1 И# речE гDь къ мwmсeю: и3стеши2 себЁ двЁ скриж†ли кaмєнны, ћкоже и3 пє1рвыz, и3 взhди ко мнЁ на г0ру: и3 напишY на скрижaлехъ словесA, ±же бsху на скрижaлехъ пeрвыхъ, ±же сокруши1лъ є3си2:
2 и3 бyди гот0въ заyтра, и3 взhдеши на г0ру сінaйскую и3 предстaнеши мнЁ тaмw на версЁ горы2:
3 и3 да никт0же взhдетъ съ тоб0ю, нижE да kви1тсz на всeй горЁ: и3 џвцы и3 гwвsда да не пасyтсz бли1з8 горы2 тоS.
4 И# и3стесA двЁ скриж†ли кaмєнны, ћкоже и3 пє1рвыz: и3 ќтренневавъ мwmсeй заyтра, взhде на г0ру сінaйскую, ћкоже завэщA є3мY гDь: и3 взS мwmсeй съ соб0ю двЁ скриж†ли кaмєнныz.
5 И# сни1де гDь во w4блацэ, и3 предстA є3мY тaмw мwmсeй, и3 призвA и4менемъ гDнимъ.
6 И# мимои1де гDь пред8 лицeмъ є3гw2 и3 воззвA: гDь, гDь бGъ щeдръ и3 млcтивъ, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ и3 и4стиненъ,
7 и3 прaвду хранsй, и3 творsй млcть въ тhсzщы, teмлzй беззакHніz и3 непр†вды и3 грэхи2, и3 пови1ннагw не њчcтитъ, наводsй грэхи2 nтцє1въ на ч†да, и3 на ч†да ч†дъ, до трeтіzгw и3 четвeртагw р0да.
8 И# потщaвсz мwmсeй, прини1къ на зeмлю, поклони1сz бGу
9 и3 речE: ѓще њбрэт0хъ блгdть пред8 тоб0ю, да и4детъ гDь м0й съ нaми: лю1діе бо жестоковhйніи сyть: и3 tи1меши ты2 грэхи2 нaшz и3 беззакHніz н†ша, и3 бyдемъ твои2.
10 И# речE гDь къ мwmсeю: сE, ѓзъ полагaю тебЁ завётъ пред8 всёми людьми2 твои1ми, и3 сотворю2 сл†внаz, ±же не бhша по всeй земли2 и3 во всёхъ kзhцэхъ: и3 ќзрzтъ вси2 лю1діе, въ ни1хже є3си2 ты2, дэлA гDнz, ћкw ч{дна сyть, ±же ѓзъ сотворю2 тебЁ:
11 внемли2 ты2 вс‰, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю тебЁ: сE, ѓзъ и3зженY пред8 лицeмъ вaшимъ ґморрeа и3 хананeа, и3 хеттeа и3 ферезeа, и3 є3veа и3 гергесeа и3 їевусeа:
12 внемли2 себЁ, да не когдA завэщaеши завётъ сэдsщымъ на земли2, въ ню1же вни1деши, да не бyдетъ соблaзнъ въ вaсъ:
13 к†пища и4хъ разори1те и3 кумjры и4хъ сокруши1те, и3 дубр†вы и4хъ посэцhте, и3 и3зв†zнаz богHвъ и4хъ сожжи1те nгнeмъ,
14 не бо2 поклонитeсz богHмъ и3ны6мъ: и4бо гDь бGъ ревни1во и4мz, бGъ ревни1въ є4сть:
15 да не когдA завэщaеши завётъ сэдsщымъ на земли2, и3 соблyдzтъ в8слёдъ богHвъ и4хъ, и3 пожрyтъ богHмъ и4хъ, и3 призовyтъ тS, и3 снёси t жeртвъ и4хъ:
16 и3 п0ймеши t дщeрей и4хъ сынHмъ твои6мъ, и3 t дщeрей твои1хъ дaси сынHмъ и4хъ, и3 соблyдzтъ дщє1ри тво‰ в8слёдъ богHвъ и4хъ, и3 сhнове твои2 соблyдzтъ в8слёдъ богHвъ и4хъ:
17 и3 богHвъ сліsныхъ да не сотвори1ши себЁ:
