1 И# пріид0ша ко мнЁ мyжіе t стaрєцъ ї}левыхъ и3 сэд0ша предо мн0ю.
2 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
3 сhне человёчь, мyжіе сjи положи1ша помышлє1ніz сво‰ на сердцaхъ свои1хъ и3 мучeніе непрaвдъ свои1хъ постaвиша пред8 лицeмъ свои1мъ: ѓще tвэщazй tвэщaю и5мъ;
4 Сегw2 рaди глаг0ли къ ни6мъ и3 речeши и5мъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: человёкъ человёкъ t д0му ї}лева, и4же ѓще положи1тъ мы6сли сво‰ въ сeрдцы своeмъ и3 мучeніе непрaвды своеS ўчини1тъ пред8 лицeмъ свои1мъ и3 пріи1детъ ко прор0ку, ѓзъ гDь tвэщaю є3мY њ си1хъ, и4миже держи1тсz мhсль є3гw2:
5 ћкw да ўклонsтъ д0мъ ї}левъ сердцaмъ и4хъ ўдалє1нымъ t менє2 помышлeньми и4хъ.
6 Сегw2 рaди рцы2 д0му ї}леву: сі‰ гlетъ гDь бGъ: њбрати1тесz и3 tврати1тесz t начинaній вaшихъ и3 t всёхъ нечeстій вaшихъ, и3 њбрати1те ли1ца в†ша ко мнЁ:
7 занE человёкъ человёкъ t д0му ї}лева и3 t пришeлцєвъ пришeдшихъ ко ї}леви, и4же ѓще ўдали1тсz t менє2 и3 положи1тъ мы6сли сво‰ на сeрдцы своeмъ и3 мучeніе непрaвды своеS ўчини1тъ пред8 лицeмъ свои1мъ и3 пріи1детъ ко прор0ку є4же вопроси1ти є3мY менE, ѓзъ гDь tвэщaю є3мY, въ нeмже держи1тсz џнъ,
8 и3 ўтвержY лицE моE на человёка того2 и3 положY є3го2 въ поги1бель и3 въ потреблeніе и3 и3звeргу є3го2 t среды2 людjй мои1хъ, и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ гDь.
9 И# прор0къ ѓще прельсти1тсz и3 речeтъ сл0во, ѓзъ гDь прельсти1хъ прор0ка того2, и3 прострY рyку мою2 нaнь и3 потреблю2 є3го2 t среды2 людjй ї}левыхъ.
10 И# пріи1мутъ непрaвду свою2 по непрaвдэ вопрошaющагw, и3 по непрaвдэ тaкожде прор0ку бyдетъ,
11 ћкw да не прельщaетсz ктомY д0мъ ї}левъ t менє2, и3 да не њсквернsютсz ктомY во всёхъ грэсёхъ свои1хъ, и3 бyдутъ ми2 въ лю1ди, ѓзъ же бyду и5мъ въ бGа, гlетъ ґдwнаJ гDь.
12 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
13 сhне человёчь, землS ѓще согрэши1тъ ми2, є4же пaстисz грэх0мъ, прострY рyку мою2 на ню2 и3 сотрY ўтверждeніе хлёбное и3 пущY на ню2 глaдъ и3 возмY съ неS человёки и3 скоты2,
14 и3 ѓще бyдутъ сjи тріE мyжіе средЁ є3S, нHе и3 даніи1лъ и3 јwвъ, тjи во прaвдэ своeй спасyтсz, гlетъ ґдwнаJ гDь:
15 ѓще и3 ѕвBри ѕлы6z напущY на зeмлю и3 ўмyчу ю5, и3 бyдетъ въ пaгубу, и3 не бyдетъ проходsщагw сквозЁ ю5 t лицA ѕвэрeй,
16 и3 ѓще бyдутъ тріE сjи мyжіе средЁ є3S, живY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, ни сhнове, ни дщє1ри и4хъ спасyтсz, но т0кмw сjи є3ди1ни спасyтсz, ґ землS въ потреблeніе бyдетъ:
17 ѓще же наведY на тY зeмлю мeчь и3 рекY: мeчь да пр0йдетъ зeмлю, и3 возмY t неS человёка и3 скотA,
18 и3 тріE мyжіе сjи бyдутъ средЁ є3S, живY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, не и3збaвzтъ ни сынHвъ, ни дщeрей свои1хъ, но тjи є3ди1ни спасyтсz:
19 ѓще же и3 смeрть пущY на зeмлю џну и3 и3злію2 ћрость мою2 на ню2 въ кр0ви, є4же потреби1ти t неS человёки и3 скоты2,
20 нHе же и3 даніи1лъ и3 јwвъ бyдутъ посредЁ є3S, живY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, ни сhнове, ни дщє1ри не њстaнутъ и5мъ, тjи же во прaвдэ своeй спасyтсz и3 и3збaвzтъ дyшы сво‰.
21 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: ѓще же и3 четhри мє1сти мо‰ лю6тыz пущY на їеrли1ма, мeчь и3 глaдъ, и3 ѕвBри лю6ты и3 смeрть, є4же потреби1ти t негw2 человёки и3 скоты2,
22 и3 сE, њстaвлени въ нeмъ спасeнніи t негw2, сjи и3зведyтъ сы6ны и3 дщє1ри: сE, тjи и3зhдутъ къ вaмъ, и3 ќзрите пути6 и4хъ и3 помышлє1ніz и4хъ, и3 раскaетесz t ѕлhхъ, ±же навед0хъ на їеrли1мъ, вс‰ ѕл†z, ±же навед0хъ нaнь,
23 и3 ўтёшатъ вaсъ: понeже ќзрите пути6 и4хъ и3 ўмышлє1ніz и4хъ, и3 ўразумёете, ћкw не всyе сотвори1лъ є4смь вс‰, є3ли6ка сотвори1хъ въ нeмъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.