1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
2 сhне человёчь, засвидётелствуй їеrли1му беззакHніz є3гw2
3 и3 речeши: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь дщeри їеrли1мстэй: к0рень тв0й и3 бытіE твоE t земли2 хананeйски: nтeцъ тв0й ґморрeанинъ и3 мaти твоS хеттeанынz:
4 и3 рождeніе твоE, въ џньже дeнь роди1ласz є3си2, не њбzзaша сосє1цъ твои1хъ [Е#вр.: не tрёзаша ти2 пyпа.], и3 вод0ю не њмhша тS на спасeніе, ни с0лію њсоли1ша, нижE пеленaми пови1ша:
5 и3 не пощадЁ тебE џко моE, є4же сотвори1ти тебЁ є3ди1но t всёхъ си1хъ, пострадaти что2 њ тебЁ, и3 tвeржена былA є3си2 на лицE п0лz стр0потствомъ души2 твоеS, въ дeнь въ џньже роди1ласz є3си2.
6 И# проид0хъ сквозё тz и3 ви1дэхъ тS смёшену во кр0ви твоeй и3 рек0хъ ти2: t кр0ве твоеS живA бyди: и3 рек0хъ тебЁ: во кр0ви твоeй жив0тъ тв0й:
7 ўмножaйсz, ћкоже прозzбeніе сeлное дaхъ тS, и3 ўмн0жиласz є3си2 и3 возвели1чиласz и3 вошлA є3си2 во грaды градHвъ: сосцы2 твои2 возраст0ша, и3 влaси твои2 просвэтлёша, тh же былA є3си2 нагA и3 без8 красы2.
8 И# проид0хъ сквозё тz и3 ви1дэхъ тS: и3 сE, врeмz твоE, ћкw врeмz витaющихъ: и3 простр0хъ крилB мои2 на тS и3 прикрhхъ стyдъ тв0й, и3 клsхсz тебЁ и3 внид0хъ въ завётъ съ тоб0ю, гlетъ ґдwнаJ гDь, и3 былA є3си2 мнЁ:
9 и3 њмhхъ тS вод0ю и3 њполоскaхъ кр0вь твою2 t тебє2 и3 помaзахъ тS є3лeемъ,
10 и3 њблек0хъ тS въ пестрwты2 и3 њбyхъ тS въ червлє1ны, и3 препоsсахъ тS вmсс0номъ и3 возложи1хъ на тS тріхaптонъ,
11 и3 ўкраси1хъ тS ќтварію и3 возложи1хъ запsстіе на рyцэ твои2 и3 гри1вну на вhю твою2,
12 и3 дaхъ ўсер‰зи на нHздри тво‰ и3 к0лца во ќшы твои2 и3 вэнeцъ хвалы2 на главY твою2:
13 и3 ўкрашeнна былA є3си2 злaтомъ и3 сребр0мъ, и3 nдє1жды тво‰ вmссHнны и3 тріхaпты и3 и3спещрє1ніz, семідaлъ и3 мeдъ и3 мaсло ћла є3си2, и3 былA є3си2 добрA ѕэлw2 ѕэлw2, и3 ўпрaвиласz є3си2 на цaрство:
14 и3 и3зhде и4мz твоE во kзhки въ добр0тэ твоeй, занE совершeнно бЁ лёпотою въ красотЁ, ю4же ўчини1хъ на тебЁ, гlетъ ґдwнаJ гDь.
15 Тh же ўповaла є3си2 на добр0ту твою2 и3 соблуди1ла є3си2 во и4мени твоeмъ и3 и3зліsла є3си2 блужeніе твоE на всsкаго мимоходsщаго, томY былA є3си2, є3мyже не подобaше:
16 и3 взzлA є3си2 t ри1зъ твои1хъ и3 сотвори1ла себЁ кумjры сошвє1ныz и3 соблуди1ла є3си2 съ ни1ми, и3 не вни1деши, и3 не бyдетъ.
