1 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2 въ дeнь пeрвый мцcа пeрвагw, въ новомcчіе постaвиши ски1нію свидёніz:
3 и3 да положи1ши ківHтъ свидёніz, и3 покрhеши ківHтъ завёсою:
4 и3 внесeши трапeзу, и3 предложи1ши предложeніе є3S: и3 внесeши свэти1лникъ, и3 постaвиши свэти6ла є3гw2:
5 и3 положи1ши nлтaрь златhй, въ каждeніе пред8 ківHтомъ свидёніz, и3 возложи1ши покр0въ завёсы над8 двeрію ски1ніи свидёніz:
6 и3 nлтaрь приношeній постaвиши ў двeрій ски1ніи свидёніz,
7 и3 постaвиши ўмывaлницу междY ски1ніею свидёніz и3 междY nлтарeмъ, и3 вліeши въ ню2 в0ду:
8 и3 постaвиши дв0ръ w4крестъ и3 дaси завёсу двeрій дворA:
9 и3 в0змеши є3лeй помaзаніz и3 помaжеши ски1нію и3 вс‰ ±же въ нeй, и3 њсвzти1ши ю5 и3 вс‰ сосyды є3S, и3 бyдутъ св‰та:
10 и3 да помaжеши nлтaрь приношeній и3 вс‰ сосyды є3гw2, и3 њсвzти1ши nлтaрь, и3 бyдетъ nлтaрь с™hй с™hхъ:
11 и3 помaжеши ўмывaлницу и3 стоsло є3S и3 њсвzти1ши ю5:
12 и3 да приведeши ґарHна и3 сынHвъ є3гw2 пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz и3 и3змhеши и5хъ вод0ю:
13 и3 да њблечeши ґарHна въ ри6зы с™ы6z и3 помaжеши є3го2, и3 њсвzти1ши є3го2, и3 да жрeтъ мнЁ:
14 и3 сhны є3гw2 да приведeши и3 њблечeши | въ ри6зы,
15 и3 да помaжеши |, ћкоже помaзалъ є3си2 nтцA и4хъ, да жрyтъ мнЁ: и3 бyдетъ, є4же бhти и5мъ помaзанію жрeчества во вёкъ, въ р0ды и4хъ.
16 И# сотвори2 мwmсeй вс‰, є3ли6ка заповёда є3мY гDь, си1це сотвори2.
17 И# бhсть въ пeрвый мцcъ во втор0е лёто и3сходsщымъ и5мъ t є3гЂпта, въ новомcчіи стA ски1ніz.
18 И# постaви мwmсeй ски1нію, и3 подложи2 стwsла є3S, и3 возложи2 глави6цы, и3 вложи2 развHры, и3 постaви столпы2,
19 и3 прострE nпHны на ски1нію, и3 возложи2 покрывaло ски1ніи на ню2 съ вeрху, ћкоже заповёда гDь мwmсeю:
20 и3 взeмъ свидBніz, вложи2 въ ківHтъ, и3 подстaви н0ги под8 ківHтомъ, и3 возложи2 њчисти1лище над8 ківHтомъ:
21 и3 внесE ківHтъ въ ски1нію, и3 возложи2 покр0въ завёсы, и3 закры2 ківHтъ свидёніz, ћкоже заповёда гDь мwmсeю:
22 и3 постaви трапeзу въ ски1ніи свидёніz, на странY ски1ніи свидёніz, ћже къ сёверу, внэyду завёсы ски1ніи:
23 и3 возложи2 на ню2 хлёбы предложeніz пред8 гDемъ, ћкоже заповёда гDь мwmсeю:
24 и3 постaви свэти1лникъ въ ски1ніи свидёніz прsмw трапeзы, на странY ски1ніи, ћже къ ю4гу:
25 и3 постaви свёщники є3гw2 пред8 гDемъ, ћкоже заповёда гDь мwmсeю:
26 и3 постaви nлтaрь златhй въ ски1ніи свидёніz проти1ву завёсы,
27 и3 покади2 над8 ни1мъ fmміaмомъ сложeніz, ћкоже заповёда гDь мwmсeю:
28 и3 положи2 завёсу двeрій ски1ніи,
29 и3 nлтaрь приношeній постaви ў двeрій ски1ніи покр0ва свидёніz, и3 вознесE на нeмъ всесожжeніе и3 жeртву, ћкоже заповёда гDь мwmсeю:
30 и3 сотвори2 ўмывaлницу междY ски1ніею свидёніz и3 междY жeртвенникомъ,
31 и3 вліS въ ню2 в0ду, да ўмывaютъ t неS мwmсeй и3 ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 рyки сво‰ и3 н0ги, входsщымъ и5мъ въ ски1нію свидёніz:
32 и3ли2 приходsще къ жeртвеннику служи1ти, ўмывaхусz t неS, ћкоже заповёда гDь мwmсeю:
33 и3 постaви дв0ръ w4крестъ ски1ніи и3 nлтарS и3 положи2 завёсу дворA. И# скончA мwmсeй вс‰ дэлA.
34 И# покры2 w4блакъ ски1нію свидёніz, и3 слaвы гDни и3сп0лнисz ски1ніz,
35 и3 не можaше мwmсeй вни1ти въ ски1нію свидёніz, ћкw њсэнsше над8 нeю w4блакъ, и3 слaвы гDни и3сп0лнисz ски1ніz:
36 є3гдa же восхождaше w4блакъ t ски1ніи, воздвизaхусz сhнове ї}лєвы со и3мёніемъ свои1мъ:
37 ѓще же не взhде w4блакъ, не воздвизaхусz дaже до днE, въ џньже взhдетъ w4блакъ:
38 w4блакъ бо гDнь бsше над8 ски1ніею въ дeнь, и3 џгнь бsше над8 нeю въ н0щь пред8 всёмъ ї}лемъ во всёхъ путешeствіихъ и4хъ.
39 Конeцъ кни1зэ вторёй мwmсeовэ: и4мать въ себЁ глaвъ м7.