1 И# ты2, сhне человёчь, прорцы2 на гHга и3 рцы2: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ на тS, гHгъ, кнsзz рHсъ, мос0ха и3 fовeлz,
2 и3 соберy тz и3 настaвлю тS, и3 возведy тz t концA сёвера и3 возведy тz на г0ры ї}лєвы:
3 и3 и3ст0ргну лyкъ тв0й t руки2 твоеS лёвыz и3 стрёлы тво‰ t руки2 твоеS деснhz,
4 и3 поражy тz на горaхъ ї}левыхъ, и3 падeши ты2 и3 вси2 и5же w4крестъ тебє2, и3 kзhцы и5же съ тоб0ю tдадsтсz во мн0жество пти1цъ всsкому парsщему, и3 всBмъ ѕвэрє1мъ пHльнымъ дaхъ тS на и3з8zдeніе:
5 на лицы2 п0лz падeши, ћкw ѓзъ гlахъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.
6 И# пущY џгнь на магHга, и3 населsтсz џстрови съ ми1ромъ,
7 и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь: и3 и4мz моE с™0е вёстно бyдетъ средЁ людjй мои1хъ ї}лz, и3 не њскверни1тсz и4мz моE с™0е ктомY, и3 ўвёдzтъ вси2 kзhцы, ћкw ѓзъ є4смь гDь с™hй средЁ ї}лz.
8 СE, приспЁ, и3 ўвёси, ћкw бyдетъ, гlетъ ґдwнаJ гDь: сE є4сть дeнь, њ нeмже гlахъ,
9 и3 и3зhдутъ живyщіи во градёхъ ї}левыхъ, и3 пожгyтъ nрyжіе, и3 щиты2 и3 к0піz, и3 лyки и3 стрёлы, и3 жезлы2 ручны6z и3 с{лицы, и3 раждегyтъ и4ми џгнь сeдмь лётъ:
10 и3 не в0змутъ древeсъ съ п0лz, ни и3зсэкyтъ t дубрaвы, но nрyжіемъ раждегyтъ џгнь, и3 плэнsтъ плэни1вшыz и5хъ и3 расхи1тzтъ расхи1тившихъ |, гlетъ ґдwнаJ гDь.
11 И# бyдетъ, въ т0й дeнь дaмъ гHгу мёсто нар0чито, гр0бъ во ї}ли, многопогребaтелно, пришeдшихъ на вост0къ м0рz, и3 заградsтъ ќстіе дeбри и3 погребyтъ тaмw гHга и3 всE мн0жество є3гw2, и3 прозовeтсz тA дeбрь: многопогребaтелное гHга.
12 И# закопaютъ | д0мъ ї}левъ, да њчи1ститсz землS въ сeдмь мцcъ,
13 и3 погребyтъ | вси2 лю1діе земли2, и3 бyдетъ и5мъ и3мени1то, въ џньже дeнь прослaвлюсz, гlетъ ґдwнаJ гDь.
14 И# мужeй всегдA постaвzтъ њбходи1ти всю2 зeмлю, є4же погребсти2 њстaвшихсz на лицы2 земли2 и3 њчи1стити ю5 по седми2 мцcэхъ, и3 взhщутъ њпaснw.
15 Всsкъ проходsй зeмлю и3 ўзрёвый к0сть человёчу сотвори1тъ ў неS знaменіе, д0ндеже погребyтъ ю5 погребaющіи въ дeбри, многопогребaтелнэмъ гHговэ.
16 И$бо и4мz мёсту (прозовeтсz) падeніе многопогребaтелное: и3 њчи1ститсz землS.
17 И# ты2, сhне человёчь, рцы2: сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: рцы2 всsцэй пти1цэ парsщей и3 ко всsкому ѕвёрю сeлному: собери1тесz и3 пріиди1те t всёхъ њкрeстныхъ є3гw2 на заколeніе моE, є4же заклaхъ вaмъ, заклaніе вeліе на горaхъ ї}левыхъ, kди1те мzсA и3 пjйте кр0вь:
18 мzсA и3споли1нwвъ и3з8sсте и3 кр0вь кнzзeй земнhхъ и3спіетE, nвны2 и3 телцы2, и3 козлы2 и3 волы2 тyчніи вси2:
19 и3 да ћсте тyкъ до сhтости и3спіетE кр0вь до піsнства t заклaніz моегw2, є4же заклaхъ вaмъ:
20 и3 насhтитесz t трапeзы моеS, t конS и3 всaдника, и3споли1на и3 всsкагw мyжа в0инскагw, гlетъ ґдwнаJ гDь.
21 И# дaмъ слaву мою2 въ вaсъ, и3 ќзрzтъ вси2 kзhцы сyдъ м0й, є3г0же сотвори1хъ, и3 рyку мою2, ю4же навед0хъ на нS,
22 и3 ўвёсть д0мъ ї}левъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь бGъ и4хъ t сегw2 днE и3 въ пр0чыz.
23 И# ўвёдzтъ вси2 kзhцы, ћкw грэхHвъ рaди свои1хъ плэнeни бhша д0мъ ї}левъ, понeже tверг0шасz менє2, и3 tврати1хъ лицE моE t ни1хъ и3 предaхъ | въ рyцэ врагHвъ и4хъ, и3 пад0ша мечeмъ вси2:
24 по нечистотaмъ и4хъ и3 по беззак0ніємъ и4хъ сотвори1хъ и5мъ и3 tврати1хъ лицE моE t ни1хъ.
25 Тогw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: нн7э возвращY плэнeніе їaкwвле и3 поми1лую д0мъ ї}левъ, и3 возревнyю и4мене рaди моегw2 с™aгw:
26 и3 в0змутъ безчeстіе своE и3 всsкую непрaвду свою2, є4юже непрaвдоваша, є3гдA вселsтсz на земли2 своeй съ ми1ромъ и3 не бyдетъ ўстрашaющагw,
27 внегдA возвращY | t kзы6къ и3 соберY | t стрaнъ kзhческихъ и3 њсщ7yсz въ ни1хъ пред8 kзы6ки:
28 и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ є4смь гDь бGъ и4хъ, внегдA kвлю1сz и5мъ во kзhцэхъ и3 соберY | на зeмлю и4хъ и3 не њстaвлю t ни1хъ тaмw ктомY:
29 и3 не tвращY лицA моегw2 ктомY t ни1хъ, занE и3зліsхъ ћрость мою2 на д0мъ ї}левъ, гlетъ ґдwнаJ гDь.