1 Сі‰ гlетъ гDь бGъ: вратA, ±же во дворЁ внyтреннемъ зр‰щаz на вост0къ, да бyдутъ затворє1на на шeсть днjй дёлныхъ: въ дeнь же суббHтный да tверзaютсz, и3 въ дeнь новомcчіz да tвeрзутсz.
2 И# вни1детъ старёйшина по пути2 є3лaма [притв0ра] врaтъ внёшнихъ и3 да стaнетъ ў преддвeріz врaтъ, и3 да сотворsтъ жерцы2 всесожжє1ніz є3гw2 и3 ±же спасeніz є3гw2:
3 и3 да покл0нитсz ў преддвeріz врaтъ и3 и3зhдетъ, вратa же да не заключaтсz до вeчера, и3 да покланsютсz лю1діе земли2 ў преддвeріz врaтъ тёхъ въ суббw6ты и3 въ новомcчіz пред8 гDемъ.
4 И# всесожжє1ніz да принесeтъ старёйшина въ дeнь суббHтный гDеви, шeсть ѓгнцєвъ непор0чныхъ и3 nвнA непор0чна,
5 и3 манаY [дaръ], њпрэсн0къ nвнY, и3 ѓгнцємъ жeртву, дaръ руки2 своеS, и3 є3лeа јнъ њпрэсн0ку.
6 И# въ дeнь новомcчіz телeцъ t стaда непор0ченъ и3 шeсть ѓгнцєвъ и3 nвeнъ непор0ченъ да бyдетъ,
7 и3 њпрэсн0къ телцY и3 њпрэсн0къ nвнY да бyдетъ манаA, и3 ѓгнцємъ, ћкоже пости1гнетъ рукA є3гw2, и3 мaсла јнъ њпрэсн0ку.
8 И# є3гдA вх0дитъ старёйшина, по пути2 є3лaма врaтъ да вни1детъ и3 по пути2 врaтъ да и3зhдетъ.
9 И# є3гдA вх0дzтъ лю1діе земли2 пред8 гDа въ прaздники, входsщіи по пути2 врaтъ зрsщихъ на сёверъ поклони1тисz, да и3сх0дzтъ по пути2 врaтъ ±же на ю4гъ: и3 и5же вх0дzтъ по пути2 врaтъ ±же на ю4гъ, да и3сх0дzтъ по пути2 врaтъ ±же на сёверъ, да не возвращaютсz во вратA, и4миже внид0ша, но прsмw и5мъ да и3зhдутъ.
10 И# старёйшина посредЁ и4хъ, є3гдA тjи вх0дzтъ, да вни1детъ съ ни1ми, и3 є3гдA и3сх0дzтъ, да и3зhдетъ.
11 И# въ прaздники и3 въ торжєствA да бyдетъ манаA њпрэсн0къ телцY и3 њпрэсн0къ nвнY, и3 ѓгнцємъ, ћкоже пости1гнетъ рукA є3гw2, и3 є3лeа јнъ њпрэсн0ку.
12 Ѓще же сотвори1тъ старёйшина и3сповёданіе, всесожжeніе спасeніz гDеви, и3 tвори1тъ себЁ вратA зр‰щаz на вост0къ и3 сотвори1тъ всесожжeніе своE и3 ±же спасeніz своегw2, ћкоже є4сть њбhчай твори1ти въ дeнь суббHтный: и3 да и3зhдетъ и3 затвори1тъ двє1ри по и3схождeніи своeмъ:
13 ѓгнца же є3динолётнаго непор0чна да сотвори1тъ во всесожжeніе на всsкъ дeнь гDеви, заyтра да сотвори1тъ є3го2.
14 И# манаA [приношeніе] да сотвори1тъ над8 ни1мъ заyтра заyтра, шестyю чaсть мёры, и3 є3лeа трeтію чaсть јна, є4же смэси1ти семідaлъ манаA гDеви, зaповэдь вёчнаz пrнw.
15 Да сотворитE ѓгнца, и3 манаA, и3 мaсло древsно да сотворитE заyтра всесожжeніе пrнw.
16 Сі‰ гlетъ гDь бGъ: ѓще дaстъ старёйшина даsніе є3ди1ному t сынHвъ свои1хъ t наслёдіz своегw2, сіE сынHмъ є3гw2 да бyдетъ: њдержaніе и4хъ сіE въ наслёдіе.
17 Ѓще же дaстъ даsніе є3ди1ному t р†бъ свои1хъ, да бyдетъ є3мY до лёта tпущeніz, и3 да воздaстъ старёйшинэ: nбaче наслёдіе сынHвъ є3гw2 и5мъ да бyдетъ.
18 И# да не взeмлетъ старёйшина t наслёдіz людjй є4же наси1лити и5мъ, t њдержaніz своегw2 дaстъ наслёдіе сынHмъ свои6мъ: ћкw да не расточaтсz лю1діе мои2 кjйждо t њдержaніz своегw2.
19 И# введe мz во вх0дъ врaтъ, ±же къ ю4гу, въ прегрaду с™hхъ жерцє1въ, зрsщую на сёверъ: и3 сE, тaмw мёсто tлучeно.
20 И# речE ко мнЁ: сіE мёсто є4сть, и3дёже варsтъ жерцы2, ±же за невёдэніе и3 ±же за грэхи2, и3 тaмw да пекyтъ манаY весьмA, є4же не и3зноси1ти во дв0ръ внёшній њсвzщaти лю1ди.
21 И# и3зведe мz во дв0ръ внёшній и3 њбведe мz на четhри ч†сти дворA: и3 сE, дв0ръ по ќгламъ дворA.
22 По ќглу дв0ръ, на четhрехъ ќглэхъ дворA, дв0ръ мaлый въ долготY лактeй четhредесzть, ґ въ широтY лактeй три1десzть, мёра є3ди1на четhремъ.
23 И# прегр†ды w4крестъ въ ни1хъ, w4крестъ четhремъ: и3 пов†рни ўстр0єныz под8 прегрaдами w4крестъ.
24 И# речE ко мнЁ: сjи д0мове поварHвъ, и3дёже варsтъ служaщіи хрaму заколє1ніz людск†z.