1 И# ты2, сhне человёчь, возми2 себЁ плjнfу и3 положи2 ю5 пред8 лицeмъ твои1мъ, и3 да напи1шеши на нeй грaдъ їеrли1мъ,
2 и3 да дaси w4крестъ є3гw2 њграждeніе, и3 да согради1ши над8 ни1мъ забр†ла и3 њбложи1ши є3го2 nстр0гомъ, и3 да постaвиши w4крестъ є3гw2 полки2 и3 да ўчини1ши поставлє1ніz стрёльницъ w4крестъ:
3 тh же возми2 себЁ сковрaду желёзну, и3 да положи1ши ю5 въ стёну желёзну междY тоб0ю и3 междY грaдомъ, и3 да ўгот0виши лицE твоE нaнь, и3 бyдетъ въ затв0рэ, и3 затвори1ши и5: знaменіе сіE є4сть сынHмъ ї}лєвымъ.
4 Тh же да спи1ши на лёвэмъ бокY твоeмъ, и3 да положи1ши непр†вды д0му ї}лева на нeмъ, по числY днjй пzтьдесsтъ и3 сто2, въ нsже поспи1ши на нeмъ, и3 в0змеши непр†вды и4хъ.
5 И# ѓзъ дaхъ тебЁ двЁ непр†вды и4хъ въ число2 днjй, въ дeвzтьдесzтъ и3 сто2 днjй, и3 в0змеши непр†вды д0му ї}лева.
6 И# соверши1ши сі‰, и3 поспи1ши на деснhхъ рeбрэхъ твои1хъ втор0е, и3 в0змеши непр†вды д0му їyдина четhредесzть днjй, дeнь за є3ди1но лёто положи1хъ тебЁ.
7 И# на заключeніе їеrли1ма да ўгот0ваеши лицE твоE, и3 мhшцу твою2 ўтверди1ши, и3 прbр0чествовати бyдеши на него2.
8 И# сE, ѓзъ дaхъ на тS ќзы, и3 не преврати1шисz t рeбръ твои1хъ на рeбра тво‰, д0ндеже скончaютсz днjе заключeніz твоегw2.
9 Тh же (сhне человёчь) возми2 себЁ пшени1цу и3 kчмeнь, и3 б0бъ и3 лsщу, и3 пр0со и3 пhро, и3 вложи1ши | въ сосyдъ є3ди1нъ гли1нzнъ: и3 сотвори1ши | себЁ въ хлёбы, и3 по числY днjй, въ нsже спи1ши на рeбрэхъ твои1хъ, дeвzтьдесzтъ и3 сто2 днjй ћсти бyдеши w4ныz.
10 Ћдь же твоS, ю4же ћсти бyдеши, вёсомъ двaдесzть с‡кль на дeнь, t врeмене до врeмене снёси сі‰.
11 И# в0ду мёрою пи1ти бyдеши, и3 шестyю чaсть јна t врeмене до врeмене и3спіeши.
12 И# њпрэсн0къ kчмeнный снёси |, въ лaйнэ мотhлъ человёчихъ сокрhеши | пред8 nчи1ма и4хъ
13 и3 речeши: сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ: тaкw снэдsтъ сhнове ї}лєвы хлёбъ св0й нечи1стъ во kзhцэхъ, ѓможе разсhплю |.
14 И# рёхъ: никaкоже, гDи б9е ї}левъ! сE, душA моS не њскверни1ласz въ нечистотЁ, и3 мертвечи1ны и3 ѕвэроsдины не kд0хъ t рождeніz моегw2 дaже донн7э, нижE вни1де во ўстA мо‰ всsкое мsсо мeрзко и3 сквернaво.
15 И# речE ко мнЁ: сE, дaхъ тебЁ моты6ла гов‰жаz вмёстw мотhлъ человёчихъ, и3 сотвори1ши хлёбы себЁ въ ни1хъ.
16 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, сE, ѓзъ сотрY ўтверждeніе хлёбное во їеrли1мэ, и3 снэдsтъ хлёбъ вёсомъ и3 во њскудёніи, и3 в0ду мёрою и3 въ пaгубэ и3спію1тъ,
17 ћкw да скyдни бyдутъ хлёбомъ и3 вод0ю: и3 поги1бнетъ человёкъ и3 брaтъ є3гw2, и3 и3стaютъ въ непрaвдахъ свои1хъ.