1 И# бhсть въ лёто седм0е, въ пsтый мцcъ, въ десsтый дeнь мцcа, пріид0ша мyжіе t старёйшинъ д0му ї}лева вопроси1ти гDа и3 сэд0ша пред8 лицeмъ мои1мъ.
2 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
3 сhне человёчь, глаг0ли ко старёйшинамъ д0му ї}лева и3 речeши къ ни6мъ: тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь: є3дA вопроси1ти менE вы2 прих0дите; живY ѓзъ, ѓще tвэщaю вaмъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.
4 Ѓще tмщeніемъ tмщY и5мъ: сhне человёчь, беззакHніz nтє1цъ и4хъ засвидётелствуй и5мъ,
5 и3 речeши къ ни6мъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: t негHже днE и3збрaхъ д0мъ ї}левъ, и3 ўвёдэнъ бhхъ плeмени д0му їaкwвлz и3 познaнъ бhхъ и5мъ во земли2 є3гЂпетстэй, и3 пріsхъ | рук0ю моeю гlz: ѓзъ гDь бGъ вaшъ:
6 въ т0й дeнь под8sхъ | рук0ю моeю, є4же и3звести2 | и3з8 земли2 є3гЂпетскіz въ зeмлю, ю4же ўгот0вахъ и5мъ, зeмлю кипsщую млек0мъ и3 мeдомъ, с0тъ є4сть пaче всёхъ земeль,
7 и3 рек0хъ къ ни6мъ: кjйждо мeрзwсти t nчeсъ свои1хъ tвeржите и3 во творeніихъ є3гЂпетскихъ не њсквернsйтесz, ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
8 И# tверг0шасz менє2 и3 не хотёша послyшати мS: кjйждо мeрзостей t nчeсъ свои1хъ не tверг0ша и3 творeній є3гЂпетскихъ не њстaвиша. И# рек0хъ, є4же и3зліsти ћрость мою2 на нS и3 скончaти гнёвъ м0й на ни1хъ средЁ земли2 є3гЂпетскіz.
9 И# сотвори1хъ, ћкw да и4мz моE весьмA не њскверни1тсz пред8 kзы6ки, въ ни1хже сyть тjи средЁ и4хъ, въ ни1хже познaнъ бhхъ и5мъ пред8 лицeмъ и4хъ, є4же и3звести2 | и3з8 земли2 є3гЂпетскіz.
10 И# и3звед0хъ | и3з8 земли2 є3гЂпетскіz и3 введ0хъ | въ пустhню,
11 и3 дaхъ и5мъ зaпwвэди мо‰, и3 њправд†ніz мо‰ kви1хъ и5мъ, ±же ѓще сотвори1тъ человёкъ, жи1въ бyдетъ въ ни1хъ:
12 и3 суббw6ты мо‰ дaхъ и5мъ, є4же бhти въ знaменіе междY мн0ю и3 междY и4ми, є4же разумёти и5мъ, ћкw ѓзъ гDь њсщ7azй и5хъ.
13 И# гlахъ ко д0му ї}леву въ пустhни: въ зaповэдехъ мои1хъ ходи1те и3 њправд†ніz мо‰ сохрани1те, є4же твори1ти |, ±же сотвори1тъ человёкъ и3 жи1въ бyдетъ въ ни1хъ. И# разгнёва мS д0мъ ї}левъ въ пустhни: въ зaповэдехъ бо мои1хъ не ходи1ша и3 њправд†ніz мо‰ tверг0ша, ±же сотвори1тъ человёкъ и3 жи1въ бyдетъ въ ни1хъ: и3 суббw6ты мо‰ њскверни1ша ѕэлw2. И# рек0хъ, є4же и3зліsти ћрость мою2 на нS въ пустhни, є4же потреби1ти и5хъ.
14 И# сотвори1хъ, ћкw да весьмA и4мz моE не њскверни1тсz пред8 kзы6ки, и3з8 ни1хже и3звед0хъ | пред8 nчи1ма и4хъ.
15 И# ѓзъ воздвиг0хъ рyку мою2 на нS въ пустhни весьмA, є4же не ввести2 и4хъ въ зeмлю, ю4же дaхъ и5мъ, въ зeмлю текyщую млек0мъ и3 мeдомъ, с0тъ є4сть пaче всеS земли2:
16 понeже судбы6 мо‰ tверг0ша и3 въ зaповэдехъ мои1хъ не ходи1ша, и3 суббw6ты мо‰ њскверни1ша и3 в8слёдъ помышлeній сeрдца своегw2 хождaху.
