1 СіE видёніе под0біе слaвы гDни. И# ви1дэхъ, и3 пад0хъ ни1цъ, и3 слhшахъ глaсъ гlющагw, и3 речE ко мнЁ: сhне человёчь, стaни на н0ги тво‰, и3 возгlю тебЁ.
2 И# пріи1де на мS дyхъ, и3 взS мS, и3 воздви1же мS, и3 постaви мS на ногaхъ мои1хъ, и3 слhшахъ є3го2 гlюща ко мнЁ.
3 И# речE (гDь) ко мнЁ: сhне человёчь, послю1 тz ѓзъ къ д0му ї}леву, њгорчевaющымъ мS, и5же њгорчи1ша мS: сaми и3 nтцы2 и4хъ tверг0шасz менє2 до днeшнzгw днE:
4 и3 сhнове жестоколи1чніи и3 твердосердeчніи. Ѓзъ послю1 тz къ тBмъ, и3 речeши къ ни6мъ: тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь:
5 ѓще ќбw ўслhшатъ, и3ли2 ўбоsтсz, занE д0мъ њгорчевazй є4сть, и3 познaютъ, ћкw прbр0къ є3си2 ты2 посредЁ и4хъ.
6 И# ты2, сhне человёчь, да не ўбои1шисz и4хъ, ни ўжасaйсz t лицA и4хъ: занE разсверёпэютъ и3 њбhдутъ тS w4крестъ, посредё бо скорпjєвъ ты2 живeши: словeсъ и4хъ не ўб0йсz и3 t лицA и4хъ не ўжасaйсz, занE д0мъ њгорчевazй є4сть:
7 и3 возглаг0леши словесA мо‰ къ ни6мъ, ѓще ќбw ўслhшатъ, и3ли2 ўбоsтсz, занE д0мъ прогнёваzй є4сть.
8 И# ты2, сhне человёчь, послyшай гlющагw къ тебЁ, не бyди њгорчевazй, ћкоже д0мъ преwгорчевazй: tвeрзи ўстA твоS и3 снёждь, ±же ѓзъ даю2 тебЁ.
9 И# ви1дэхъ, и3 сE, рукA простeрта ко мнЁ, и3 въ нeй сви1токъ кни1жный:
10 и3 разви2 є3го2 предо мн0ю, и3 въ т0мъ пи6сана бhша прє1днzz и3 з†днzz: и3 впи1сано бsше въ нeмъ рыдaніе и3 жaлость и3 г0ре.