1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
2 и3 ты2, сhне человёчь, возми2 на с0ръ плaчь,
3 и3 речeши с0ру населeнному на морстёмъ вх0дэ, т0ржищу людjй t nстровHвъ мн0гихъ, сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь с0ру: ты2 рeклъ є3си2: ѓзъ сaмъ возложи1хъ на мS мою2 добр0ту,
4 въ сeрдцы морстёмъ веелjму, и3 сhнове твои2 возложи1ша на тS добр0ту.
5 Кeдръ t санjра и3стесaсz тебЁ, тHнкіz д0ски кmпар‡сныz t лівaна взzты2 бhша, є4же сотвори1ти тебЁ kдри6ла є3лHва:
6 t васанjтіды сотвори1ша вeсла тво‰: с™и6лища тво‰ состр0иша t слон0выхъ (костeй), д0мы древ‰ны t nстровHвъ хеттіи1мскихъ:
7 вmсс0нъ со и3спещрeніемъ t є3гЂпта бhсть тебЁ постeлz, є4же њбложи1ти тебЁ слaву и3 њблещи1 тz въ синетY и3 во багрzни1цу t nстровHвъ є3ліссE, и3 бhсть nдeжда твоS.
8 И# кн‰зи твои2 живyщіи во сідHнэ и3 ґрадjане бhша вeслєницы твои2: премyдріи твои2, с0ръ, и5же бhша въ тебЁ, сjи кHрмчіи твои2.
9 СтарBйшины вівлjйстіи и3 премyдріи и4хъ, и5же бhша въ тебЁ, тjи ўкрэплsху совётъ тв0й: и3 вси2 корабли6 морстjи и3 вeслєницы и4хъ бhша въ тебЁ ко зaпадwмъ зaпадwвъ.
10 Пeрсzне и3 лЂдzне и3 лівЂане бёша въ си1лэ твоeй, мyжіе д0бліи твои2 щиты2 и3 шлeмы повёсиша въ тебЁ, сjи дaша слaву твою2.
11 Сhнове ґрадjйстіи и3 си1ла твоS на забрaлэхъ твои1хъ w4крестъ: но и3 ми1дzне во пЂргахъ твои1хъ бhша стрaжіе, тyлы сво‰ њбёсиша на забрaлэхъ твои1хъ w4крестъ: сjи соверши1ша твою2 добр0ту.
12 Кархид0нzне купцы2 твои2, t мн0жества си1лы твоеS, сребро2 и3 злaто, и3 мёдь и3 желёзо, и3 чи1стое џлово и3 свинeцъ дaша кyплю твою2.
13 Е#ллaда всS и3 бли1жніи твои2 продаsху въ тебЁ дyшы человёчы, и3 сосyды мBдzны дaша кyплю твою2.
14 T д0му fоргaмова к0ни и3 к0нники и3 мщsта дaша кyплю твою2.
15 Сhнове родjйстіи купцы2 твои2 њ nстровHвъ ўмн0жиша кyплю твою2, зyбы слонHвы, и3 ввwди1мымъ воздавaлъ є3си2 мзды6 тво‰.
16 Человёки кyплю твою2 t мн0жества примёшенца твоегw2, ст†кти и3 пестрwты2 и3 синетY t fарсjса, и3 рам0fъ и3 хорх0ръ дaша кyплю твою2.
17 Їyда и3 сhнове ї}лєвы, сjи купцы2 твои2: продаsніемъ пшени1цы и3 мЂрwвъ и3 касjи, и3 пeрвый мeдъ и3 є3лeй и3 ритjну дaша примёшенцу твоемY.
18 Дамaскъ купцы2 твои2 t мн0жества всеS си1лы твоеS, віно2 t хелвHна, и3 в0лну блещaщусz t міли1та, и3 віно2 дедaново и3 їwнaново и3 меwзeлево въ кyплю твою2 дaша.