17 И# пощадЁ | џко моE, є4же потреби1ти и5хъ, и3 не сотвори1хъ и5мъ скончaніz въ пустhни.
18 И# рек0хъ ко чaдwмъ и4хъ въ пустhни: въ зак0нэхъ nтє1цъ вaшихъ не ходи1те и3 њправдaній и4хъ не храни1те, и3 ко творeніємъ є3гЂпєтскимъ не примэшaйтесz и3 не њсквернsйтесz:
19 ѓзъ гDь бGъ вaшъ: въ зaповэдехъ мои1хъ ходи1те, и3 њправд†ніz мо‰ снабди1те и3 твори1те |,
20 и3 суббw6ты мо‰ њсвzщaйте: и3 бyдетъ въ знaменіе междY мн0ю и3 междY вaми, є4же вёдэти вaмъ, ћкw ѓзъ гDь бGъ вaшъ.
21 И# разгнёваша мS, и3 ч†да и4хъ въ зaповэдехъ мои1хъ не ходи1ша и3 њправдaній мои1хъ не снабдёша, є4же твори1ти |: сі‰ бо сотвори1въ человёкъ жи1въ бyдетъ въ ни1хъ: и3 суббw6ты мо‰ њскверни1ша ѕэлw2. И# рек0хъ: и3злію2 ћрость мою2 на нS, є4же скончaти гнёвъ м0й на ни1хъ въ пустhни.
22 И# сотвори1хъ, ћкw да и4мz моE весьмA не њсквернaвитсz пред8 kзы6ки, t ни1хже и3звед0хъ | пред8 nчи1ма и4хъ.
23 И# ѓзъ воздвиг0хъ рyку мою2 на нS въ пустhни, є4же расточи1ти | во kзhцэхъ и3 разсёzти | во странaхъ,
24 понeже њправдaній мои1хъ не сотвори1ша и3 зaпwвэди мо‰ tри1нуша и3 суббw6ты мо‰ њскверни1ша, и3 в8слёдъ кумjрwвъ nтє1цъ и4хъ бhша nчесA и4хъ.
25 И# дaхъ и5мъ зaпwвэди не дwбры2 и3 њправд†ніz, въ ни1хже не бyдутъ жи1ви:
26 и3 њскверню2 | въ даsніихъ и4хъ, внегдA проводи1ти (и5мъ) всsкое разверзaющее ложеснA, да погублю2 и5хъ, да ўразумёютъ, ћкw ѓзъ гDь.
27 Сегw2 рaди глаг0ли къ д0му ї}леву, сhне человёчь, и3 речeши къ ни6мъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: дaже до сегw2 разгнёваша мS nтцы2 вaши во грэсёхъ свои1хъ, и4миже согрэши1ша ко мнЁ:
28 и3 введ0хъ | въ зeмлю, въ ню1же воздвиг0хъ рyку мою2, є4же дaти ю5 и5мъ: и3 ви1дэша всsкъ х0лмъ выс0къ и3 всsко дрeво присённое, и3 пожр0ша тaмw богHмъ свои6мъ и3 ўчини1ша тaмw ћрость дарHвъ свои1хъ, и3 положи1ша тaмw воню2 благов0ніz своегw2 и3 возліsша тaмw возлі‰ніz сво‰.
29 И# рек0хъ къ ни6мъ: что2 сyть ґввамA [выс0кое], ћкw вы2 вх0дите тaмw; и3 прозвaша и4мz є3мY ґввамA дaже до днeшнzгw днE.
30 Сегw2 рaди рцы2 къ д0му ї}леву: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: ѓще во беззак0ніихъ nтє1цъ вaшихъ вы2 њсквернsетесz и3 в8слёдъ мeрзостей и4хъ вы2 соблуждaете,
31 и3 въ приношeніи дарHвъ вaшихъ и3 въ нар0цэхъ вaшихъ, є3гдA прох0дzтъ ч†да в†ша сквозЁ џгнь: вы2 њсквернsетесz во всёхъ кумjрэхъ вaшихъ дaже до днeшнzгw днE, и3 ѓзъ tвэщaю ли вaмъ, д0ме ї}левъ; ЖивY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, ѓще tвэщaю вaмъ и3 ѓще взhдетъ на дyхъ вaшъ сіE.
