1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
2 сhне человёчь, двЁ жєнЁ бёстэ дщє1ри мaтере є3ди1ныz
3 и3 соблуди1стэ во є3гЂптэ, въ ю4ности своeй соблуди1стэ: тaмw спад0ша сосцы2 и4хъ, и3 тaмw растли1стэ дёвство.
4 И#менa же и4ма: nолA старёйшаz, nолівa же мeншаz сестрA є3S: и3 бhстэ мнЁ и3 роди1стэ сhны и3 дщє1ри: и3менa же и4ма: самарjа nолA, и3 їеrли1мъ nолівA.
5 И# соблуди2 nолA t менє2 и3 возложи1сz на похотники2 сво‰, на ґссmрjаны приближaющыzсz є4й,
6 њблечє1нныz въ червлєни1цы, старBйшины и3 воевHды: ю4нwши и3збрaнніи, вси2 кHнницы kздsщіи на к0нехъ:
7 и3 дадE блужeніе своE къ ни6мъ: и3збр†ннымъ сынHмъ ґссmр‡йскимъ всBмъ, и3 ко всBмъ, на нsже возлагaшесz, во всёхъ нечистотaхъ и4хъ њсквернsшесz:
8 и3 блужeніz своегw2, є4же и3з8 є3гЂпта, не њстaви, ћкw съ нeю спaху въ ю4ности є3S, и3 тjи растли1ша дёвство є3S и3 и3зліsша блужeніе своE на ню2.
9 Тогw2 рaди предaхъ ю5 въ рyцэ похотникHмъ є3S, въ рyцэ сынHмъ ґссmр‡йскимъ, на ни1хже возлагaшесz.
10 Тjи tкрhша стhдъ є3S, сы6ны и3 дщє1ри є3S поsша и3 самyю мечeмъ ўсёкнуша: и3 бhсть поношeніе въ женaхъ, и3 tмщeніе сотвори1ша въ нeй во дщерeхъ є3S.
11 И# ви1дэ сестрA є3S nолівA, и3 растли2 возложeніе своE пaче є3S, и3 блyдъ св0й пaче блудA сестры2 своеS ўмн0жи:
12 на сынHвъ ґссmрjйскихъ возложи1сz, на старBйшины и3 воевHды, и5же бли1з8 є3S, њблечє1нны во благоистк†нны, на к0нники kздsщыz на к0нехъ, ю4нwши и3збрaнни вси2.
13 И# ви1дэхъ, ћкw њскверни1сz пyть є3ди1нъ nбою2.
14 И# приложи2 ко блужeнію своемY, и3 ви1дэ мyжы напи6саны на стэнЁ, w4бразы халдє1йски напи6саны шaрами,
15 препо‰саны пестротaми њ чрeслэхъ свои1хъ, и3 превHи крашeнніи на главaхъ и4хъ, ви1дъ троsкій всёхъ, под0біе сынHвъ вавmлHнскихъ, халдeйскихъ, земли2 nтeчества и4хъ:
16 и3 возложи1сz на нS зрёніемъ nчeй свои1хъ, и3 послA послы2 къ ни6мъ въ зeмлю халдeйску.
17 И# пріид0ша къ нeй сhнове вавmлHнстіи на л0же витaющихъ и3 њскверни1ша ю5 въ блужeніи є3S, и3 њскверни1сz въ ни1хъ, и3 tступи2 душA є3S t ни1хъ:
18 и3 tкры2 блужeніе своE и3 tкры2 срамотY свою2. И# tступи2 дш7A моS t неS, ћкоже tступи2 дш7A моS t сестры2 є3S.
19 И# ўмн0жила є3си2 блужeніе твоE, є4же помzнyти дни6 ю4ности твоеS, въ нsже блуди1ла є3си2 во є3гЂптэ,
20 и3 возлеглA є3си2 на халдє1и, и4хже плHти бhша ѓки плHти w4сли, и3 ћкw лHна кHнскаz лHна и4хъ,
21 и3 посэти1ла є3си2 беззак0ніе ю4ности твоеS, ±же твори1ла є3си2 во є3гЂптэ во витaлищи твоeмъ, и3дёже сосцы2 ю4ности твоеS спад0ста.
22 Тогw2 рaди, nоліво2, сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ воздви1гну похотники2 тво‰ на тS, t ни1хже tступи2 душA твоS, и3 наведY и5хъ на тS w4крестъ,
23 сынHвъ вавmлHнскихъ и3 всёхъ халдeєвъ, факyда и3 сyда и3 кyда, и3 вс‰ сhны ґссmр‡йски съ ни1ми, ю4ношы и3збр†нны, старBйшины и3 воевHды, вс‰ трістaты и3 нарHчитыz, к0нники на к0нехъ вси2.
24 И# пріи1дутъ на тS вси2 t сёвера, колєсни1цы и3 колeса со мн0гимъ нар0домъ, щиты2 и3 с{лицы и3 шлeмы, и3 постaвzтъ стражбY w4крестъ тебє2, и3 дaмъ пред8 лицeмъ и4хъ сyдъ, и3 tмстsтъ ти2 въ судёхъ свои1хъ:
25 и3 дaмъ рвeніе моE въ тебЁ, и3 сотворsтъ съ тоб0ю гнёвъ ћрости моеS, н0здри тво‰ и3 ќшы твои2 њбрёжутъ, и3 њстaвшихъ твои1хъ мечeмъ и3зсэкyтъ: тjи сынHвъ твои1хъ и3 дщeрей твои1хъ в0змутъ, и3 њстaвшихъ твои1хъ потреби1тъ џгнь:
26 и3 совлекyтъ съ тебє2 ри6зы тво‰ и3 в0змутъ сосyды хвалы2 твоеS.
