1 И# речE гDь къ мwmсeю: сE, ќзриши, что2 сотворю2 фараHну: рук0ю бо крёпкою tпyститъ и5хъ и3 мhшцею выс0кою и3зженeтъ и5хъ t земли2 своеS.
2 Гlа же бGъ къ мwmсeю и3 речE є3мY: ѓзъ гDь,
3 и3 kви1хсz ґвраaму, и3 їсаaку, и3 їaкwву, бGъ сhй и4хъ, и3 и4мене моегw2 гDь не kви1хъ и5мъ:
4 и3 постaвихъ завётъ м0й съ ни1ми, ћкw дaти и5мъ зeмлю ханаaнску, зeмлю пришeлствіz и4хъ, на нeйже и3 њбитaху:
5 ѓзъ же ўслhшахъ стенaніе сынHвъ ї}левыхъ, и5мже є3гЂптzне пораб0тиша и5хъ, и3 помzнyхъ завётъ м0й:
6 и3ди2, рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ глаг0лz: ѓзъ гDь, и3 и3зведY вaсъ t наси1ліz є3гЂпетска, и3 и3збaвлю вaсъ t раб0ты (и4хъ), и3 tимY вaсъ мhшцею выс0кою и3 суд0мъ вели1кимъ,
7 и3 пріимY вы2 себЁ въ лю1ди, и3 бyду вaмъ бGъ: и3 ўразумёете, ћкw ѓзъ гDь бGъ вaшъ, и3зведhй вaсъ t земли2 є3гЂпетскіz и3 t наси1ліz є3гЂпетска:
8 и3 введY вaсъ въ зeмлю, на ню1же простр0хъ рyку мою2, дaти ю5 ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву: и3 дaмъ ю5 вaмъ въ наслёдіе, ѓзъ гDь.
9 Глаг0ла же мwmсeй тaкw сынHмъ ї}лєвымъ, и3 не послyшаша мwmсeа t малодyшіz и3 t дёлъ жест0кихъ.
10 Речe же гDь къ мwmсeю, гlz:
11 вни1ди, глаг0ли фараHну царю2 є3гЂпетскому, да tпyститъ сhны ї}лєвы и3з8 земли2 своеS.
12 Речe же мwmсeй пред8 гDемъ глаг0лz: сE, сhнове ї}лєвы не послyшаша менE, и3 кaкw послyшаетъ менE фараHнъ; ѓзъ же несловeсенъ є4смь.
13 Речe же гDь къ мwmсeю и3 ґарHну и3 завэщA и5мъ вни1ти къ фараHну царю2 є3гЂпетскому, да tпyститъ сhны ї}лєвы t земли2 є3гЂпетскіz.
14 И# сjи старBйшины домHвъ nтeчествъ и4хъ: сhнове руви1ма, пeрвенца ї}лева, є3нHхъ и3 фалл0съ, ґсрHнъ и3 хармJ: сіE плeмz руви1мово.
15 Сhнове же сmмеHнwвы: їемуи1лъ и3 їамjнъ, и3 ґHдъ и3 ґхjнъ, и3 саaръ и3 саyлъ, и5же t фінісси1ны: сі‰ рождє1ніz сынHвъ сmмеHновыхъ.
16 И# сі‰ и3менA сынHвъ леvjиныхъ по сродствHмъ и4хъ: гирсHнъ, каafъ и3 мерaрі: лётъ же житіS леvjина сто2 три1десzть сeдмь.
17 Сjи же сhнове гирсw6ни: ловенJ и3 семeй: д0мове рождeніz и4хъ.
18 Сhнове же каafwвы: ґмврaмъ и3 їссаaръ, хеврHнъ и3 nзіи1лъ: лётъ же житіS каafова сто2 три1десzть три2.
19 Сhнове же мер†ріны: моолJ и3 nмусJ: сjи д0мове рождeніz леvjина по сродствHмъ и4хъ.
20 И# поS ґмврaмъ їwхавeду, дщeрь брaта nтцA своегw2, себЁ въ женY, и3 роди2 є3мY ґарHна и3 мwmсeа и3 маріaмь сестрY и4хъ: лётъ же житіS ґмврaмова сто2 три1десzть сeдмь.
21 Сhнове же їссаaрwвы: корE и3 нафeкъ и3 зeхрі.
22 Сhнове же nзіи1лwвы: місаи1лъ и3 є3лісафaнъ и3 сегрJ.
23 Поs же ґарHнъ є3лісавeту, дщeрь ґмінадaвову, сестрY наассHнову, себЁ въ женY, и3 роди2 є3мY надaва и3 ґвіyда, и3 є3леазaра и3 їfамaра.
24 Сhнове же корewвы: ґси1ръ и3 є3лканA и3 ґвіасaръ: сі‰ рождє1ніz корewва.
25 И# є3леазaръ, сhнъ ґарHновъ, поS t дщeрей футіи1ловыхъ себЁ въ женY, и3 роди2 є3мY фінеeса: сі‰ старBйшинства nтeчества леvjтска по сродствHмъ и4хъ.
26 Сeй ґарHнъ и3 мwmсeй, и5мже речE бGъ и3звести2 сhны ї}лєвы и3з8 земли2 є3гЂпетскіz съ си1лою и4хъ.
27 Сjи сyть, и5же глаг0ласта къ фараHну царю2 є3гЂпетскому, є4же и3звести2 сhны ї}лєвы t земли2 є3гЂпетскіz: сeй ґарHнъ и3 мwmсeй,
28 въ џньже дeнь гlа гDь къ мwmсeю въ земли2 є3гЂпетстэй.
29 И# речE гDь къ мwmсeю гlz: ѓзъ гDь: глаг0ли къ фараHну царю2 є3гЂпетскому, є3ли6ка ѓзъ гlю къ тебЁ.
30 И# речE мwmсeй пред8 гDемъ: сE, ѓзъ худоглaсенъ є4смь, и3 кaкw послyшаетъ менE фараHнъ;