1 Tвэщa же мwmсeй и3 речE: ѓще не ўвёруютъ ми2, нижE послyшаютъ глaса моегw2, рекyтъ бо, ћкw не kви1сz тебЁ бGъ, что2 рекY къ ни6мъ;
2 И# речE къ немY гDь: что2 сіE є4сть въ руцЁ твоeй; Џнъ же речE: жeзлъ.
3 И# речE: повeрзи є3го2 на зeмлю. И# вeрже и5 на зeмлю, и3 бhсть ѕмjй: и3 tбэжE мwmсeй t негw2.
4 И# речE гDь къ мwmсeю: простри2 рyку и3 и3ми2 за хв0стъ. Простeръ u5бо рyку, взS за хв0стъ, и3 бhсть жeзлъ въ руцЁ є3гw2.
5 Да ўвёруютъ ти2, ћкw kви1сz тебЁ гDь бGъ nтє1цъ твои1хъ, бGъ ґвраaмовъ и3 бGъ їсаaковъ и3 бGъ їaкwвль.
6 Речe же є3мY гDь пaки: вложи2 рyку твою2 въ нёдро твоE. И# вложи2 рyку въ нёдро своE, и3 и3з8sтъ ю5 t нёдра своегw2, и3 бhсть рукA є3гw2 прокажeна ћкw снёгъ.
7 И# речE пaки є3мY гDь: вложи2 рyку твою2 въ нёдро твоE. И# вложи2 рyку свою2 въ нёдро своE, и3 и3з8sтъ ю5 t нёдра своегw2, и3 бhсть пaки въ румsнствэ пл0ти своеS.
8 Ѓще же не ўвёруютъ тебЁ, нижE послyшаютъ глaса знaменіz пeрвагw, ўвёруютъ тебЁ рaди глaса знaменіz вторaгw:
9 и3 бyдетъ ѓще не ўвёруютъ тебЁ двэмA знaменіzми си1ми, нижE послyшаютъ глaса твоегw2, да в0змеши t воды2 рёчныz, и3 проліeши на сyхо: и3 бyдетъ водA, ю4же в0змеши t рэки2, кр0вію на сyсэ.
10 Речe же мwmсeй ко гDу: молю1сz ти2, гDи: недоброрёчивъ є4смь прeжде вчерaшнzгw и3 трeтіzгw днE, нижE tнeлэже начaлъ є3си2 гlати рабY твоемY: худоглaсенъ и3 косноzзhченъ ѓзъ є4смь.
11 И# речE гDь къ мwmсeю: кто2 дадE ўстA человёку; и3 кто2 сотвори2 нёма и3 глyха, и3 ви1дzща и3 слёпа; не ѓзъ ли гDь бGъ;
12 и3 нн7э и3ди2, и3 ѓзъ tвeрзу ўстA тво‰ и3 ўстр0ю тебЁ, є4же и4маши глаг0лати.
13 Речe же мwmсeй: молю1сz ти2, гDи, и3збери2 могyща и3н0го, є3г0же п0слеши.
14 И# разгнёвавсz ћростію гDь на мwmсeа, речE: не сe ли брaтъ тв0й ґарHнъ леvjтинъ; вёмъ, ћкw глаг0лz возглаг0летъ џнъ вмёстw тебє2: и3 сE, т0й и3зhдетъ во срётеніе тебЁ, и3 ўзрёвъ тS, возрaдуетсz въ себЁ:
15 и3 речeши къ немY, и3 вдaси словесA мо‰ во ўстA є3гw2: ѓзъ же tвeрзу ўстA тво‰ и3 ўстA є3гw2, и3 ўстр0ю вaмъ ±же и4мате твори1ти:
16 и3 т0й возглаг0летъ t тебє2 къ лю1демъ, и3 т0й бyдетъ ўстA тво‰: тh же бyдеши є3мY въ тёхъ, ±же къ бGу:
17 и3 жeзлъ сeй њбращeнный въ ѕмію2, возми2 въ рyку твою2, си1мъ сотвори1ши знaмєніz.
18 П0йде же мwmсeй, и3 возврати1сz ко їоf0ру тeстю своемY и3 речE: пойдY и3 возвращyсz ко брaтіи моeй, и5же во є3гЂптэ, и3 ўви1жду, ѓще є3щE жи1ви сyть. И# речE їоf0ръ къ мwmсeю: и3ди2 здрaвъ. По днeхъ же џныхъ мн0гихъ, ќмре цaрь є3гЂпетскій.
19 И# речE гDь къ мwmсeю въ земли2 мадіaмстэй: и3ди2, tиди2 во є3гЂпетъ: и3змр0ша бо вси2 и4щущіи души2 твоеS.
20 Пои1мъ же мwmсeй женY свою2 и3 nтрочaта, всади2 | на nслsта, и3 возврати1сz во є3гЂпетъ. И# взS мwmсeй жeзлъ, и4же t бGа, въ рyку свою2.
21 Речe же гDь къ мwmсeю: и3дyщу тебЁ и3 возвращaющусz во є3гЂпетъ, зри2 вс‰ чудесA, ±же дaхъ въ рyцэ твои2, да сотвори1ши | пред8 фараHномъ: ѓзъ же њжесточY сeрдце є3гw2, и3 не tпyститъ людjй:
22 тh же возглаг0леши фараHну: сі‰ гlетъ гDь бGъ є3врeйскій: сhнъ м0й пeрвенецъ ї}ль:
23 рёхъ же тебЁ: tпусти2 лю1ди мо‰, да ми2 послyжатъ: ѓще ќбw не х0щеши tпусти1ти и5хъ, блюди2 u5бо, ѓзъ ўбію2 сhна твоего2 пeрвенца.
24 Бhсть же на пути2 на станY, срёте є3го2 ѓгGлъ гDнь и3 и3скaше є3го2 ўби1ти.
25 И# взeмши сепфHра кaмень, њбрёза конeчную пл0ть сhна своегw2, и3 припадE къ ногaмъ є3гw2 и3 речE: стA кр0вь њбрёзаніz сhна моегw2.
26 И# tи1де t негw2 ѓгGлъ, занeже речE: стA кр0вь њбрёзаніz сhна моегw2.
27 Речe же гDь ко ґарHну: и3зhди во срётеніе мwmсeю въ пустhню. И# и4де, и3 срёте є3го2 въ горЁ б9іи: и3 цэловaстасz џба.
28 И# повёда мwmсeй ґарHну вс‰ словесA гDнz, ±же послA, и3 вс‰ знaмєніz, ±же заповёда є3мY.
29 И$де же мwmсeй и3 ґарHнъ, и3 собрaша вс‰ стaрцы сынHвъ ї}левыхъ:
30 и3 глаг0ла и5мъ ґарHнъ вс‰ словесA сі‰, ±же гlа бGъ къ мwmсeю: и3 сотвори2 знaмєніz пред8 людьми2.
31 И# вёроваша лю1діе, и3 возрaдовашасz, ћкw посэти2 бGъ сhны ї}лєвы и3 ћкw призрЁ на и4хъ скорбёніе: и3 прекл0ншесz лю1діе поклони1шасz.