17 И# взzлA є3си2 сосyды хвалы2 твоеS t сребрA моегw2 и3 злaта моегw2, t ни1хже дaхъ тебЁ, и3 сотвори1ла себЁ w4бразы мyжєски, и3 соблуди1ла є3си2 въ ни1хъ.
18 И# взzлA є3си2 ри6зы сво‰ и3спещрє1нныz и3 њдёzласz є3си2 въ нS, и3 мaсло моE и3 fmміaмъ м0й положи1ла є3си2 пред8 лицeмъ и4хъ,
19 и3 хлёбы мо‰, ±же дaхъ тебЁ, семідaломъ и3 мaсломъ и3 мeдомъ напитaхъ тS, и3 положи1ла є3си2 т† пред8 лицeмъ и4хъ въ воню2 благоухaніz. И# бhсть по си1хъ, гlетъ ґдwнаJ гDь,
20 и3 взzлA є3си2 сhны тво‰ и3 дщє1ри тво‰, ±же родилA є3си2, и3 заклaла є3си2 и5мъ въ потреблeніе. Е#дA мaлw соблуди1ла є3си2;
21 И# заклaла є3си2 ч†да тво‰ и3 далA є3си2 |, внегдA принеслA є3си2 и5хъ на жeртву и5мъ.
22 СіE пaче всsкагw блудA твоегw2 и3 гнyсностей твои1хъ: и3 не помzнyла є3си2 днjй младeнства твоегw2, є3гдA былA є3си2 нагA и3 без8wбрaзна, и3 смёшена во кр0ви твоeй жилA є3си2.
23 И# бhсть по всёхъ ѕл0бахъ твои1хъ, г0ре г0ре тебЁ, гlетъ ґдwнаJ гDь,
24 и3 создалA є3си2 себЁ хрaмъ блудни1ческій и3 сотвори1ла себЁ полаг†ніz на всёхъ ст0гнахъ:
25 и3 въ начaлэ всsкагw пути2 создалA є3си2 блуди6лища сво‰ и3 растли1ла добр0ту твою2, и3 разложи1ла г0лєни тво‰ всsкому мимоходsщему и3 ўмн0жила є3си2 блyдъ тв0й:
26 и3 соблуди1ла съ сынми2 є3гЂпетскими сосBды твои1ми дебелопл0тными, и3 мн0гажды блуди1ла є3си2, є4же разгнёвати мS.
27 И# сE, прострY рyку мою2 на тS и3 tвeргу зак0ны тво‰ и3 предaмъ тS душaмъ ненави1дzщымъ тебE, дщeремъ и3ноплемeнникwвъ, совращaющымъ тS съ пути2 твоегw2, и4мже нечeствовала є3си2.
28 И# соблуди1ла є3си2 съ сынми2 ґссЂровыми и3 нижE тaкw насhтиласz є3си2: и3 соблуди1ла и3 не насhтиласz,
29 и3 ўмн0жила завёты тво‰ ко земли2 хананeйстэй, халдeйстэй, и3 нижE въ си1хъ насhтиласz є3си2.
30 Что2 сотворю2 сeрдцу твоемY, гlетъ ґдwнаJ гDь, внегдA твори1ши вс‰ сі‰ дэлA жены2 блудни1цы продeрзыz; И# соблуди1ла є3си2 трегyбw во дщeрехъ твои1хъ.
31 Е#гдA согради1ла є3си2 блуди1лище твоE въ начaлэ всsкагw пути2 и3 высHкаz тво‰ сотвори1ла є3си2 на всёхъ ст0гнахъ, и3 не былA ћкw блудни1ца собирaющаz наeмъ.
32 ЖенA любодёйница под0бна тебЁ, t мyжа своегw2 взeмлющи наeмъ,
33 всBмъ блуди1вшымъ съ нeю даsше наeмъ: и3 ты2 далA є3си2 наeмъ всBмъ рачи1телємъ твои6мъ и3 њбременsла и5хъ, є4же приходи1ти и5мъ къ тебЁ tвсю1ду во блужє1ніz тво‰.
