1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
2 и3 ты2, сhне человёчь, рцы2 кнsзю тЂрску: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже вознесeсz сeрдце твоE, и3 рeклъ є3си2: ѓзъ є4смь бGъ, въ селeніе б9іе всели1хсz въ сeрдцы морстёмъ: тh же человёкъ є3си2, ґ не бGъ, и3 положи1лъ є3си2 сeрдце твоE ћкw сeрдце б9іе.
3 Е#дA премyдрэе ты2 є3си2 даніи1ла; премyдріи не наказaша тебE хи1тростію своeю.
4 Е#дA хи1тростію твоeю и3ли2 смhсломъ твои1мъ сотвори1лъ є3си2 себЁ си1лу и3 притzжaлъ є3си2 сребро2 и3 злaто въ сокр0вищихъ твои1хъ;
5 и3ли2 во мн0зэй хи1трости твоeй и3 въ к{пли твоeй ўмн0жилъ є3си2 си1лу твою2; вознесeсz сeрдце твоE въ си1лэ твоeй.
6 Тогw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже дaлъ є3си2 сeрдце своE ћкw сeрдце б9іе,
7 вмёстw сегw2, сE, ѓзъ наведY на тS чужды6z губи1тєли t kзы6къ, и3 и3звлекyтъ мечы2 сво‰ на тS и3 на добр0ту хи1трости твоеS, и3 постeлютъ добр0ту твою2 въ погублeніе,
8 и3 сведyтъ тS, и3 ќмреши смeртію ћзвеныхъ въ сeрдцы морстёмъ.
9 Е#дA речeши глаг0лz пред8 ўбивaющими тS: бGъ є4смь ѓзъ; тh же человёкъ є3си2, ґ не бGъ, въ руцЁ ўбивaющихъ тS.
10 Смертьми2 неwбрёзаныхъ ќмреши въ рукaхъ чужди1хъ: ћкw ѓзъ рек0хъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.
11 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
12 сhне человёчь, возми2 плaчь на кнsзz тЂрска и3 рцы2 є3мY: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: ты2 є3си2 печaть ўподоблeніz, и3сп0лненъ премyдрости и3 вэнeцъ добр0ты,
13 въ слaдости раS б9іz бhлъ є3си2, всsкимъ кaменіемъ драги1мъ ўкраси1лсz є3си2, сaрдіемъ и3 топaзіемъ, и3 смарaгдомъ и3 v3акjнfомъ, и3 ґнfрaxомъ и3 сапфjромъ, и3 їaспісомъ и3 сребр0мъ и3 злaтомъ, и3 лігЂріемъ и3 ґхaтомъ, и3 ґмеfЂстомъ и3 хрmсолjfомъ, и3 вирЂлліемъ и3 џнmхомъ и3 злат0мъ нап0лнилъ є3си2 сокрHвища тво‰ и3 жи6тницы тво‰, t негHже днE с0зданъ є3си2.
14 Ты2, съ херувjмомъ вчини1хъ тS въ горЁ с™ёй б9іи, бhлъ є3си2 средЁ кaменей џгненныхъ.
15 Бhлъ є3си2 ты2 непор0ченъ во днeхъ твои1хъ, t негHже днE с0зданъ є3си2, д0ндеже њбрэт0шасz непр†вды въ тебЁ.
16 T мн0жества кyпли твоеS нап0лнилъ є3си2 сокрHвища тво‰ беззак0ніz, и3 согрэши1лъ є3си2, и3 ўsзвленъ є3си2 t горы2 б9іz: и3 сведe тz херувjмъ њсэнzsй t среды2 камhкwвъ џгненныхъ.
17 Вознесeсz сeрдце твоE въ добр0тэ твоeй, и3стлЁ хи1трость твоS съ добр0тою твоeю: мн0жества рaди грэхHвъ твои1хъ на зeмлю поверг0хъ тS, пред8 цари6 дaхъ тS во њбличeніе.
18 Мн0жества рaди грэхHвъ твои1хъ и3 непрaвдъ кyпли твоеS, њскверни1лъ є3си2 с™†z тво‰, и3 и3зведY џгнь t среды2 твоеS, сeй снёсть тS: и3 дaмъ тS во прaхъ на земли2 пред8 всёми ви1дzщими тS.
19 И# вси2 вёдzщіи тебE во kзhцэхъ возстенyтъ по тебЁ: пaгуба ўчинeнъ є3си2, и3 не бyдеши ктомY во вёкъ.
20 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
21 сhне человёчь, ўтверди2 лицE твоE на сідHна и3 прорцы2 њ нeмъ и3 рцы2:
22 сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ на тS, сідHне, и3 прослaвлюсz въ тебЁ, и3 ўразумёеши, ћкw ѓзъ є4смь гDь, є3гдA сотворю2 въ тебЁ сyдъ и3 њсщ7yсz въ тебЁ:
23 и3 послю2 на тS смeрть, и3 кр0вь въ ст0гнахъ твои1хъ бyдетъ, и3 падyтъ ћзвеніи средЁ тебє2 мечeмъ, въ тебЁ и3 w4крестъ тебє2, и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ гDь:
24 и3 не бyдетъ ктомY д0му ї}леву nстeнъ г0рести и3 тeрнъ болёзни t всёхъ њкрeстныхъ є3гw2 њбезчeстившихъ и5хъ, и3 ўразумёютъ, ћкw ѓзъ є4смь ґдwнаJ гDь.
25 Тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь: и3 соберY д0мъ ї}левъ t kзы6къ, и3дёже разсhпашасz тaмw, и3 њсщ7yсz въ ни1хъ пред8 людьми2 и3 kзы6ки: и3 вселsтсz на земли2 своeй, ю4же дaхъ рабY моемY їaкwву,
26 и3 населsтсz на нeй съ надeждею, и3 сози1ждутъ д0мы, и3 насадsтъ віногрaды, и3 вселsтсz на нeй съ надeждею, є3гдA сотворю2 сyдъ во всёхъ, и5же ўкори1ша | во њкрeстныхъ и4хъ: и3 ўразумёютъ, ћкw ѓзъ гDь бGъ и4хъ и3 бGъ nтцє1въ и4хъ.