32 И# не бyдетъ, ћкоже вы2 глаг0лете: бyдемъ, ћкоже kзhцы и3 ћкоже племенA зємнaz, служи1ти дрeву и3 кaменію.
33 Сегw2 рaди живY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, ѓще не рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою и3 въ ћрости и3зліsннэй цrтвовати бyду над8 вaми:
34 и3 и3зведY вы2 t людjй и3 пріимy вы t стрaнъ, въ ни1хже бёсте разсёzни, рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою и3 ћростію и3зліsнною,
35 и3 приведY вaсъ въ пустhню лю1дскую и3 разсуждyсz съ вaми тaмw лицeмъ къ лицY:
36 ћкоже суди1хсz со nтцы6 вaшими въ пустhни земли2 є3гЂпетскіz, тaкw суждY и3 вaмъ, гlетъ ґдwнаJ гDь:
37 и3 проведY вы2 под8 жезл0мъ мои1мъ и3 введY вы2 въ числЁ завёта,
38 и3 и3зберY t вaсъ нечєсти1выz и3 tвeргшыzсz: и3з8 земли1 бо њбитaніz и4хъ и3зведY |, и3 въ зeмлю ї}леву не вни1дутъ, и3 познaете, ћкw ѓзъ гDь бGъ.
39 Вh же, д0ме ї}левъ, си1це гlетъ ґдwнаJ гDь: кjйждо кумjры сво‰ tими1те, и3 пот0мъ ѓще послyшаете менE, и3 и4мене моегw2 с™aгw не њсквернaвите ксемY въ дарёхъ вaшихъ и3 рукотворeніихъ вaшихъ:
40 понeже на горЁ моeй с™ёй, на горЁ выс0цэ ї}левэ, гlетъ ґдwнаJ гDь, тaмw послyжатъ ми2 вeсь д0мъ ї}левъ до концA на земли2, и3 тaмw пріимY | и3 тaмw присэщY на приношє1ніz в†ша и3 начaтки њбётwвъ вaшихъ во всёхъ њсвzщeнныхъ вaшихъ.
41 Въ воню2 благов0ніz пріимY вы2, є3гдA и3зведY вы2 и3з8 людjй и3 пріимY вы2 t стрaнъ, въ нsже расточeни бhсте, и3 њсщ7yсz въ вaсъ пред8 nчи1ма людски1ма:
42 и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ гDь, є3гдA введY вы2 въ зeмлю ї}леву, въ зeмлю, на ню1же воздвиг0хъ рyку мою2 дaти ю5 nтцє1мъ вaшымъ:
43 и3 помzнeте тaмw пути6 вaшz и3 вс‰ мє1рзкіz грэхи2 вaшz, въ ни1хже њскверни1стесz, и3 посрамитE ли1ца в†ша во всёхъ ѕл0бахъ вaшихъ, ±же сотвори1сте:
44 и3 познaете, ћкw ѓзъ гDь, є3гдA сотворю2 вaмъ тaкw, ћкw да и4мz моE не њскверни1тсz по путє1мъ вaшымъ ѕлы6мъ и3 по рукотворeніємъ вaшымъ растлBннымъ, д0ме ї}левъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.
45 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
46 сhне человёчь, ўтверди2 лицE твоE на ю4гъ и3 воззри2 на дарHма, и3 прорцы2 на дубрaву старёйшину нагeва
47 и3 речeши дубрaвэ нагeвовэ: слhши сл0во гDне, сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ возгнэщY въ тебЁ џгнь, и3 пожжeтъ въ тебЁ всsко дрeво зелeное и3 всsко дрeво сух0е, не ўгaснетъ плaмень разжжeный, и3 и3згори1тъ въ нeмъ всsко лицE t полyдне до сёвера,
48 и3 ўвёсть всsка пл0ть, ћкw ѓзъ гDь разжег0хъ є3го2, и3 не ўгaснетъ.
49 И# рек0хъ: никaкоже, гDи, гDи! сjи глаг0лютъ ко мнЁ: не при1тча ли є4сть сіS глаг0лема;