1 И# є3гдA раздэлsти вaмъ зeмлю въ наслёдіе, tлучи1те начaтокъ гDеви, с™о t земли2, въ долготY двyдесzти и3 пzти2 тhсzщъ, ґ въ широтY десzти2 тhсzщъ, с™о да бyдетъ во всёхъ предёлэхъ и4хъ w4крестъ.
2 И# да бyдутъ t тогw2 на с™0е пsть сHтъ, по пzти2 сHтъ четвероуг0лнw w4крестъ, разстоsніе же и4хъ пzтьдесsтъ лактeй w4крестъ.
3 И# t сегw2 размэрeніz да размёриши въ долготY двaдесzть пsть тhсzщъ, ґ въ широтY дeсzть тhсzщъ: и3 въ т0мъ да бyдетъ њсвzщeніе, с™†z с™hхъ.
4 С™о t земли2 да бyдетъ жерцє1мъ служaщымъ во с™ёмъ и3 да бyдетъ приступaющымъ служи1ти гDеви, и3 бyдетъ и5мъ мёсто на д0мы tлучє1нны њсвzщeнію и4хъ,
5 двaдесzть пsть тhсzщъ въ долготY и3 двaдесzть [Е#вр.: дeсzть.] тhсzщъ въ широтY да бyдетъ, леvjтwмъ служaщымъ хрaму, тBмъ во њдержaніе грaды ко њбитaнію.
6 И# њдержaніе грaда да дaси въ широтY пsть тhсzщъ, ґ въ долготY двaдесzть пsть тhсzщъ, ћкоже начaтокъ с™hхъ всемY д0му ї}леву да бyдетъ
7 и3 старёйшинэ t тогw2: и3 t сегw2 въ начaтки с™hхъ, во њдержaніе грaда по лицY начaткwвъ с™hнь и3 по лицY њдержaніz грaда, ±же къ м0рю, и3 t сyщихъ къ м0рю, ±же на вост0къ: долготa же ћкw є3ди1на чaсть t предBлъ и5же къ м0рю, и3 долготA ко предёлwмъ и5же на вост0къ земли2.
8 И# бyдетъ є3мY во њдержaніе во ї}ли, и3 да не наси1луютъ ктомY старBйшины ї}лєвы лю1демъ мои6мъ, и3 зeмлю да наслёдzтъ д0мъ ї}левъ по племенHмъ свои6мъ.
9 Сі‰ гlетъ гDь бGъ: да довлёютъ вaмъ, старBйшины ї}лєвы, непрaвду и3 њѕлоблeніе tвeржите, сyдъ же и3 прaвду сотвори1те: и3зыми1те наси1ліе t людjй мои1хъ, гlетъ гDь бGъ.
10 Вёсъ прaведный и3 мёра прaведна и3 хjніxъ прaведенъ да бyдутъ вaмъ въ мBры:
11 и3 хjніxъ тaкожде є3ди1нъ да бyдетъ вaмъ, є4же пріимaти, десsтаz чaсть гом0ра хjніxъ, и3 десsтаz чaсть гом0ра є4фі, мёра къ гом0ру да бyдетъ рaвна.
12 И# вёсъ, двaдесzть џволи сjкль, и3 двaдесzть пsть сjклей, и3 двaдесzть сjклей, и3 пzтьнaдесzть сjклей мнaсъ бyдетъ вaмъ.
13 И# сeй начaтокъ, є3г0же tлучитE, шестyю чaсть мёры t гом0ра пшени1цы и3 шестyю чaсть є4фі t к0ра kчмeнz.
14 Зaповэдь же њ є3лeи, мёру є3лeа t десzти2 мёръ, понeже дeсzть мёръ сyть гом0ръ.
15 И# nвчA є3ди1но t десzти2 nвeцъ ўчaстіе t всёхъ nтeчествъ ї}левыхъ, на жє1ртвы и3 на всесожжє1ніz и3 на спасeніе, є4же ўмоли1ти њ вaсъ, гlетъ гDь бGъ.
16 Вси1 же лю1діе земли2 да дадsтъ сeй начaтокъ старёйшинэ ї}леву,
17 и3 старёйшиною да бывaютъ всесожжє1ніz: и3 жє1ртвы и3 возлі‰ніz бyдутъ въ прaздники и3 въ новомcчіz, и3 въ суббw6ты и3 во вс‰ прaздники д0му ї}лева: т0й сотвори1тъ ±же за грэхи2 и3 жeртву, и3 всесожжє1ніz и3 ±же спасeніz, є4же ўмолsти њ д0мэ ї}левэ.
18 Тaкw гlетъ гDь бGъ: въ пeрвый мцcъ, во є3ди1нъ дeнь мцcа, да в0змете телцA t говsдъ непор0чна, є4же њчи1стити с™0е:
19 и3 да в0зметъ жрeцъ t кр0ве њчищeніz и3 да возліeтъ на прaги хрaма и3 на четhри ќглы с™и1лища, и3 на жeртвенникъ и3 на прaги врaтъ дворA внyтреннzгw.
20 И# си1це да сотвори1ши въ седмhй мцcъ: во є3ди1нъ (дeнь) мцcа в0змеши t коегHждо невёдущагw и3 t младeнца, и3 њчи1стите хрaмъ.
21 Въ пeрвый мцcъ, четвертагwнaдесzть днE мцcа, да бyдетъ вaмъ пaсха прaздникъ: сeдмь днjй да ћсте њпрэсн0ки.
22 И# сотвори1тъ старёйшина въ т0й дeнь за сS и3 за д0мъ и3 за вс‰ лю1ди земли2, телцA за грёхъ:
23 въ сeдмь же днjй прaздника да сотвори1тъ всесожжє1ніz гDеви сeдмь телцє1въ и3 сeдмь nвнHвъ непор0чныхъ по всsкъ дeнь седми2 днjй: и3 за грёхъ к0злище t к0зъ на всsкъ дeнь, и3 жeртву,
24 и3 њпрэсн0ки телцY и3 њпрэсн0ки nвнY да сотвори1ши, и3 є3лeа јнъ њпрэсн0ку.
25 Въ седмhй же мцcъ, въ пzтыйнaдесzть дeнь мцcа, въ прaздницэ сотвори1ши по томyжде, сeдмь днjй, ћкоже и3 за грёхъ, и3 ћкоже всесожжє1ніz, и3 ћкоже дaръ, и3 ћкоже мaсло древsное.