1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
2 сhне человёчь, ўтверди2 лицE твоE на гHга и3 на зeмлю магHга кнsзz рHсъ [Е#вр.: рHшъ, славeн.: главA и3ли2 глaвнэйшій.], мос0ха и3 fовeлz, и3 прорцы2 нaнь,
3 и3 рцы2 є3мY: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ на тS, гHгъ, и3 на кнsзz рHсъ, мос0ха и3 fовeлz,
4 и3 њбращy тz w4крестъ, и3 вложY ўздY въ чє1люсти тво‰, и3 соберy тz и3 всю2 си1лу твою2, к0ни и3 к0нники њболчє1ны во брон‰ вс‰, соб0ръ мн0гъ, шлeмы и3 мечы2 и3 щиты2 вси2 тjи и3мyще:
5 пeрсzне и3 мyрzне, и3 лЂдzне и3 лівЂане, вси2 сjи щиты2 и3 шлeмы и3мyще:
6 гомeръ и3 вси2 и5же w4крестъ є3гw2, д0мъ fоргамaнь t конє1цъ сёвера и3 вси2 и5же w4крестъ є3гw2, и3 kзhцы мн0зи съ тоб0ю.
7 Ўгот0висz, ўгот0висz сaмъ ты2 и3 вeсь с0нмъ тв0й с0браный съ тоб0ю, и3 бyдеши ми2 въ прeднюю стражбY.
8 T днjй мн0жайшихъ ўгот0вишисz, и3 въ послBднzz лBта пріи1деши, и3 пріи1деши на зeмлю низвращeнную t мечA, с0браныхъ t kзы6къ мн0гихъ на зeмлю ї}леву, ћже бhсть пустA весьмA: и3 тjи t kзы6къ и3зыд0ша, и3 вселsтсz съ ми1ромъ вси2.
9 И# взhдеши ѓки д0ждь и3 пріи1деши ѓки w4блакъ, покрhти зeмлю, и3 падeши ты2 и3 вси2 и5же w4крестъ тебє2, и3 kзhцы мн0зи съ тоб0ю.
10 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: и3 бyдетъ въ т0й дeнь, взhдутъ глаг0лы на сeрдце твоE,
11 и3 помhслиши помышлє1ніz ѕл†z и3 речeши: взhду на зeмлю tвeрженую, пріидY на молчaщыz въ тишинЁ и3 живyщыz ми1рнw, на вс‰ живyщыz на земли2, на нeйже нёсть њгрaды, ни двeрій, ни верeй,
12 є4же плэни1ти плёнъ и3 взsти кwрhсти и4хъ, є4же њбрати1ти рyку мою2 на зeмлю њпустошeную, ћже насели1сz, и3 на kзhкъ с0браный t kзhкwвъ мн0гихъ, сотвори1вшихъ притzжaніz и3мёній и3 живyщихъ на пyпэ земли2.
13 СавA и3 дедaнъ и3 купцы2 кархид0нстіи и3 вс‰ вє1си и4хъ рекyтъ тебЁ: є3дA на плэнeніе, є4же плэни1ти, ты2 грzдeши, и3 взsти кwрhсти; и3 собрaлъ є3си2 лю1ди тво‰ взsти сребро2 и3 злaто, tвести2 притzж†ніz и3 и3мBніz, є4же плэни1ти плёнъ вели1къ.
14 Тогw2 рaди прорцы2, сhне человёчь, и3 рцы2 гHгу: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: не въ т0й ли дeнь, є3гдA жи1ти бyдутъ лю1діе мои2 ї}ль съ ми1ромъ, востaнеши;
15 и3 пріи1деши t мёста своегw2 t концA сёвера, и3 kзhцы мн0зи съ тоб0ю: кHнницы на к0нехъ вси2, соб0ръ вели1къ и3 си1ла мн0га,
16 и3 взhдеши на лю1ди мо‰ ї}лz, ћкw w4блакъ покрhти зeмлю: въ послBдніz дни6 бyдетъ, и3 возведy тz на зeмлю мою2, да мS ўвёдzтъ вси2 kзhцы, є3гдA њсщ7yсz въ тебЁ пред8 ни1ми, (q, гHгъ!)
17 Сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь гHгу: ты2 є3си2, њ нeмже гlахъ во дни6 пє1рвыz рук0ю р†бъ мои1хъ прbрHкъ ї}левыхъ, прорeкшихъ въ w4ныz дни6 и3 лBта, є4же привести1 тz на нS.
18 И# бyдетъ въ т0й дeнь, въ џньже пріи1детъ гHгъ на зeмлю ї}леву, гlетъ ґдwнаJ гDь, взhдетъ ћрость моS во гнёвэ моeмъ
19 и3 рвє1ніz мо‰ во nгни2 гнёва моегw2: гlахъ, ѓще не бyдетъ въ т0й дeнь трyсъ вели1къ на земли2 ї}левэ:
20 и3 потрzсyтсz t лицA гDнz ры6бы мwрскjz и3 пти6цы небє1сныz, и3 ѕвёріе п0льніи и3 вси2 гaди п0лзающіи по земли2, и3 вси2 человёцы и5же на лицы2 земли2, и3 раст0ргнутсz г0ры и3 падyтъ дє1бри, и3 всsка стэнA на зeмлю падeтъ.
21 И# призовY нaнь вeсь стрaхъ мeчный, гlетъ ґдwнаJ гDь: мeчь человёка на брaта є3гw2 бyдетъ.
22 И# tсуждY є3мY смeртію и3 кр0вію, и3 дождeмъ потоплsющимъ и3 кaменіемъ грaднымъ, џгнь и3 кaмень горsщь њдождю2 нaнь и3 на вс‰ сyщыz съ ни1мъ и3 на kзhки мнHгіz съ ни1мъ:
23 и3 возвели1чусz и3 њсщ7yсz, и3 прослaвлюсz и3 ўвёданъ бyду пред8 kзhки мн0гими, и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь.