1 Тh же, сhне человёчь, возми2 себЁ мeчь џстръ пaче бри1твы стригyщагw, притzжи2 є3го2 себЁ и3 возложи2 є3го2 на главY твою2 и3 на брадY твою2: и3 возми2 превёсъ вэсHвъ, и3 размёриши |.
2 Четвeртую чaсть да сожжeши на nгни2 средЁ грaда по и3сполнeнію днjй затворeніz:
3 и3 да в0змеши четвeртую чaсть и3 сожжeши ю5 средЁ грaда, четвeртую же чaсть содроби1ши мечeмъ w4крестъ є3гw2, и3 четвeртую чaсть разсhплеши вётромъ: и3 мeчь и3звлекY в8слёдъ и4хъ.
4 И# в0змеши tтyду мaлw и4хъ числ0мъ и3 ввsжеши | во nдeжду твою2: и3 t тёхже в0змеши є3щE и3 ввeржеши | средЁ nгнS и3 сожжeши | на nгни2: и3 t тогw2 и3зhдетъ џгнь на вeсь д0мъ ї}левъ. И# речeши всемY д0му ї}леву:
5 сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сeй їеrли1мъ, посредЁ kзhкwвъ положи1хъ є3го2, и3 страны6, ±же w4крестъ є3гw2.
6 И# речeши: и3змэни2 њправд†ніz мо‰ во беззак0ніе пaче kзhкwвъ, и3 зак0ны мо‰ пaче стрaнъ, ±же w4крестъ є3гw2: понeже њправд†ніz мо‰ tри1нуша и3 по зак0нwмъ мои6мъ не ходи1ша въ ни1хъ.
7 Сегw2 рaди тaкw гlетъ ґдwнаJ гDь: понeже винA вaша пaче kзы6къ, и5же w4крестъ вaсъ, и3 не ходи1сте въ зак0нэхъ мои1хъ и3 њправдaній мои1хъ не сотвори1сте, но и3 по судHмъ kзhчєскимъ, ±же w4крестъ вaсъ, не сотвори1сте:
8 сегw2 рaди сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: сE, ѓзъ на тS, и3 сотворю2 средЁ тебє2 сyдъ пред8 kзы6ки,
9 и3 сотворю2 средЁ тебє2, и4хже не сотвори1хъ и3 и4хже не сотворю2 под0бныхъ и5мъ ктомY, по всBмъ мeрзостемъ твои6мъ.
10 Сегw2 рaди nтцы2 снэдsтъ ч†дъ средЁ тебє2, и3 ч†да снэдsтъ nтцє1въ: и3 сотворю2 въ тебЁ суды2, и3 разсёю вс‰ њст†вшаz t тебє2 по всемY вётру.
11 Сегw2 рaди живY ѓзъ, гlетъ ґдwнаJ гDь, вои1стинну понeже с™†z мо‰ њскверни1лъ є3си2 всёми мeрзостьми твои1ми, и3 ѓзъ tри1ну тS, и3 не пощади1тъ џко моE, и3 ѓзъ не поми1лую тS.
12 Чeтверть тебє2 смeртію потреби1тсz, и3 чeтверть тебє2 глaдомъ скончaетсz средЁ тебє2, чeтверть же тебє2 падeтъ мечeмъ w4крестъ тебє2, чeтверть же тебє2 разсhплю по всемY вётру, и3 мeчь и3звлекY в8слёдъ и4хъ.
13 И# скончaетсz ћрость моS и3 гнёвъ м0й на ни1хъ, и3 ўтёшусz, и3 ўвёдzтъ, ћкw ѓзъ гDь гlахъ во рвeніи моeмъ, внегдA скончaти ми2 гнёвъ м0й на ни1хъ.
14 И# положy тz въ пустhню и3 во ўкори1зну kзhкwмъ сyщымъ w4крестъ тебє2 и3 пред8 всsкимъ проходsщимъ.
15 И# бyдеши во стенaніе и3 ќжасъ, наказaніемъ и3 пaгубою во kзhцэхъ, и5же w4крестъ тебє2, є3гдA сотворю2 въ тебЁ суды2 во гнёвъ и3 въ ћрость и3 во tмщeніе ћрости моеS: ѓзъ гDь гlахъ:
16 и3 є3гдA послю2 стрёлы глaда на нS, и3 бyдутъ во скончaніе, и3 послю2 растли1ти вы2, и3 глaдъ соберY на вы2, и3 сотрY ўтверждeніе хлёба твоегw2,
17 и3 и3спущY на тS глaдъ и3 ѕвBри лю6ты, и3 ўмyчу тS, смeрть же и3 кр0вь пр0йдутъ сквозЁ тS, и3 мeчь наведY на тS w4крестъ: ѓзъ гDь гlахъ.