34 И# бhсть въ тебЁ сопроти1вно њбhчаю жeнску во блужeніи твоeмъ, и3 съ тоб0ю соблуди1вшымъ, вмёстw є4же бы дaти тебЁ наeмъ, и3 наeмъ не дадeсz тебЁ, и3 бhсть въ тебЁ сопроти1вно.
35 Сегw2 рaди слhши, блудни1це, сл0во гDне.
36 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: занE и3зліsла є3си2 мёдь твою2, и3 tкрhетсz срaмъ тв0й во блужeніи твоeмъ ко рачи1телємъ твои6мъ, и3 во вс‰ помышлє1ніz беззак0ній твои1хъ, и3 во кр0ви ч†дъ твои1хъ, ±же далA є3си2 и5мъ:
37 сегw2 рaди, сE, ѓзъ на тS соберY вс‰ похотники2 тво‰, съ ни1миже смэси1ласz є3си2, и3 всёхъ, и5хже люби1ла є3си2, со всёми, и5хже ненави1дэла є3си2: и3 соберY | на тS tвсю1ду и3 tкрhю ѕлHбы тво‰ къ ни6мъ, и3 ќзрzтъ вeсь срaмъ тв0й.
38 И# tмщy ти tмщeніемъ любодёйцы и3 проливaющіz кр0вь, и3 положy тz во кр0ви ћрости и3 рвeніz,
39 и3 предaмъ тS въ рyцэ и4хъ, и3 раскопaютъ блуди1лище твоE и3 разорsтъ высHкаz тво‰, и3 совлекyтъ съ тебє2 ри6зы тво‰ и3 в0змутъ сосyды хвалы2 твоеS, и3 њстaвzтъ тS нaгу и3 безстyдну:
40 и3 приведyтъ на тS нар0ды, и3 побію1тъ тебE кaменіемъ и3 и3зсэкyтъ тS мечьми2 свои1ми,
41 и3 запалsтъ д0мы тво‰ nгнeмъ и3 сотворsтъ въ тебЁ tмщeніе пред8 женaми мн0гими: и3 њбращy тz t блужeніz, и3 наймA ктомY не дaси.
42 И# послю2 ћрость мою2 на тS, и3 tи1метсz рвeніе моE t тебє2: и3 почjю и3 ктомY не попекyсz.
43 Понeже не помzнyла є3си2 днjй младeнства твоегw2 и3 њпечaлила мS во всёхъ си1хъ: и3 сE, ѓзъ пути6 тво‰ на главY твою2 дaхъ, гlетъ ґдwнаJ гDь: и3 тaкw сотвори1ла є3си2 нечeстіе по всBмъ беззак0ніємъ твои6мъ.
44 Сі‰ сyть вс‰, є3ли6ка рек0ша на тS въ при1тчи, глаг0люще: ћкоже мaти, тaкw и3 дщeрь.
45 Дщeрь мaтере твоеS ты2 є3си2, tри1нувшаz мyжа своего2 и3 ч†да сво‰: и3 сєстры2 сeстръ твои1хъ, tри1нувшыz мужeй свои1хъ и3 ч†дъ свои1хъ: мaти вaша хеттeанынz, ґ nтeцъ вaшъ ґморрeй:
46 сестрA вaша старёйшаz самарjа, тA и3 дщє1ри є3S живyщыz њшyюю тебє2: и3 сестрA твоS мeншаz, живyщаz њдеснyю тебє2, сод0ма и3 дщє1ри є3S.
47 Но нижE по путє1мъ и4хъ ходи1ла є3си2, нижE сотвори1ла по беззак0ніємъ и4хъ понE мaлw, и3 превозшлA є3си2 и5хъ во всёхъ путeхъ твои1хъ.