18 и3 прaздникъ њпрэсн0чный да сохрани1ши: сeдмь днjй да ћси њпрэсн0ки, ћкоже заповёдахъ тебЁ, во врeмz въ мцcэ н0выхъ плодHвъ: въ мцcэ бо н0выхъ плодHвъ и3зшeлъ є3си2 t земли2 є3гЂпетскіz:
19 всsко разверзaющее ложеснA мyжескъ мнЁ п0лъ (да бyдетъ), всsко первор0дное телцA и3 первор0дное nвцы2:
20 и3 первор0дное nслsте и3скyпиши nвцeю: ѓще же не и3скyпиши є5, цёну да дaси є3гw2: всsкаго пeрвенца t сынHвъ твои1хъ да и3скyпиши, да не kви1шисz предо мн0ю т0щь:
21 въ шeсть днjй да дёлаеши, въ седмhй же дeнь да почjеши, t сёzтвы и3 жaтвы да почjеши,
22 и3 прaздникъ седми1цъ да сотвори1ши ми2, начaло жaтвы пшени1цы, и3 прaздникъ собрaніz посредЁ лёта:
23 въ три2 временA лёта да kви1тсz всsкъ мyжескъ п0лъ тв0й пред8 гDемъ бGомъ ї}левымъ:
24 є3гдa бо и3зженY kзhки t лицA твоегw2 и3 разширю2 предёлы тво‰, никт0же возжелaетъ земли2 твоеS, є3гдA пріи1деши kви1тисz пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ въ три2 временA лёта:
25 да не зак0леши съ квaсомъ кр0ве жeртвъ мои1хъ, и3 да не прележи1тъ до ќтріz жeртва прaздника пaсхи:
26 перворHднаz жи6тъ земли2 твоеS да внесeши въ д0мъ гDа бGа твоегw2: да не свари1ши ѓгнца во млецЁ мaтере є3гw2.
27 И# речE гDь къ мwmсeю: напиши2 себЁ словесA сі‰, въ словесёхъ бо си1хъ положи1хъ тебЁ завётъ и3 ї}лю.
28 И# бЁ тaмw мwmсeй пред8 гDемъ четhредесzть днjй и3 четhредесzть нощeй: хлёба не kдE и3 воды2 не пи2: и3 написA (мwmсeй) на скрижaлехъ словесA сі‰ завёта, дeсzть словeсъ.
29 Сходsщу же мwmсeю съ горы2 сінaйскіz, и3 џбэ скриж†ли въ рукY мwmсewву: сходsщу же є3мY съ горы2, и3 мwmсeй не вёдzше, ћкw прослaвисz зрaкъ пл0ти лицA є3гw2, є3гдA глаг0лаше съ ни1мъ.
30 И# ви1дэ ґарHнъ и3 вси2 сhнове ї}лєвы мwmсeа, и3 бsше прослaвленъ зрaкъ пл0ти лицA є3гw2: и3 ўбоsшасz приступи1ти къ немY.
31 И# воззвA и5хъ мwmсeй, и3 њбрати1шасz къ немY ґарHнъ и3 вси2 кн‰зи с0нма: и3 глаг0ла мwmсeй къ ни6мъ.
32 И# по си1хъ пріид0ша къ немY вси2 сhнове ї}лєвы: и3 заповёда и5мъ вс‰, є3ли6ка гlа къ немY гDь на горЁ сінaйстэй.
33 И# є3гдA престA глаг0лz къ ни6мъ, возложи2 на лицE своE покр0въ.
34 Е#гдa же вхождaше мwmсeй пред8 гDа глаг0лати къ немY, снимaше покр0въ, д0ндеже и3схождaше: и3 и3зшeдъ глаг0лаше ко всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ, є3ли6ка заповёда є3мY гDь.
35 И# ви1дэша сhнове ї}лєвы лицE мwmсeово, ћкw прослaвисz: и3 возлагaше мwmсeй покр0въ на лицE своE, д0ндеже вни1детъ глаг0лати съ ни1мъ.