1 И# воздви1же мS дyхъ и3 возведE мS ко вратHмъ д0му гDнz, ±же прsмw зрsтъ на вост0къ: и3 сE, пред8 преддвeріемъ врaтъ ћкw двaдесzть и3 пsть мужeй: и3 ви1дэхъ средЁ и4хъ їехонjю сhна їазeрова и3 фалтjю ванeова, старBйшины людск‡z.
2 И# речE гDь ко мнЁ: сhне человёчь, сjи мyжіе помышлsющіи сyєтнаz и3 совётъ творsщіи лукaвъ во грaдэ сeмъ,
3 глаг0лющіи: не въ н0вэ ли согради1шасz д0мове; сeй є4сть кон0бъ, мh же мzсA.
4 Сегw2 рaди прорцы2 на нS, прорцы2, сhне человёчь.
5 И# нападE на мS д¦ъ гDень и3 речE ко мнЁ: глаг0ли, сі‰ гlетъ гDь: тaкw рек0сте, д0ме ї}левъ, и3 ўмышлє1ніz дyха вaшегw ѓзъ вёмъ:
6 ўмн0жисте мертвецы2 вaшz во грaдэ сeмъ и3 нап0лнисте пути6 є3гw2 ћзвенныхъ.
7 Тогw2 рaди тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь: мертвецы2 вaши, ±же и3зби1сте средЁ є3гw2, тjи сyть мzсA, ґ сeй кон0бъ є4сть, и3 вaсъ и3зведY t среды2 є3гw2.
8 МечA боитeсz, и3 мeчь наведY на вaсъ, гlетъ ґдwнаJ гDь:
9 и3 и3зведY вaсъ t среды2 є3гw2 и3 предaмъ вaсъ въ рyцэ чужди1хъ и3 сотворю2 въ вaсъ сyдъ:
10 мечeмъ падeте, на горaхъ ї}левыхъ суждY вaмъ, и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ гDь:
11 т0й не бyдетъ вaмъ въ кон0бъ, и3 вы2 не бyдете посредЁ є3гw2 въ мzсA: на горaхъ ї}левыхъ суждY вaмъ,
12 и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ гDь, ћкw по зaповэдемъ мои6мъ не ходи1сте и3 судHвъ мои1хъ не сотвори1сте, но по њбhчаємъ kзhкwвъ сyщихъ w4крестъ вaсъ сотвори1сте.
13 И# бhсть внегдA прорицaти ми2, и3 фалтjа сhнъ ванeовъ ќмре: и3 пад0хъ ни1цъ и3 возопи1хъ глaсомъ вели1кимъ, глаг0лz: г0ре мнЁ, лю1тэ мнЁ, ґдwнаю2 гDи! на скончaніе ли твори1ши ты2 њстaнки ї}лєвы;
14 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
15 сhне человёчь, брaтіz тво‰ и3 мyжіе плёна твоегw2 и3 вeсь д0мъ ї}левъ скончaсz, и5мже рек0ша живyщіи во їеrли1мэ: далeче ўдали1тесz t гDа, нaмъ данA є4сть землS въ наслёдіе.
16 Сегw2 рaди рек0хъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: ћкw tри1ну | во kзhки и3 разсёю | по всeй земли2, и3 бyду и5мъ во њсвzщeніе мaло во странaхъ, ѓможе вни1дутъ тaмw.
17 Сегw2 рaди рцы2: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: и3 пріимY | t kзы6къ и3 соберY | t стрaнъ, и3дёже разсёzхъ | въ ни1хъ, и3 дaмъ и5мъ зeмлю ї}леву:
18 и3 вни1дутъ тaмw и3 tвeргутъ вс‰ мeрзwсти є3S и3 вс‰ беззакHніz є3S t неS:
19 и3 дaмъ и5мъ сeрдце и4но и3 дyхъ н0въ дaмъ и5мъ, и3 и3ст0ргну кaменное сeрдце t пл0ти и4хъ и3 дaмъ и5мъ сeрдце пл0тzно,
20 ћкw да въ зaповэдехъ мои1хъ х0дzтъ и3 њправд†ніz мо‰ сохранsтъ и3 сотворsтъ |: и3 бyдутъ ми2 въ лю1ди, и3 ѓзъ и5мъ бyду въ бGа.
21 Ґ и4хже сeрдце по гнyсностемъ и4хъ и3 по беззак0ніємъ и4хъ х0дитъ, пути6 тёхъ на главы6 и4хъ положY, гlетъ ґдwнаJ гDь.
22 И# воздвиг0ша херувjми кри1ла сво‰, и3 колeса держ†щаzсz и4хъ: слaва же бGа ї}лева бЁ на ни1хъ свhше и4хъ.
23 И# взhде слaва гDнz t среды2 грaда и3 стA на горЁ, ћже бsше прsмw грaда на вост0къ.
24 И# дyхъ взS мS и3 принесE мS на зeмлю халдeйску въ плённики, въ видёніи, д¦омъ б9іимъ.
25 И# взыд0хъ t видёніz, є4же ви1дэхъ, и3 глаг0лахъ ко плённикwмъ вс‰ словесA гDнz, ±же показA мнЁ.