48 ЖивY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, не сотвори1ла сод0ма сіS сестрA твоS и3 дщє1ри є3S, ћкоже ты2 сотвори1ла и3 дщє1ри тво‰.
49 Nбaче сіE беззак0ніе сод0мы сестры2 твоеS, г0рдость въ сhтости хлёба и3 во и3з8oби1ліи вінA, и3 сластолю1бствоваша тA и3 дщє1ри є3S: сіE бsше є4й и3 дщeремъ є3S: и3 руки2 ўб0гому и3 ни1щему не подаsху,
50 и3 величaхусz, и3 сотвори1ша беззакHніz предо мн0ю: и3 tверг0хъ | ћкоже ви1дэхъ.
51 Самарjа же п0лъ грэхHвъ твои1хъ не согрэши2: и3 ўмн0жила є3си2 беззакHніz тво‰ пaче џнэхъ, и3 њправдaла є3си2 сєстры2 тво‰ во всёхъ беззак0ніихъ твои1хъ, ±же сотвори1ла є3си2.
52 И# ты2 пріими2 мучeніе твоE, въ нeмже растли1ла є3си2 сєстры2 тво‰ во грэсёхъ твои1хъ, и4миже беззак0нновала пaче тёхъ, и3 њправдaла и5хъ пaче тебє2: и3 ты6 посрами1сz и3 пріими2 безчeстіе твоE, внегдA њправдaти тебЁ сєстры2 тво‰.
53 И# њбращY њбращє1ніz и4хъ, њбращeніе сод0мы и3 дщeрей є3S, и3 њбращeніе самарjи и3 дщерeй є3S, и3 њбращY њбращeніе твоE средЁ и4хъ,
54 ћкw да пріи1меши мучeніе твоE и3 безчeстна бyдеши t всёхъ, ±же сотвори1ла є3си2 во разгнёваніи моeмъ.
55 И# сестрA твоS сод0ма и3 дщє1ри є3S возстaвzтсz, ћкоже бёша и3спeрва: и3 самарjа и3 дщє1ри є3S возстaвzтсz, ћкоже бёша и3спeрва: и3 ты2 и3 дщє1ри тво‰ возстaвитесz, ћкоже бёсте прeжде.
56 И# не былA сод0ма сестрA твоS во слhшаніе во ўстёхъ твои1хъ во днeхъ гордhни твоеS,
57 прeжде tкровeніz ѕл0бъ твои1хъ, ћкоже нн7э ўкори1зна є3си2 дщeрей сЂрскихъ и3 всёхъ сyщихъ w4крестъ є3S дщeрей и3ноплемeнничихъ њдержaщихъ тS w4крестъ:
58 нечє1стіz тво‰ и3 беззакHніz тво‰ ты2 понеслA є3си2 |, гlетъ гDь.
59 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: и3 сотворю2 въ тебЁ, ћкоже сотвори1ла є3си2, ћкоже презрёла є3си2 є4же преступи1ти завётъ м0й:
60 и3 воспомzнY ѓзъ завётъ м0й, и4же съ тоб0ю во днeхъ младeнства твоегw2, и3 возстaвлю тебЁ завётъ вёчный:
61 и3 помzнeши пути6 тво‰ и3 безчeстна бyдеши, внегдA п0ймеши сєстры2 тво‰ старёйшыz со ю3нёйшими твои1ми, и3 дaмъ | тебЁ на созидaніе, но не t завёта твоегw2:
62 и3 возстaвлю ѓзъ завётъ м0й съ тоб0ю, и3 ўвёси, ћкw ѓзъ гDь:
63 ћкw да помzнeши и3 ўсрами1шисz, и3 не бyдетъ тебЁ ктомY tвeрсти ќстъ твои1хъ t лицA безчeстіz твоегw2, є3гдA млcтивъ бyду тебЁ по всBмъ, є3ли6ка сотвори1ла є3си2, гlетъ ґдwнаJ гDь.