1 И# ведe мz ко вратHмъ зрsщымъ на вост0ки и3 и3зведe мz:
2 и3 сE, слaва бGа ї}лева грzдsше по пути2 врaтъ зрsщихъ на вост0ки, и3 глaсъ полкA ѓки глaсъ ўсугублsющихъ мн0гихъ, и3 землS свэтsшесz ѓки свётъ t слaвы є3гw2 w4крестъ.
3 И# видёніе, є4же ви1дэхъ, по видёнію, є4же ви1дэхъ, є3гдA вхождaхъ помaзати грaдъ: и3 видёніе колесни1цы, ю4же ви1дэхъ, под0бzшесz видёнію, є4же ви1дэхъ на рэцЁ ховaръ. И# пад0хъ на лицE моE.
4 Слaва же гDнz вни1де во хрaмъ по пути2 врaтъ зрsщихъ на вост0къ.
5 И# взs мz дyхъ и3 введe мz во дв0ръ внyтренній: и3 сE, п0лнъ слaвы д0мъ гDень.
6 И# стaхъ, и3 сE, глaсъ t хрaма гlющагw ко мнЁ, и3 мyжъ стоsше бли1з8 менє2
7 и3 речE ко мнЁ: сhне человёчь, ви1дэлъ ли є3си2 мёсто пrт0ла моегw2 и3 мёсто стопы2 н0гъ мои1хъ, и3дёже всели1тсz и4мz моE средЁ д0му ї}лева во вёкъ; и3 не њсквернsтъ ктомY и4мене моегw2 с™aгw д0мъ ї}левъ, тjи и3 старBйшины и4хъ во блужeніи своeмъ и3 во ўбjйствахъ старёйшинъ свои1хъ средЁ себє2,
8 внегдA полагaху преддвeріе моE во преддвeріихъ свои1хъ и3 прaги мо‰ бли1з8 прaгwвъ свои1хъ: и3 дaша стёну мою2 ћкw держaщуюсz менє2 и3 џнэхъ, и3 њскверни1ша и4мz моE с™0е въ беззак0ніихъ свои1хъ, ±же творsху: и3 скончaхъ | въ ћрости моeй и3 во и3збіeніи:
9 и3 нн7э да tри1нутъ блужeніе своE и3 ўб‡йства старёйшинъ свои1хъ t менє2, и3 вселю1сz средЁ и4хъ во вёкъ.
10 Тh же, сhне человёчь, покажи2 д0му ї}леву хрaмъ, и3 да престaнутъ t грэхHвъ свои1хъ: и3 видёніе є3гw2, и3 чиноположeніе є3гw2,
11 и3 тjи пріимyтъ кaзнь свою2 њ всёхъ, ±же сотвори1ша: и3 распи1шеши хрaмъ и3 ўгот0ваніе є3гw2, и3 и3сх0ды є3гw2 и3 вх0ды є3гw2, и3 бытіE є3гw2 и3 вс‰ повелBніz є3гw2 и3 вс‰ зак0ны є3гw2 возвэсти1ши и5мъ и3 да впи1шеши пред8 ни1ми, и3 снабдsтъ вс‰ њправд†ніz мо‰ и3 вс‰ повелBніz мо‰ и3 сотворsтъ |.
12 И# расписaніе хрaма на верхY горы2: вси2 предёлы є3гw2 w4крестъ с™†z с™hхъ сyть.
13 Сeй зак0нъ хрaма, и3 сіS мёра трeбника, въ лaкоть лaктz и3 длaни, нёдро глубины2 лaкоть на лaкоть и3 лaкоть въ широтY, и3 њграждeніе ќстіz є3мY w4крестъ, пsди.
14 И# сіS высотA трeбника, и3 t глубины2 начaла вдолeніz є3гw2 ко њчисти1лищу вели1кому, є4же внизY, двyхъ лактeй, широтa же лaкоть: ґ t њчисти1лища мaлагw ко њчисти1лищу вели1кому л†кти четhри, и3 широтA лaкоть.
15 И# ґріи1лъ четhрехъ лактeй, ґ t ґріи1ла и3 вhше рогHвъ лaкоть:
16 ґріи1лъ же дванaдесzть лактeй въ долготY и3 дванaдесzть лактeй въ широтY, четвероуг0ленъ на четhри ч†сти сво‰.
17 И# њчисти1лище четыренaдесzть лактeй въ долготY и3 четыренaдесzть лактeй въ широтY, четвероуг0лно на четhри ч†сти сво‰: и3 њграждeніе є3мY w4крестъ њкружaющее є3го2 п0лъ лaктz, и3 њбдержaніе є3гw2 лaкоть w4крестъ, и3 степє1ни є3гw2 зрsщыz на вост0къ.
18 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ: сі‰ зaпwвэди трeбника въ дeнь сотворeніz є3гw2, є4же возноси1ти на нeмъ всесожжє1ніz и3 возливaти нaнь кр0вь.
19 И# дaси жерцє1мъ и3 леvjтwмъ, и5же сyть t сёмене садyкова, приступaющымъ ко мнЁ, гlетъ гDь бGъ, є4же служи1ти мнЁ, телцA t говsдъ за грёхъ:
20 и3 да в0змутъ t кр0ве є3гw2 и3 да возложaтъ на четhри р0ги трeбника и3 на четhри ч†сти њчисти1лища и3 на њсновaніе w4крестъ, и3 њкропи1ши є5, и3 њчи1стzтъ є5:
21 и3 да в0змутъ телцA, и4же за грёхъ, и3 да сожжeтсz во tлучeннэмъ хрaмэ внЁ с™hхъ.
22 Ґ во вторhй дeнь да в0змутъ двA кHзлища t к0зъ непор0чныхъ за грёхъ и3 да њчи1стzтъ трeбникъ, ћкоже њчи1стиша телцeмъ.
23 И# є3гдA скончaютъ њчищeніе, да принесyтъ телцA t говsдъ непор0чна и3 nвнA t nвeцъ непор0чна,
24 и3 да принесетE пред8 гDа: и3 да возвeргутъ на нS жерцы2 с0ль и3 да вознесyтъ | гDеви всесожжє1ніz.
25 Сeдмь днjй да сотвори1ши к0злище за грёхъ по вс‰ дни6, и3 телцA t говsдъ и3 nвнA t nвeцъ непор0чна, да сотворsтъ сeдмь днjй:
26 и3 да њчи1стzтъ трeбникъ и3 њсвzтsтъ є3го2, и3 нап0лнzтъ рyки сво‰.
27 И# скончaютъ сeдмь днjй, и3 бyдетъ t nсмaгw днE и3 пот0мъ, сотворsтъ жерцы2 на жeртвенницэ всесожжє1ніz в†ша и3 ±же спасeніz вaшегw: и3 пріимy вы, гlетъ гDь.