1 И# бhсть во є3динонадесsтое лёто, въ пeрвый дeнь мцcа, бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
2 сhне человёчь, понeже речE с0ръ на їеrли1ма: блaгоже, сокруши1сz, погиб0ша kзhцы, њбрати1сz ко мнЁ, и4же бЁ и3сп0лненый, њпустЁ:
3 тогw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ на тS, с0ръ, и3 приведY на тS kзhки мнHги, ћкоже восх0дитъ м0ре волнaми свои1ми.
4 И# њбвалsтъ стёны с0ра и3 разорsтъ столпы2 тво‰, и3 развёю прaхъ є3гw2 и3з8 негw2 и3 дaмъ є3го2 во глaдокъ кaмень.
5 Сушeніе мрeжей бyдетъ средЁ м0рz, ћкw ѓзъ гlахъ, гlетъ ґдwнаJ гDь: и3 бyдетъ на плэнeніе kзhкwмъ,
6 и3 дщє1ри є3гw2, ±же на п0ли, мечeмъ ўбіє1ны бyдутъ, и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ гDь.
7 Ћкw сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ наведY на тS, с0ръ, навуходон0сора царS вавmлHнска t сёвера, цaрь царє1мъ є4сть, съ к0ньми и3 колесни1цами и3 съ к0нниками и3 собрaніемъ мн0гихъ kзhкwвъ ѕэлw2:
8 сeй дщє1ри тво‰ на п0ли мечeмъ и3збіeтъ, и3 пристaвитъ на тS стражбY и3 њгради1тъ тS, и3 њкопaетъ тS р0вомъ и3 сотвори1тъ w4крестъ тебє2 nстр0гъ, и3 њбстaвитъ nрyжіемъ и3 к0піz сво‰ прsмw тебЁ постaвитъ,
9 стёны тво‰ и3 пЂрги тво‰ разори1тъ nрyжіемъ свои1мъ:
10 t мн0жества к0ней є3гw2 покрhетъ тS прaхъ и4хъ, и3 t ржaніz к0ней є3гw2 и3 t колeсъ колесни1цъ є3гw2 потрzсyтсz стёны тво‰, входsщу є3мY во вратA тво‰, ѓки входsщу во грaдъ съ п0лz:
11 копhтами к0ней свои1хъ поперyтъ вс‰ стHгны тво‰: лю1ди тво‰ мечeмъ и3зсэчeтъ, и3 состaвъ крёпости твоеS на земли2 повeржетъ,
12 и3 плэни1тъ си1лу твою2, и3 в0зметъ и3мBніz тво‰, и3 разсhплетъ стёны тво‰, и3 д0мы тво‰ вожделBнныz разори1тъ, и3 древA тво‰ и3 кaменіе твоE и3 пeрсть твою2 средЁ м0рz ввeржетъ,
13 и3 ўпраздни1тъ мн0жество мусікjй твои1хъ, и3 глaсъ пэвни1цъ твои1хъ не ўслhшитсz въ тебЁ ктомY.
14 И# дaмъ тS во кaмень глaдокъ, сушeніе мрeжное бyдеши, не согради1шисz ктомY, ћкw ѓзъ гlахъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.
15 Ћкw сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь с0ру: не t глaса ли падeніz твоегw2, є3гдA возстенyтъ ћзвеніи твои2, є3гдA и3звлечeтсz мeчь посредЁ тебє2, потрzсyтсz џстрови;
16 И# сни1дутъ со престHлъ свои1хъ вси2 кн‰зи kзы6къ морски1хъ, и3 свeргутъ вэнцы2 со глaвъ свои1хъ, и3 ри6зы сво‰ и3спещрє1нныz совлекyтъ съ себє2, ќжасомъ ўжaснутсz: на земли2 сsдутъ, и3 ўбоsтсz поги1бели своеS, и3 возстенyтъ њ тебЁ,
17 и3 пріи1мутъ њ тебЁ плaчь, глаг0люще: кaкw поги1блъ и3 разсhпалсz є3си2 t м0рz, грaде хвали1мый, и4же бhлъ є3си2 крёпокъ на м0ри, ты2 и3 живyщіи въ тебЁ, и4же даsлъ є3си2 стрaхъ тв0й всBмъ живyщымъ въ тебЁ;
18 И# ўбоsтсz (вси2) џстрови t днE падeніz твоегw2, и3 смzтyтсz џстрови въ м0ри t и3сх0да твоегw2.
19 Ћкw сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: є3гдA дaмъ тS грaдъ њпустёвшь, ћкоже грaды ненаселє1ны никогдaже, внегдA возведY на тS бeздну, и3 покрhетъ тS водA мн0га:
20 и3 сведy тz къ низходsщымъ въ пр0пасть къ лю1демъ вёка, и3 вселю1 тz во глубинaхъ земнhхъ, ћкw пустhню вёчную съ низходsщими въ пр0пасть, ћкw да не насели1шисz, нижE востaнеши на земли2 животA:
21 на пaгубу тS tдaмъ, и3 не бyдеши ктомY, и3 взhщешисz и3 не њбрsщешисz во вёкъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.