1 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
2 и3 ты2, сhне человёчь, рцы2: сі‰ гlетъ гDь: земли2 ї}левэ конeцъ пріи1де, конeцъ пріи1де на четhри краи6 земли2.
3 Пришeлъ є4сть конeцъ, нн7э конeцъ тебЁ, и3 и3спущY ћрость мою2 на тS, и3 tмщY тебЁ по путє1мъ твои6мъ, дaмъ на тS вс‰ мeрзwсти тво‰.
4 Не пощади1тъ џко моE на тS, и3 не поми1лую, занE пyть тв0й на тS дaмъ, и3 мeрзwсти тво‰ средЁ тебє2 бyдутъ, и3 ўвёси, ћкw ѓзъ гDь.
5 Тёмже сі‰ гlетъ ґдwнаJ гDь: ѕло2 є3ди1но ѕло2, сE, и4детъ.
6 Конeцъ пришeлъ є4сть, пріи1де конeцъ, востA на тS, сE, пріи1де.
7 Пріи1де плетeніе на тS живyщаго на земли2: пріи1де врeмz, прибли1жисz дeнь, не съ молв0ю, нижE съ болёзньми.
8 Нн7э и3збли1зу и3злію2 гнёвъ м0й на тS и3 скончaю ћрость мою2 на тебЁ, и3 њсуждY тS по путє1мъ твои6мъ и3 дaмъ на тS вс‰ мeрзwсти тво‰.
9 Не пощади1тъ џко моE, и3 не поми1лую, занE пути6 тво‰ на тS дaмъ, и3 мeрзwсти тво‰ посредЁ тебє2 бyдутъ, и3 познaеши, ћкw ѓзъ гDь біsй.
10 СE, дeнь гDень прих0дитъ, сE, конeцъ пришeлъ є4сть, и3зhде плетeніе, и3 процвэтE жeзлъ,
11 прозzбE ўкори1зна, и3 сокруши1тъ ўтверждeніе беззак0нника: и3 не съ пли1щемъ, ни съ потщaніемъ: и3 не t ни1хъ сyть, и3 нёсть красы2 въ ни1хъ.
12 Пріи1де врeмz, прибли1жисz дeнь: купyzй да не рaдуетсz, и3 продаsй да не плaчетсz, ћкw гнёвъ на всE мн0жество и4хъ.
13 Занeже притzжавazй ко продаю1щему ктомY не возврати1тсz, и3 є3щE въ жи1зни живyщему, ћкw видёніе на всE мн0жество и4хъ не возврати1тсz, и3 человёкъ во nчесёхъ жи1зни своеS не ўкрэпи1тсz.
14 Воструби1те труб0ю и3 разсуди1те вс‰, и3 не бyдетъ грzдyщагw на рaть, ћкw гнёвъ м0й на всE мн0жество и4хъ.
15 Рaть tвнЁ съ мечeмъ, глaдъ же и3 смeрть и3звнyтрь: и4же на п0ли мечeмъ скончaетсz, сyщихъ же во грaдэ глaдъ и3 смeрть скончaетъ.
16 И# ўцэлёютъ спасeнніи t ни1хъ и3 бyдутъ на горaхъ ћкw голуби6цы скорбsще: и3 всёхъ и3збію2, коег0ждо въ непрaвдахъ є3гw2.
17 Вс‰ рyки разслабёютъ, и3 вс‰ стeгна њкалsютсz м0кростію.
18 И# препоsшутсz во врє1тища, и3 покрhетъ | ќжасъ: и3 на всsцэмъ лицы2 срaмъ на ни1хъ, и3 на всsцэй главЁ плёшь.
19 Сребро2 и4хъ на ст0гнахъ повeржетсz, и3 злaто и4хъ презрёно бyдетъ: сребро2 и4хъ и3 злaто не возм0жетъ и3збaвити и5хъ въ дeнь гнёва гDнz, дyши и4хъ не насhтzтсz, и3 чревA и4хъ не нап0лнzтсz, занE кaзнь непрaвостей и4хъ бhсть.
20 И#збр†нныz ќтвари въ гордhню положи1ша |, и3 w4бразы мeрзостей свои1хъ и3 гнyснwсти сотвори1ша t ни1хъ: сегw2 рaди дaхъ w4наz и5мъ въ нечистотY.
21 И# предaмъ | въ чужд‡z рyцэ, є4же разгрaбити |, и3 губи1телємъ земли2 въ кwрhсти, и3 њсквернsтъ |.
22 И# tвращY лицE моE t ни1хъ, и3 њсквернsтъ стражбY мою2, и3 вни1дутъ въ нS неwпaснw, и3 њсквернsтъ |:
23 и3 сотворsтъ мzтeжъ, понeже землS полнA судA кр0ве, и3 грaдъ п0лнъ беззак0ніz.
24 И# приведY ѕлы6z kзhки, и3 наслёдzтъ д0мы и4хъ: и3 tвращY величaніе крёпости и4хъ, и3 њсквернsтсz свzт†z и4хъ.
25 И# молeніе пріи1детъ, и3 взhщетъ ми1ра, и3 не бyдетъ.
26 Г0ре на г0ре бyдетъ, и3 вёсть на вёсть бyдетъ, и3 не бyдетъ видёніе t прbр0ка, и3 зак0нъ поги1бнетъ t жерцA и3 совётъ t стaрєцъ.
27 Цaрь восплaчетсz, и3 кнsзь њблечeтсz въ пaгубу, и3 рyки людjй земли2 разслабёютъ: по путє1мъ и4хъ сотворю2 и5мъ и3 по судHмъ и4хъ tмщY и5мъ, и3 ўразумёютъ, ћкw ѓзъ гDь.