1 И# введe мz ко преддвeрію хрaма, и3 сE, водA и3схождaше и3з8 под8 непокровeннагw хрaма на вост0къ, ћкw лицE хрaма зрsше на вост0къ, и3 и3схождaше водA t страны2 деснhz, t ю4га къ жeртвеннику.
2 И# и3зведe мz по пути2 врaтъ ±же на сёверъ и3 њбведe мz путeмъ врaтнымъ внэyду ко вратHмъ дворA, зрsщагw на вост0къ, и3 сE, водA и3схождaше t страны2 деснhz,
3 ћкоже и3сх0дъ мyжа проти1ву: и3 мёра въ руцЁ є3гw2: и3 и3змёри тhсzщу мёрою, и3 прeйде вод0ю в0ду њставлeніz [Е#вр.: и3 преведe мz чрез8 в0ду дaже до глeзнъ.].
4 И# (пaки) и3змёри тhсzщу, и3 преведe мz чрез8 в0ду, и3 взhде водA до колёнъ: и3 размёри тhсzщу, и3 взhде водA дaже до чрeслъ.
5 И# размёри тhсzщу, пот0къ, и3 не возм0же прейти2 [Е#вр.: и3 не мог0хъ прейти2.], ћкw кипsше водA, ѓки шyмъ пот0чный, є3гHже не прeйдутъ.
6 И# речE ко мнЁ: ви1дэлъ ли є3си2, сhне человёчь; И# ведe мz и3 њбрати1 мz на брeгъ рёчный, во њбращeніи моeмъ:
7 и3 сE, на брeзэ рёчнэмъ древесA мнHга ѕэлw2 сю1ду и3 сю1ду.
8 И# речE ко мнЁ: водA сіS текyщаz въ галілeю, ћже на вост0къ, и3 низхождaше ко ґравjи, и3 грzдsше до м0рz къ водЁ и3сх0да, и3 и3сцэли1тъ в0ды:
9 и3 бyдетъ всsка душA жив0тныхъ врёющихъ, на вс‰, на нsже нaйдетъ тaмw рэкA, жи6ва бyдутъ: и3 бyдутъ тaмw ры6бы мнHги ѕэлw2, ћкw пріи1детъ тaмw водA сіS и3 и3сцэли1тъ, и3 жи1во бyдетъ всsкое, на нeже ѓще пріи1детъ рэкA, тaмw жи1во бyдетъ.
10 И# стaнутъ тaмw рhбаріе t їнгаддA до и3нгалjма: суши1ло мрeжамъ бyдетъ, њ себЁ бyдетъ: и3 ры6бы є3S ћкw ры6бы м0рz вели1кагw, мн0жество мн0го ѕэлw2.
11 И# во и3сх0дэ є3S и3 во њбращeніи є3S и3 въ возвышeніи є3S мэлины6 є3S не и3сцэлsтсz, въ с0ль вдадyтсz:
12 и3 над8 рэкY взhдетъ, и3 на брeзэ є3S џба п0лы, всsкое дрeво kд0мое не њбетшaетъ ў неS, ни њскудёетъ пл0дъ є3гw2, н0вости своеS пeрвый пл0дъ принесeтъ, и4бо в0ды и4хъ сі‰ t с™hхъ и3сх0дzтъ, и3 бyдетъ пл0дъ и4хъ въ снёдь и3 прозzбeніе и4хъ во здрaвіе.
13 Си1це гlетъ гDь бGъ: сі‰ предёлы наслёдите земли2, двунaдесzти племенHмъ сынHвъ ї}левыхъ приложeніе ќжа.
14 И# наслёдите ю5 кjйждо, ћкоже брaтъ є3гw2, на ню1же воздвиг0хъ рyку мою2, є4же дaти ю5 nтцє1мъ и4хъ, и3 падeтъ землS сіS вaмъ въ наслёдіе.
15 И# сjи предёлы земли2 на сёверъ, t м0рz вели1кагw сходsщагw и3 tдэлsющагw вх0дъ и3маселдaмъ,
16 маавfирaсъ, є3врамиліaмъ средЁ предBлъ дамaсковыхъ и3 средЁ предBлъ и3мafовыхъ, дворы2 саvн†ни, и5же сyть вhше предBлъ ґvранітjдскихъ.
17 Сjи предёлы t м0рz: t дворA є3нaнова, предёлы дамaскwвы, и3 ±же къ сёверу, и3 предёлъ є3мafовъ, и3 предёлъ сёверскъ.
18 И# ±же на вост0ки: междY ґvранітjдою и3 междY дамaскомъ, и3 междY галаадjтідою и3 междY землeю ї}левою, їoрдaнъ дэли1тъ къ м0рю, є4же на вост0ки фjнікwвъ: сі‰ на вост0ки.
19 И# ±же къ ю4гу и3 лjву: t fемaна и3 фjнікwвъ дaже до воды2 марімHfъ-кади1мъ, продолжaющеесz къ м0рю вели1кому.
20 СіS странA ю4га и3 лjва, сіS странA м0рz вели1кагw раздэлsетъ дaже прsмw вх0ду и3мafъ, дaже до вх0да є3гw2: сі‰ сyть ±же къ м0рю и3мafъ.
21 И# раздэли1те зeмлю вaмъ, племенHмъ ї}лєвымъ.
22 Расположи1те ю5 жрeбіемъ вaмъ и3 пришeлцємъ њбитaющымъ средЁ вaсъ, и5же роди1ша сhны посредЁ вaсъ, и3 бyдутъ вaмъ ћкw тузeмцы въ сынёхъ ї}левыхъ: съ вaми да kдsтъ во ўчaстіи средЁ племeнъ ї}левыхъ,
23 и3 бyдутъ въ плeмени пришeлцєвъ, въ пришeлцэхъ и5же съ ни1ми: тaмw дади1те ўчaстіе и5мъ, гlетъ гDь бGъ.