1 И# бhсть на мнЁ рукA гDнz, и3 и3зведe мz въ д©э гDни и3 постaви мS средЁ п0лz: сe же бsше п0лно костeй человёческихъ:
2 и3 њбведe мz w4крестъ и4хъ w4колw, и3 сE, мнHги ѕэлw2 на лицы2 п0лz, и3 сE, с{хи ѕэлw2.
3 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, њживyтъ ли кHсти сі‰; И# рек0хъ: гDи б9е, ты2 вёси сі‰.
4 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, прорцы2 на кHсти сі‰ и3 речeши и5мъ: кHсти сух‡z, слhшите сл0во гDне:
5 сE гlетъ ґдwнаJ гDь костeмъ си6мъ: сE, ѓзъ введY въ вaсъ дyхъ жив0тенъ
6 и3 дaмъ на вaсъ жи6лы, и3 возведY на вaсъ пл0ть и3 прострY по вaмъ к0жу, и3 дaмъ д¦ъ м0й въ вaсъ, и3 њживетE и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ є4смь гDь.
7 И# прорек0хъ, ћкоже заповёда ми2 гDь. И# бhсть глaсъ внегдA ми2 прbр0чествовати, и3 сE, трyсъ, и3 совокуплsхусz кHсти, к0сть къ к0сти, кazждо ко состaву своемY.
8 И# ви1дэхъ, и3 сE, бhша и5мъ жи6лы, и3 пл0ть растsше, и3 восхождaше (и3 протzжeсz) и5мъ к0жа верхY, дyха же не бsше въ ни1хъ.
9 И# речE ко мнЁ: прорцы2 њ дyсэ, прорцы2, сhне человёчь, и3 рцы2 дyхови: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: t четhрехъ вётрwвъ пріиди2, дyше, и3 вдyни на мє1ртвыz сі‰, и3 да њживyтъ.
10 И# прорек0хъ, ћкоже повелЁ ми2, и3 вни1де въ нS дyхъ жи1зни, и3 њжи1ша и3 стaша на ногaхъ свои1хъ, соб0ръ мн0гъ ѕэлw2.
11 И# речE гDь ко мнЁ гlz: сhне человёчь, сі‰ кHсти вeсь д0мъ ї}левъ є4сть, тjи бо глаг0лютъ: с{хи бhша кHсти нaшz, поги1бе надeжда нaша, ўбіeни бhхомъ.
12 Тогw2 рaди прорцы2 (сhне человёчь) и3 рцы2 къ ни6мъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ tвeрзу гр0бы вaшz и3 и3зведY вaсъ t грHбъ вaшихъ, лю1діе мои2, и3 введY вы2 въ зeмлю ї}леву:
13 и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ є4смь гDь, внегдA tвeрсти ми2 гр0бы вaшz, є4же возвести1 ми вaсъ t гробHвъ вaшихъ, лю1діе мои2: и3 дaмъ д¦ъ м0й въ вaсъ, и3 жи1ви бyдете,
14 и3 постaвлю вы2 на земли2 вaшей, и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ гDь: гlахъ и3 сотворю2, гlетъ ґдwнаJ гDь.
15 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
16 сhне человёчь, возми2 себЁ жeзлъ є3ди1нъ и3 напиши2 на нeмъ їyду и3 сhны ї}лєвы прилежaщыz къ немY: и3 жeзлъ вторhй возми2 себЁ и3 напиши2 на нeмъ їHсифа, жeзлъ є3фрeмовъ, и3 вс‰ сhны ї}лєвы приложи1вшыzсz къ немY:
17 и3 совокупи2 | дрyгъ ко дрyгу себЁ въ жeзлъ є3ди1нъ, є4же свzзaти |, и3 бyдутъ (вкyпэ) въ руцЁ твоeй:
18 и3 бyдетъ, є3гдA рекyтъ къ тебЁ сhнове людjй твои1хъ, вопрошaюще: не возвэсти1ши ли нaмъ ты2, что2 сyть сі‰ тебЁ;
19 и3 речeши къ ни6мъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ поимY плeмz їHсифово, є4же є4сть въ руцЁ є3фрeмовэ, и3 племенA ї}лєва прилеж†щаz къ немY, и3 дaмъ | въ плeмz їyдино, и3 бyдутъ въ жeзлъ є3ди1нъ въ руцЁ їyдинэ.
20 И# бyдутъ жезли2, на ни1хже писaти бyдеши, въ руцЁ твоeй пред8 nчи1ма и4хъ,
21 и3 речeши къ ни6мъ: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ поeмлю вeсь д0мъ ї}левъ t среды2 kзhкwвъ, ѓможе внид0ша, и3 соберY | t всёхъ сyщихъ w4крестъ и4хъ и3 введY и5хъ въ зeмлю ї}леву,
22 и3 дaмъ | во kзhкъ на земли2 моeй и3 въ горaхъ ї}левыхъ: и3 кнsзь є3ди1нъ бyдетъ во всёхъ си1хъ царeмъ, и3 не бyдутъ ктомY въ двA kзы6ка, ни раздэлsтсz ктомY на двA ц†рства,
23 да не њсквернsютсz ктомY въ кумjрэхъ свои1хъ и3 въ мeрзостехъ свои1хъ и3 во всёхъ нечeстіихъ свои1хъ: и3 и3збaвлю | t всёхъ беззак0ній и4хъ, и4миже согрэши1ша, и3 њчи1щу |, и3 бyдутъ ми2 въ лю1ди, и3 ѓзъ бyду и5мъ въ бGа.
24 И# рaбъ м0й давjдъ кнsзь средЁ и4хъ и3 пaстырь є3ди1нъ бyдетъ всёхъ, ћкw въ зaповэдехъ мои1хъ ходи1ти бyдутъ и3 суды2 мо‰ сохранsтъ и3 сотворsтъ |,
25 и3 вселsтсz на земли2 своeй, ю4же дaхъ рабY моемY їaкwву, на нeйже жи1ша тaмw nтцы2 и4хъ, и3 вселsтсz на нeй тjи и3 сhнове и4хъ и3 сhнове сынHвъ и4хъ дaже до вёка: и3 давjдъ рaбъ м0й кнsзь и4хъ бyдетъ во вёкъ.
26 И# ўтвержY и5мъ завётъ ми1ренъ, и3 завётъ вёченъ бyдетъ съ ни1ми, и3 ўкореню2 | и3 ўмн0жу,
27 и3 дaмъ њсщ7eніе моE посредЁ и4хъ во вёкъ, и3 бyдетъ вселeніе моE въ ни1хъ, и3 бyду и5мъ бGъ, ґ nни2 бyдутъ ми2 лю1діе:
28 и3 ўвёдzтъ kзhцы, ћкw ѓзъ є4смь гDь њсщ7azй |, внегдA бyдутъ с™†z мо‰ средЁ и4хъ во вёкъ.