1 ВсE злaто, є4же содёлано бhсть въ дёлэ по всsкому дёланію с™hхъ, бsше злaта начaткwвъ двaдесzть дeвzть талaнтwвъ и3 сeдмь сHтъ три1десzть сjклєвъ, по сjклю свzт0му: и3 сребрA ўчaстіе t и3счи1сленныхъ мужeй с0нма, сто2 талaнтwвъ и3 тhсzща сeдмь сHтъ сeдмьдесzтъ пsть сjклєвъ: дрaхма є3ди1на съ главы2 п0лъ сjклz, по сjклю свzт0му: всsкъ приходsй къ пресмотрeнію t двaдесzти лётъ и3 вhшше, на шестьдесsтъ тє1мъ и3 на три2 тhсzщы пsть сHтъ и3 пzтьдесsтъ. И# бhша сто2 тал†нтъ сребрA на сліsніе стA глави1цъ ски1ніи и3 на глави6цы завBсныz, сто2 глави1цъ на сто2 тал†нтъ, талaнтъ на глави1цу: и3 тhсzщу сeдмь сHтъ сeдмьдесzтъ пsть сjклєвъ сотвори2 на пє1тли столпaмъ, и3 позлати2 глави6цы и4хъ, и3 ўкраси2 |. И# мёдь ўчaстіz, сeдмьдесzтъ тал†нтъ и3 двЁ тhсzщы и3 четhреста сjклєвъ. И# сотвори1ша и3з8 неS стwsла двє1рнаz ски1ніи свидёніz, и3 стwsла дворA w4крестъ, и3 стwsла двeрій дворA, и3 колки2 ски1ніи, и3 колки2 дворA w4крестъ, и3 њбложeніе мёдzно w4крестъ nлтарS, и3 вс‰ сосyды nлтарS, и3 вс‰ nр{діz ски1ніи свидёніz. И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы, ћкоже заповёда гDь мwmсeю, тaкw сотвори1ша. T и3збhвшагw же злaта ўчaстіz сотвори1ша сосyды, є4же служи1ти въ ни1хъ пред8 гDемъ: и3 t њстaвшіz синеты2 и3 багрzни1цы, и3 червлени1цы и3 вmсс0на, сотвори1ша ри6зы служє1бныz ґарHну, є4же служи1ти въ ни1хъ во свzти1лищи. И# принес0ша ри6зы къ мwmсeю, и3 ски1нію и3 сосyды є3S, и3 верєи2 є3S и3 столпы2 и3 стwsла є3S, и3 ківHтъ завёта и3 нwси1ла є3гw2, и3 nлтaрь и3 вс‰ сосyды є3гw2, и3 є3лeй помaзаніz и3 fmміaмъ сложeніz, и3 свэти1лникъ чи1стый и3 свэти6ла є3гw2, свэти6ла вжигaніz и3 є3лeй свэтёніz: и3 трапeзу предложeніz и3 вс‰ сосyды є3S, и3 хлёбы предложє1нныz: и3 ри6зы свzты6z, ±же сyть ґарw6ни, и3 ри6зы сынHвъ є3гw2 на жрeчество: и3 nпHны дворA, и3 столпы2, и3 стwsла є3гw2, и3 завёсу двeрій ски1ніи и3 двeрій дворA: и3 вс‰ сосyды ски1ніи и3 вс‰ nр{діz є3S: и3 покр0вцы к0жы w4вни њчервлє1ны, и3 покр0вы к0жы си6ніz, и3 пр0чихъ nпHны: и3 колки2, и3 вс‰ nр{діz на дэлA ски1ніи свидёніz: є3ли6ка заповёда гDь мwmсeю, тaкw сотвори1ша сhнове ї}лєвы всE ўстроeніе. И# ви1дэ мwmсeй вс‰ дэлA, и3 бsху сотворє1на т†, ћкоже заповёда гDь мwmсeю, тaкw сотвори1ша |, и3 благослови2 и5хъ мwmсeй.