1 И# њбрати1 мz на пyть врaтъ с™hхъ внёшнихъ, зрsщихъ на вост0ки: и3 сі‰ бsху затворє1нна.
2 И# речE гDь ко мнЁ: сі‰ вратA заключє1нна бyдутъ и3 не tвeрзутсz, и3 никт0же пр0йдетъ и4ми: ћкw гDь бGъ ї}левъ вни1детъ и4ми, и3 бyдутъ заключє1нна.
3 ЗанE старёйшина сeй сsдетъ въ ни1хъ ћсти хлёбъ пред8 гDемъ: по пути2 є3лaма [притв0ра] врaтъ вни1детъ и3 по пути2 є3гw2 и3зhдетъ.
4 И# введe мz по пути2 врaтъ ±же къ сёверу, прsмw хрaму: и3 ви1дэхъ, и3 сE, п0лнъ слaвы д0мъ гDень. И# пад0хъ ни1цъ на лицы2 моeмъ.
5 И# речE гDь ко мнЁ: сhне человёчь, сложи2 въ сeрдцы твоeмъ, и3 ви1ждь nчи1ма твои1ма и3 ўши1ма твои1ма слhши вс‰, є3ли6ка ѓзъ гlю съ тоб0ю, по всBмъ повелёніємъ хрaма гDнz и3 по всBмъ ўзаконeніємъ є3гw2: и3 ўстр0иши сeрдце твоE на вх0дъ хрaма по всBмъ и3сх0дамъ є3гw2 во всёхъ с™hхъ.
6 И# речeши къ д0му прогнэвлsющему мS, къ д0му ї}леву: сі‰ гlетъ гDь бGъ: да довлёетъ вaмъ t всёхъ беззак0ній вaшихъ, д0ме ї}левъ,
7 є4же вводи1ти вaмъ сhны и3ноплемeнничы неwбрBзаны сeрдцемъ и3 неwбрBзаны пл0тію, є4же бывaти и5мъ во с™hхъ мои1хъ, и3 њсквернsху |, є3гдA прин0сите вы2 хлёбы, тyкъ и3 мzсA и3 кр0вь: и3 преступaсте завётъ м0й во всёхъ беззак0ніихъ вaшихъ,
8 и3 не снабдёсте храни1ти стражбы6 во с™hхъ мои1хъ, и3 постaвисте стражeй стрещи2 стражбы6 с™hхъ мои1хъ себЁ.
9 Тогw2 рaди си1це гlетъ ґдwнаJ гDь: всsкъ сhнъ и3ноплемeнничь неwбрёзанъ сeрдцемъ и3 неwбрёзанъ пл0тію да не вни1детъ во с™†z мо‰ во всёхъ сынёхъ и3ноплемeнничихъ, и5же сyть средЁ д0му ї}лева:
10 но и3 леvjти, и4же tверг0шасz менє2, є3гдA заблуждaше ї}ль, и5же заблуди1ша t менє2 в8слёдъ п0мыслwвъ свои1хъ, и3 в0змутъ непрaвду свою2
11 и3 бyдутъ служaще во с™hхъ мои1хъ, вратари6 ў двeрій хрaма и3 служaщіи хрaму: тjи да закалaютъ жє1ртвы и3 всесожжє1ніz лю1демъ и3 тjи да стaнутъ пред8 людьми2, є4же служи1ти и5мъ.
12 Понeже служи1ша и5мъ пред8 лицeмъ кумjрwвъ свои1хъ, и3 бhсть д0му ї}леву въ мучeніе непрaвды: тогw2 рaди воздвиг0хъ на нS рyку мою2, гlетъ гDь бGъ (ї}левъ), и3 в0змутъ беззак0ніе своE,
13 и3 не пристyпzтъ ко мнЁ служи1ти мнЁ, ни приноси1ти ко с™ы6мъ сынHвъ ї}левыхъ, нижE ко с™ы6мъ с™hнь мои1хъ, и3 в0змутъ безчeстіе своE въ заблуждeніи, въ нeмже прельсти1шасz:
14 и3 ўчинsтъ | стрещи2 стражбы6 хрaма на вс‰ дэлA є3гw2
15 и3 на вс‰, є3ли6ка сотворsтъ жерцы2 и3 леvjти, сhнове садyкwвы, и5же сохрани1ша стражбы6 с™hнь мои1хъ (и3 пути6 мо‰), є3гдA заблуждaше д0мъ ї}левъ t менє2: сjи пристyпzтъ ко мнЁ, є4же служи1ти мнЁ, и3 стaнутъ пред8 лицeмъ мои1мъ, є4же приноси1ти мнЁ жeртву, тyкъ и3 кр0вь, гlетъ ґдwнаJ гDь.
