1 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, снёждь сви1токъ сeй, и3 и3ди2 и3 рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ.
2 И# tверз0хъ ўстA мо‰, и3 напитa мz сви1ткомъ си1мъ
3 и3 речE ко мнЁ: сhне человёчь, ўстA тво‰ снэдsтъ, и3 чрeво твоE насhтитсz сви1тка сегw2 дaннагw тебЁ. И# снэд0хъ є3го2, и3 бhсть во ўстёхъ мои1хъ ћкw мeдъ слaдокъ.
4 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, и3ди2 и3 вни1ди въ д0мъ ї}левъ, и3 глаг0ли словесA мо‰ къ ни6мъ:
5 ћкw не къ лю1демъ глубокорBчивымъ и3 косноzзы6чнымъ посылaемь є3си2, къ д0му ї}леву,
6 нижE къ лю1демъ мнHгимъ и3ноzзы6чнымъ, и3норBчивымъ, ни т‰жкимъ љзhкомъ сyщымъ, и4хже не разумёлъ бы є3си2 словeсъ: ѓще же и3 къ тацBмъ послaлъ бhхъ тS, то2 и3 тjи послyшали бhша тебE:
7 ґ д0мъ ї}левъ не восх0щетъ послyшати тебE, понeже не хотsтъ слyшати менE, ћкw вeсь д0мъ ї}левъ непокори1ви сyть и3 жестокосeрди:
8 и3 сE, дaхъ лицE твоE си1льно проти1ву лицA и4хъ, и3 прю2 [Е#вр.: чело2.] твою2 ўкрэплю2 проти1ву при2 и4хъ:
9 и3 бyдетъ, всегдA крэпчaе кaмене дaхъ прю2 твою2: не ўб0йсz и4хъ, ни ўжасaйсz лицA и4хъ, занE д0мъ разгнёваzй є4сть.
10 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, вс‰ словесA, ±же гlахъ съ тоб0ю, возми2 въ сeрдце твоE и3 ўши1ма твои1ма послyшай:
11 и3 шeдъ вни1ди въ плёнъ къ сынHмъ людjй твои1хъ, и3 речeши къ ни6мъ и3 возглаг0леши къ ни6мъ: тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь: ѓще ќбw послyшаютъ и3 ѓще ќбw повинyтсz.
12 И# взs мz дyхъ, и3 слhшахъ глaсъ за соб0ю трyса вели1ка, глаг0лющихъ: блгcвeна слaва гDнz t мёста є3гw2.
13 И# ви1дэхъ глaсъ кри1лъ жив0тныхъ скрилsющихсz дрyгъ ко дрyгу, и3 глaсъ колeсъ держaщьсz и4хъ, и3 глaсъ трyса вели1ка.
14 И# дyхъ воздви1же мS и3 взs мz, и3 поид0хъ вознесeнъ во ўстремлeніи дyха моегw2, и3 рукA гDнz бhсть на мнЁ крёпкаz.
15 И# внид0хъ въ плённики вознесeнъ, и3 њбыд0хъ живyщыz на рэцЁ ховaръ, и3 сэд0хъ тY сeдмь днjй, ходS посредЁ и4хъ.
16 И# бhсть по седми1хъ днeхъ сл0во гDне ко мнЁ гlz:
17 сhне человёчь, стрaжа дaхъ тS д0му ї}леву, да слhшиши сл0во t ќстъ мои1хъ и3 воспрети1ши и5мъ t менє2.
18 ВнегдA гlати ми2 беззак0ннику: смeртію ќмреши: и3 не возвэсти1ши є3мY, ни соглаг0леши, є4же њстaтисz беззак0ннику и3 њбрати1тисz t пути2 своегw2, є4же жи1ву бhти є3мY: беззак0нникъ т0й въ беззак0ніи своeмъ ќмретъ, кр0ве же є3гw2 t руки2 твоеS взыщY.
19 И# ты2 ѓще возвэсти1ши беззак0ннику, и3 не њбрати1тсz t беззак0ніz своегw2 и3 t пути2 своегw2 (беззак0нна): т0й беззак0нникъ во беззак0ніи своeмъ ќмретъ, ґ ты2 дyшу твою2 и3збaвиши.
20 И# є3гдA соврати1тсz првdникъ t прaвдъ свои1хъ и3 сотвори1тъ согрэшeніе: и3 дaмъ мyку пред8 ни1мъ, т0й ќмретъ, ћкw ты2 не воспрети1лъ є3си2 є3мY, и3 во грэсёхъ свои1хъ ќмретъ, занE не помzнyтсz пр†вды є3гw2, ±же сотвори2: кр0ве же є3гw2 t руки2 твоеS взыщY.
21 Тh же ѓще возвэсти1ши првdному, є4же не согрэши1ти, и3 т0й не согрэши1тъ: првdный жи1знію поживeтъ, ћкw воспрети1лъ є3си2 є3мY, и3 ты2 твою2 дyшу и3збaвиши.
22 И# бhсть на мнЁ рукA гDнz, и3 речE ко мнЁ: востaни и3 и3зhди на п0ле, и3 тaмw возглаг0летсz къ тебЁ.
23 И# востaхъ и3 и3зыд0хъ на п0ле: и3 сE, тaмw слaва гDнz стоsше, ћкоже видёніе и3 ћкоже слaва гDнz, ю4же ви1дэхъ на рэцЁ ховaръ, и3 пад0хъ на лицы2 моeмъ.
24 И# пріи1де на мS дyхъ и3 постaви мS на ногY моє1ю: и3 гlа ко мнЁ и3 речE ми2: вни1ди и3 затвори1сz средЁ д0му твоегw2.
25 И# ты2, сhне человёчь, сE, дaшасz на тS ќзы, и3 свsжутъ тS и4ми, и3 не и3зhдеши t среды2 и4хъ:
26 и3 љзhкъ тв0й привzжY къ гортaни твоемY, и3 њнэмёеши и3 не бyдеши и5мъ въ мyжа њбличeніz, понeже д0мъ разгнёваzй є4сть:
27 и3 внегдA гlати ми2 къ тебЁ, tвeрзу ўстA тво‰, и3 речeши къ ни6мъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: слhшай да слhшитъ, и3 не покарszйсz да не покарsетсz, занE д0мъ преwгорчевazй є4сть.