1 Речe же гDь къ мwmсeю: вни1ди къ фараHну и3 речeши є3мY: сі‰ гlетъ гDь бGъ є3врeйскій: tпусти2 лю1ди мо‰, да послyжатъ мнЁ:
2 ѓще ќбw не восх0щеши tпусти1ти людjй мои1хъ, но и3 є3щE и5хъ ўдержи1ши:
3 сE, рукA гDнz бyдетъ на скоты2 тво‰ въ полsхъ и3 на к0ни, и3 на nслы2 и3 на велблю1ды, и3 на гов‰да и3 на џвцы, смeрть вели1ка ѕэлw2:
4 и3 ди6вна сотворю2 ѓзъ во врeмz џно междY скоты6 є3гЂпетскими и3 междY скоты6 сынHвъ ї}левыхъ: и3 не ќмретъ t всёхъ скотHвъ сынHвъ ї}левыхъ ни є3ди1но.
5 И# дадE бGъ предёлъ гlz: во ќтріе сотвори1тъ гDь гlг0лъ сeй на земли2.
6 И# сотвори2 гDь гlг0лъ сeй на ќтріи, и3 и4змре вeсь ск0тъ є3гЂпетскій: t скотa же сынHвъ ї}левыхъ не ќмре ни є3ди1но.
7 Ви1дэвъ же фараHнъ, ћкw не ќмре t всёхъ скотHвъ сынHвъ ї}левыхъ ни є3ди1но, њтzгчи1сz сeрдце фараHну, и3 не tпусти2 людjй.
8 Речe же гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz: возми1те вы2 пHлны рyцэ пeпела пeщнагw, и3 да разсhплетъ мwmсeй къ небеси2 пред8 фараHномъ и3 пред8 рабы6 є3гw2:
9 и3 да бyдетъ прaхъ по всeй земли2 є3гЂпетстэй, и3 бyдутъ на человёцэхъ и3 на скотёхъ гн0йніи стрyпи, горsщіи на человёцэхъ и3 на скотёхъ по всeй земли2 є3гЂпетстэй.
10 И# взS пeпелъ пeщный пред8 фараHномъ, и3 разсhпа є3го2 мwmсeй къ небеси2: и3 бhша гн0йніи стрyпи, горsщіи на человёцэхъ и3 на скотёхъ,
11 и3 не можaху волсви2 стоsти пред8 мwmсeомъ стрyпwвъ рaди: бhша бо стрyпи на волсвёхъ и3 на всeй земли2 є3гЂпетстэй.
12 Њжесточи1 же гDь сeрдце фараHново, и3 не послyша и4хъ, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.
13 И# речE гDь къ мwmсeю: востaни заyтра и3 стaни пред8 фараHномъ, и3 рцы2 къ немY: си1це гlетъ гDь бGъ є3врeйскій: tпусти2 лю1ди мо‰, да послyжатъ мнЁ:
14 въ сeй бо чaсъ ѓзъ и3спущY вс‰ к†зни мо‰ въ сeрдце твоE и3 рабHвъ твои1хъ и3 людjй твои1хъ: да ўвёси, ћкw нёсть и4нъ, ћкоже ѓзъ, во всeй земли2:
15 нн7э бо пусти1въ рyку мою2, поражy тz и3 лю1ди тво‰ ўмерщвлю2, и3 потреби1шисz t земли2:
16 и3 сегw2 рaди пощадёнъ є3си2 досeлэ, да покажY на тебЁ крёпость мою2, и3 ћкw да проповёстсz и4мz моE по всeй земли2:
17 є3щe ли u5бо ты2 востаeши на людjй мои1хъ, є4же не tпусти1ти и4хъ;
18 сE, ѓзъ њдождю2 въ сeй же чaсъ заyтра грaдъ мн0гъ ѕэлw2, kк0въ не бsше во є3гЂптэ, t негHже днE создaсz, дaже до днE сегw2:
19 нн7э u5бо потщи1сz собрaти ск0тъ тв0й, и3 є3ли6ка ти2 сyть на п0ли: вси1 бо человёцы и3 ск0ти, є3ли1цы ѓще њбрsщутсz на полsхъ и3 не вни1дутъ въ д0мъ, падeтъ же на нS грaдъ, и4змрутъ.
20 И$же ўбоsсz сл0ва гDнz t рабHвъ фараHновыхъ, собрA скоты2 сво‰ въ д0мы:
21 ґ и4же не внS мhслію сл0ву гDню, њстaви скоты2 на полsхъ.
22 Речe же гDь къ мwmсeю: простри2 рyку твою2 на нeбо, и3 бyдетъ грaдъ по всeй земли2 є3гЂпетстэй, на человёки и3 на скоты2 и3 на всю2 травY земнyю.
23 Прострe же мwmсeй рyку на нeбо, и3 гDь дадE гр0мы и3 грaдъ, и3 течaше џгнь по земли2, и3 њдожди2 гDь грaдъ по всeй земли2 є3гЂпетстэй:
24 бsше же грaдъ и3 џгнь горsщь со грaдомъ, грaдъ же мн0гъ ѕэлw2 ѕэлw2, kк0въ не бhсть во є3гЂптэ, tнeлэже бhша лю1ди въ нeмъ.
25 Порази1 же грaдъ во всeй земли2 є3гЂпетстэй t человёка до скотA, и3 всsку травY ћже на п0ли порази2 грaдъ, и3 вс‰ древA ±же на полsхъ сотрE грaдъ:
26 т0кмw въ земли2 гесeмстэй, и3дёже бsху сhнове ї}лєвы, не бhсть грaдъ.
27 Послaвъ же фараHнъ, призвA мwmсeа и3 ґарHна и3 речE и5мъ: согрэши1хъ нн7э: гDь првdнъ, ѓзъ же и3 лю1діе мои2 нечести1ви:
28 помоли1тесz u5бо њ мнЁ ко гDу, и3 да престaнутъ бhти гр0ми б9іи и3 грaдъ и3 џгнь на земли2, и3 tпущY вы2, и3 ктомY не приложитE мeдлити.
29 Речe же є3мY мwmсeй: є3гдA и3зhду и3з8 грaда, прострY рyцэ мои2 на нeбо ко гDу, и3 гр0ми престaнутъ, и3 грaдъ и3 д0ждь не бyдетъ ктомY, да ўвёси, ћкw гDнz є4сть землS:
30 тh же и3 раби2 твои2, вёмъ, ћкw є3щE не ўбоsстесz гDа.
31 Лeнъ же и3 kчмeнь поби1тъ є4сть, kчмeнь бо и3спущaше клaсы, ґ лeнъ сёмz:
32 пшени1ца же и3 жи1то не поби6ты, пHздны бо бsху.
33 И#зhде же мwmсeй t фараHна и3з8 грaда и3 прострE рyцэ свои2 ко гDу, и3 гр0мове престaша, и3 грaдъ и3 д0ждь не ўкaну на зeмлю ктомY.
34 Ви1дэвъ же фараHнъ, ћкw престA д0ждь и3 грaдъ и3 гр0ми, приложи2 согрэшaти є3щE, и3 њтzгчи2 сeрдце своE и3 рабHвъ свои1хъ:
35 и3 њжесточи1сz сeрдце фараHново и3 рабHвъ є3гw2, и3 не tпусти2 сынHвъ ї}левыхъ, ћкоже гlа гDь къ мwmсeю.