19 T ґссіи1ла желёзо дёланое и3 колeса въ примёсницэхъ твои1хъ сyть.
20 Дедaнъ купцы2 твои2 со скwты2 и3збрaнными въ колєсни1цы.
21 Ґравjа и3 вси2 кн‰зи кидaрстіи, сjи купцы2 рук0ю твоeю, велблю1ды и3 nвны2 и3 ѓгнцы въ тебЁ продадsтъ, и4миже кyплю творsтъ.
22 Купцы2 сaвы и3 раммы2, тjи купцы2 твои2 съ пeрвыми слaдостьми и3 со кaменіемъ драги1мъ, и3 злaто дaша кyплю тебЁ.
23 Харрaнъ, ханаA и3 дедaнъ, сjи купцы2 твои2: савA, ґссyръ и3 хармaнъ купцы2 твои2,
24 приносsще кyплю синетY и3 червлени1цу, и3 и3спещрє1ннаz и3 сокрHвища и3збр†ннаz св‰зана ќжами, кmпар‡снаz.
25 Корабли6, въ тёхъ кyплz твоS, (корабли6) кархид0нстіи купцы2 твои2, во мн0жествэ смBсникъ твои1хъ, и3 насhтилсz є3си2, и3 њтzгчaлъ ѕэлw2 въ сердцaхъ морски1хъ.
26 Въ водЁ мн0зэ привождaху тS вeслєницы твои2: вётръ ю4жный сокруши1 тz въ сeрдцы морстёмъ.
27 Бhша си6лы тво‰ и3 мздA твоS t смBсникъ твои1хъ, и3 вeслєницы твои2 и3 кHрмчіи твои2, и3 совBтницы твои2 и3 смBсницы t смёсникwвъ твои1хъ, и3 вси2 мyжіе твои2 д0бліи въ тебЁ и3 вeсь с0нмъ тв0й падyтъ средЁ тебє2 въ сeрдцы морстёмъ, въ дeнь падeніz твоегw2.
28 T глaса в0плz твоегw2 кHрмчіи твои2 стрaхомъ ўбоsтсz.
29 И# сни1дутъ съ кораблeй свои1хъ вси2 вeслєницы твои2, и3 всaдницы и3 ловцы2 морстjи на земли2 стaнутъ:
30 и3 воскли1кнутъ на тS глaсомъ свои1мъ, и3 воскричaтъ г0рцэ, и3 возложaтъ зeмлю на главы6 сво‰, и3 прaхъ постeлютъ:
31 и3 њплэши1вэютъ над8 тоб0ю плэшьми2, и3 њблекyтсz во врeтище, и3 восплaчутсz њ тебЁ въ г0рести души2, и3 плaчемъ г0рькимъ ўжaснутсz:
32 и3 в0змутъ њ тебЁ сhнове и4хъ плaчь, возрыдaютъ плaканіемъ њ тебЁ: кто2 ћкоже тЂръ ўм0лкнувый средЁ м0рz; коли1ку њбрёлъ є3си2 мздY t м0рz;
33 Нап0лнилъ є3си2 страны6 t мн0жества твоегw2 и3 t смBсникъ твои1хъ њбогати1лъ є3си2 вс‰ цари6 зємнhz.
34 Нн7э же сокруши1лсz є3си2 въ м0ри, во глубинaхъ в0дныхъ смBсницы твои2, и3 вeсь с0нмъ тв0й средЁ тебє2 пад0ша, и3 вси2 вeслєницы твои2.
35 Вси1 же живyщіи во џстровэхъ ўнhли по тебЁ, и3 цaріе и4хъ ќжасомъ ўжас0шасz, и3 прослези1сz лицE и4хъ.
36 Купцы2 t kзы6къ позви1ждутъ њ тебЁ, въ поги1бель бhлъ є3си2, и3 ктомY не бyдеши въ вёкъ, гlетъ гDь бGъ.