1 И# по си1хъ вни1де мwmсeй и3 ґарHнъ къ фараHну и3 рёша є3мY: сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ: tпусти2 лю1ди мо‰, да прaздникъ сотворsтъ мнЁ въ пустhни.
2 Речe же фараHнъ: кт0 є3сть, є3гHже послyшаю глaса, ћкw tпусти1ти и4мамъ сhны ї}лєвы; не вёмъ гDа, и3 ї}лz не tпущY.
3 И# глаг0лютъ є3мY: бGъ є3врeйскій призвA нaсъ: п0йдемъ u5бо путeмъ трeхъ днjй въ пустhню, да пожрeмъ гDу бGу нaшему, да не когдA случи1тсz нaмъ смeрть и3ли2 ўбjйство.
4 И# речE и5мъ цaрь є3гЂпетскій: вскyю, мwmсeй и3 ґарHнъ, развращaете лю1ди мо‰ t дёлъ и4хъ; и3ди1те кjйждо вaсъ на дэлA сво‰.
5 И# речE фараHнъ: сE, нн7э ўмн0жишасz лю1діе сjи на земли2: u5бо не дади1мъ почи1ти и5мъ t дёлъ.
6 Заповёда же фараHнъ пристaвникwмъ дёлъ людски1хъ и3 книг0чіzмъ, глаг0лz:
7 не ктомY приложи1те даsти плeвъ лю1демъ къ плінfодёланію, ћкоже вчерA и3 трeтіzгw днE: но сaми да и4дутъ и3 собирaютъ плeвы себЁ:
8 и3 ўр0къ плінfодёланіz, є4же nни2 творsтъ, на кjйждо дeнь наложи1те и5мъ: не ўeмлите ничт0же: прaздни бо сyть: сегw2 рaди возопи1ша, глаг0люще: да п0йдемъ, и3 пожрeмъ бGу нaшему:
9 да њтzгчaтсz дэлA людjй си1хъ, и3 да пекyтсz њ ни1хъ, и3 не помhслzтъ њ словесёхъ сyетныхъ.
10 Понуждaху же и5хъ прист†вницы и3 книгHчіz и3 глаг0лаху лю1демъ, рекyще: сі‰ глаг0летъ фараHнъ: не ктомY даю2 вaмъ плeвъ:
11 сaми вы2 шeдше собирaйте себЁ плeвы, и3дёже ѓще њбрsщете: и4бо не бyдетъ ўsто t ўр0ка вaшегw ничт0же.
12 И# разыд0шасz лю1діе по всeй земли2 є3гЂпетстэй собирaти тр0стіе на плeвы.
13 Прист†вницы же понуждaху и5хъ, глаг0люще: совершaйте дэлA в†ша ўрHчнаz на всsкъ дeнь, ћкоже и3 є3гдA плeвы даsхомъ вaмъ.
14 И# біeни бhша книгHчіz р0да сынHвъ ї}левыхъ, и5же бhша пристaвлени над8 ни1ми t пристaвникwвъ фараHновыхъ, глаг0люще: почто2 не соверши1сте ўр0ка вaшегw плjнfеннагw, ћкоже вчерA и3 трeтіzгw днE, тaкожде и3 днeсь;
15 Вшeдше же книгHчіz сынHвъ ї}левыхъ, возопи1ша къ фараHну, глаг0люще: почт0 ты тaкw твори1ши рабHмъ твои6мъ;
16 плeвъ не даю1тъ рабHмъ твои6мъ, и3 пл‡нfы нaмъ глаг0лютъ твори1ти: и3 сE, раби2 твои2 мyчими сyть: њби1диши u5бо людjй твои1хъ.
17 И# речE и5мъ: прaздни, прaздни є3стE: сегw2 рaди глаг0лете: да и4демъ, пожрeмъ бGу нaшему:
18 нн7э u5бо шeдше дёлайте: плeвъ бо не дaмъ вaмъ, ўр0къ же дёланіz плjнfеннагw да tдаетE.
19 Ви1дzху же книгHчіи сынHвъ ї}левыхъ себE во ѕлhхъ, глаг0люще: не њстaвите плінfодёланіz ўр0чнагw дню2.
20 Срэт0ша же мwmсeа и3 ґарHна, и3дyщихъ во срётеніе и5мъ, и3сходsщымъ и5мъ t фараHна,
21 и3 рёша и5мъ: да ви1дитъ бGъ и3 сyдитъ вaмъ, ћкw њгнуси1сте дyхъ вaшъ пред8 фараHномъ и3 пред8 рабы6 є3гw2, дaти мeчь въ рyки є3гw2 ўби1ти нaсъ.
22 Возврати1сz же мwmсeй ко гDу и3 речE: молю1тисz, гDи, почто2 њѕл0билъ є3си2 лю1ди сі‰; и3 вскyю послaлъ є3си2 мS;
23 и3 tнeлэже внид0хъ къ фараHну, глаг0лати твои1мъ и4менемъ, (џнъ) њѕл0би лю1ди сі‰, и3 не и3збaвилъ є3си2 людjй твои1хъ.