1 И# введe мz во хрaмъ, и3 размёри ґілaмъ [подвHи], шести2 лактeй широтA њ сію2 странY и3 шести2 лактeй широтA ґілaмъ њб8 џну,
2 и3 широтA врaтъ дeсzть лактeй, и3 бокA врaтъ пzти2 лактeй њ сію2 странY и3 пzти2 њб8 nнY: и3 и3змёри долготY и4хъ четhредесzть лактeй, ґ широтY двaдесzть лактeй.
3 И# вни1де во дв0ръ внyтренній, и3 размёри ґілaмъ двeрій двyхъ лактeй, и3 двє1ри шести2 лактeй, бокa же двє1рнаz седми2 лактeй њ сію2 странY и3 седми2 њб8 nнY.
4 И# размёри долготY двeрій четhредесzть лактeй, ґ широтY двaдесzть лактeй пред8 лицeмъ хрaма, и3 речE ко мнЁ: сіE с™0е с™hхъ.
5 И# размёри стёну хрaма шести2 лактeй и3 широтY страны2 четhрехъ лактeй w4крестъ,
6 страны6 же странA до страны2 три1десzть и3 три2 двaщи: и3 разстоsніе въ стэнЁ хрaма во странaхъ w4крестъ, є4же на прозрaкъ бhти входsщымъ, да tню1дъ не прикасaютсz ко стэнaмъ хрaма.
7 Широтa же вhшніz страны2 по приложeнію t стэны2 къ вhшней w4крестъ хрaма, ћкw да разширsетсz свhше, и3 да t д0лнихъ восх0дzтъ на гHрнzz, ґ t срeднихъ на трекрHвнаz.
8 И# ви1дэхъ хрaма высотY w4крестъ разстоsніе стрaнъ рaвно тр0сти шести2 лактeй разстwsніz,
9 широтa же стэны2 страны2 внэyду пzти2 лактeй, и3 прHчаz междY странaми хрaма,
10 и3 междY прегрaдами широтA двaдесzти лактeй, њкрyжность w4крестъ хрaма.
11 Двє1ри же прегрaдъ ко пр0чему двeрій є3ди1ныхъ ±же къ сёверу: и3 двeрь є3ди1на къ ю4гу, широтa же свёта пр0чагw пzти2 лактeй широтA w4крестъ.
12 Раздёлъ же проти1ву пр0чему ѓки къ м0рю сeдмьдесzтъ лактeй, широтA стэны2 раздэлsющіz, широтA w4крестъ пsть лактeй, и3 долготA є3S дeвzтьдесzтъ лактeй
13 и3 размёри проти1ву хрaма долготY сто2 лактeй, и3 прHчаz и3 раздэл‰ющаz, и3 стёны и4хъ въ долготY сто2 лактeй.
14 И# широтA проти1ву хрaма, и3 прHчаz проти1ву стA лактeй.
15 И# размёри долготY раздёлу проти1ву лицY пр0чему созади2 хрaму томY, и3 прHчаz њ сію2 странY и3 њб8 nнY стA лактeй долготY: хрaмъ же и3 ќглы, и3 є3лaмъ [притв0ръ] внёшній, д0ски пHстланы.
16 И# џкна решє1тчатаz свэщє1ніz w4крестъ тріeмъ (странaмъ) є4же приницaти: хрaмъ же и3 ±же бли1з8 є3гw2 ўстл†на дрeвомъ w4крестъ, и3 пом0стъ, и3 t пом0ста до џконъ: џкна же tворsєма троsкw на приницaніе,
17 и3 дaже до д0му внyтреннzгw и3 до внёшнzгw, и3 на всeй стэнЁ w4крестъ внyтренней и3 внёшней мBры,
18 и3 и3звazнніи херувjми и3 фjніки: фjнікъ посредЁ херувjма и3 херувjма: двA лиц† херувjму:
19 лицE человёческо къ фjніку сю1ду и3 сю1ду, и3 лицE льв0во къ фjніку сю1ду и3 сю1ду, и3звazнъ вeсь хрaмъ w4крестъ.
20 T пом0ста дaже до св0да херувjми и3 фjніки и3звazни.
21 С™0е же и3 хрaмъ tверзaемь на четhри страны6, пред8 лицeмъ с™hхъ видёніе ћкw зрaкъ трeбника древsна,
22 три2 л†кти высотA є3гw2, ґ долготA двY лактeй, и3 широтA тaкожде: и3мёzше же р0ги, и3 њсновaніе є3гw2 и3 стёны є3гw2 дрєвsны. И# речE ко мнЁ: сіS трапeза, ћже пред8 лицeмъ гDнимъ:
23 дв0и же двє1ри хрaму и3 дв0и двє1ри с™0му,
24 двои1мъ двeремъ вращaющымсz: двЁ верєи2 є3ди6нымъ, и3 двЁ верєи2 вторы6мъ двeремъ.
25 И# ва‰ніz над8 ни1ми и3 над8 двeрьми хрaма херувjмъ и3 фjніки, по ваsнію с™hхъ, и3 древесA потрє1бна пред8 лицeмъ є3лaма [притв0ра] t внэyду,
26 и3 џкна сокровє1на. И# размёри сю1ду и3 сю1ду въ покр0вэхъ є3лaма, и3 страны6 хрaма древaми сопрzжены2.