27 И# tвращY нечє1стіz тво‰ t тебє2 и3 блyдъ тв0й t земли2 є3гЂпетскіz: и3 не воздви1гнеши nчeсъ твои1хъ на ни1хъ и3 є3гЂпта не помzнeши ктомY.
28 Понeже сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ предаю1 тz въ рyцэ, и4хже ненави1диши, t ни1хже tступи2 душA твоS:
29 и3 сотворsтъ въ тебЁ въ нeнависти, и3 в0змутъ вс‰ труды2 тво‰ и3 дэлA тво‰, и3 бyдеши нагA и3 посрaмлена, и3 tкрhетсz стyдъ блудA твоегw2 и3 нечeстіе твоE.
30 И# блужeніе твоE сотвори2 сі‰ тебЁ, є3гдA блуди1ла є3си2 в8слёдъ kзhкwвъ и3 њсквернsласz въ кумjрэхъ и4хъ:
31 въ пути2 сестры2 твоеS ходи1ла є3си2, и3 дaмъ чaшу є3S въ рyцэ твои2.
32 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: чaшу сестры2 твоеS и3спіeши глуб0кую и3 шир0кую, и3 бyдетъ на смёхъ и3 подражнeніе, и3з8oби1лную ко совершeнію піsнства,
33 и3 разслаблeніz нап0лнишисz: чaша же потреблeніz и3 погублeніz чaша сестры2 твоеS самарjи:
34 и3 и3спіeши ю5 и3 и3стощи1ши, и3 чрeпъ є3S kдyщи потреби1ши, и3 сwсцA тво‰ tт0ргнеши: и3 прaздники и3 новомcчіz тво‰ tвращY: понeже ѓзъ гlахъ, речE ґдwнаJ гDь.
35 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже забhла мS є3си2 и3 tвeргла менE назaдъ тёла твоегw2, и3 ты2 возми2 нечeстіе твоE и3 блyдъ тв0й.
36 И# речE гDь ко мнЁ: сhне человёчь, не бyдеши ли суди1ти nолЁ и3 nолівЁ, и3 возвэсти1ши ли и4ма беззакHніz є3ю2;
37 ћкw любодёйствовастэ, и3 кр0вь въ рукaхъ є3ю2, и3 въ кумjрэхъ є3ю2 прелюбодёйствовастэ, и3 ч†да сво‰, ±же роди1стэ мнЁ, провождaстэ и5мъ сквозЁ џгнь.
38 Дaже и3 сі‰ сотвори1стэ ми2, њсквернsстэ с™†z мо‰ въ т0й дeнь, и3 суббw6ты мо‰ њсквернsстэ:
39 и3 внегдA закалaстэ ч†да сво‰ кумjрwмъ свои6мъ, и3 вхождaстэ во с™†z мо‰ въ т0й дeнь, є4же скверни1ти |: и3 сE, тaкw творsстэ средЁ д0му моегw2:
40 и3 посылaстэ ко мужє1мъ грzдyщымъ и3здалeча, къ ни6мже послHвъ посылaстэ. И# є3гдA приходи1ти и5мъ, ѓбіе ўмывaласz є3си2 и3 ўтварsла є3си2 џчи твои2 и3 ўкрашaласz ќтварію,
41 и3 сэдёла є3си2 на nдрЁ п0стланэ, и3 трапeза ўкрaшенна пред8 лицeмъ є3S, и3 fmміaмъ м0й и3 є3лeй м0й предлагaла пред8 ни1ми, и3 веселsхусz въ ни1хъ:
42 и3 глaсомъ сли1чнымъ возглашaху, и3 ко мужє1мъ t мн0жества человёча приходsщымъ t пустhни, и3 даsху пє1рстни на рyки и4хъ и3 вэнeцъ хвалы2 на главы6 и4хъ.
43 И# рек0хъ: не въ си1хъ ли прелюбодёйствуютъ; и3 дэлA блудни1цы, и3 самA соблуди2.
44 И# вхождaху къ нeй: ћкоже влaзzтъ къ женЁ блудни1цэ, тaкw влaзzху ко nолЁ и3 ко nолівЁ, женaмъ беззак0нницамъ, є4же сотвори1ти беззак0ніе.
45 Мyжіе же прaведніи, тjи и3 tмстsтъ и4ма tмщeніемъ любодёйницъ и3 tмщeніемъ проливaющихъ кр0вь, ћкw любодBйцы сyть, и3 кр0вь въ рукaхъ и4хъ.
46 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: приведи2 на ни1хъ нар0ды и3 дaждь на ни1хъ мzтeжъ и3 разграблeніе,
47 и3 вeржи кaменіе на ни1хъ, кaменіе нар0дwвъ, и3 да и3збодyтъ и5хъ мечьми2 свои1ми: сhны и4хъ и3 дщє1ри и4хъ и3збію1тъ и3 д0мы и4хъ nгнeмъ сожгyтъ:
48 и3 tвращY нечeстіе t земли2, и3 накaжутсz вс‰ жєны2 и3 не сотворsтъ по нечeстіємъ и4хъ:
49 и3 дaстсz нечeстіе вaше на вы2: и3 (вс‰) грэхи2 кум‡ръ вaшихъ пріи1мете и3 ўразумёете, ћкw ѓзъ ґдwнаJ гDь.