16 Сjи вни1дутъ во с™†z мо‰ и3 сjи пристyпzтъ ко трапeзэ моeй, є4же служи1ти мнЁ, и3 сохранsтъ стражбы6 мо‰.
17 И# бyдетъ внегдA входи1ти и5мъ во вратA дворA внyтреннzгw, въ ри6зы льн‰ны да њблекyтсz, ґ да не њблекyтсz въ вwлнsны, внегдA служи1ти и5мъ t врaтъ дворA внyтреннzгw.
18 И# клобуки2 [Грeч.: кідaры.] льн‰ны да и4мутъ на главaхъ свои1хъ, и3 њпо‰саніz льн‰на да и4мутъ њ чрeслэхъ свои1хъ, и3 да не препоzсyютсz крёпкw:
19 и3 є3гдA и3сх0дzтъ къ лю1демъ во внёшній дв0ръ, да совлекyтсz ри1зъ свои1хъ, въ ни1хже тjи слyжатъ, и3 да положaтъ | въ прегрaдахъ с™hхъ, и3 њблекyтсz въ ри6зы и4ны, и3 да не њсвzтsтъ людjй въ ри1захъ свои1хъ:
20 и3 глaвъ свои1хъ да не њбрjютъ, и3 вл†съ свои1хъ да не растsтъ, покрывaюще покрhютъ главы6 сво‰.
21 И# вінA да не піeтъ всsкъ жрeцъ, є3гдA вх0дитъ во внyтренній дв0ръ.
22 И# вдови1цы и3 пущени1цы да не поeмлютъ себЁ въ женY, но т0кмw дэви1цу t плeмене д0му ї}лева: и3 ѓще бyдетъ вдовA жeрча, да џную п0ймутъ.
23 И# лю1ди мо‰ да научaтъ разлучaти междY с™hмъ и3 сквернaвымъ, и3 междY чи1стымъ и3 нечи1стымъ возвэстsтъ и5мъ.
24 И# на судЁ кр0ве тjи да стоsтъ, є4же разсуждaти: њправд†ніz мо‰ да њправдsтъ и3 суды2 мо‰ да сyдzтъ, и3 зак0ны мо‰ и3 повелBніz мо‰ во всёхъ прaздницэхъ мои1хъ сохранsтъ, и3 суббw6ты мо‰ њсвzтsтъ.
25 И# над8 дyшу человёка не пріи1дутъ њскверни1тисz [къ мeртвому да не прик0снутсz], но т0чію над8 nтцeмъ и3 мaтерію, и3 сhномъ и3 дщeрію, и3 брaтомъ и3 сестр0ю своeю, ћже не посzглA за мyжа, њскверни1тсz.
26 И# по њчищeніи своeмъ сeдмь днjй да сочтeтъ себЁ.
27 И# во џньже дeнь вх0дzтъ во дв0ръ внyтренній, є4же служи1ти во с™и1лищи, да принесyтъ њчищeніе, гlетъ гDь бGъ.
28 И# бyдетъ и5мъ въ наслёдіе: ѓзъ и5мъ наслёдіе, и3 њдержaніе и5мъ не дaстсz въ сынёхъ ї}левыхъ, ћкw ѓзъ њдержaніе и4хъ.
29 Жє1ртвы же и3 ±же за грэхи2 и3 за невёдэніе сjи да kдsтъ: и3 всsкое tлучeнное во ї}ли тBмъ да бyдетъ:
30 начaтки всёхъ и3 пeрвенцы всёхъ и3 ўч†стіz вс‰, t всёхъ начaткwвъ вaшихъ жерцє1мъ да бyдутъ: и3 начaтки жи6тъ вaшихъ да дaсте жерцY, є4же положи1ти благословє1ніz въ домёхъ вaшихъ.
31 И# всsкіz мертвечи1ны и3 ѕвэроsдины, t пти1цъ и3 t скHтъ да не kдsтъ жерцы2.