1 И# бhсть въ лёто шест0е въ шестhй мцcъ, въ пsтый дeнь мцcа, ѓзъ сэдёхъ въ домY моeмъ, и3 старBйшины ї{дины сэдsху предо мн0ю, и3 бhсть на мнЁ рукA ґдwнаJ гDа.
2 И# ви1дэхъ, и3 сE, под0біе мyжа, t чрeслъ є3гw2 и3 дaже до ни1зу џгнь, t чрeслъ же є3гw2 въ вeрхъ є3гw2 ћкоже видёніе зари2 и3 ћкw вз0ръ и3лeктра.
3 И# прострE под0біе руки2 и3 взS мS за вeрхъ главы2 моеS, и3 взS мS дyхъ средЁ земли2 и3 средЁ небесE и3 ведe мz во їеrли1мъ въ видёніи б9іи на преддвeріе врaтъ внyтреннэйшихъ зрsщихъ на сёверъ, и3дёже бЁ ст0лпъ и3 w4бразъ рeвности притzжавaющагw.
4 И# сE, тY бsше слaва гDа бGа ї}лева по видёнію, є4же ви1дэхъ на п0ли.
5 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, воззри2 nчи1ма твои1ма на сёверъ. И# воззрёхъ nчи1ма мои1ма на сёверъ, и3 сE, t сёвера ко вратHмъ зрsщымъ на вост0къ трeбника, и3дёже w4бразъ рвeніz сегw2 во вх0дэ.
6 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, ви1дэлъ ли є3си2, что2 сjи творsтъ; беззакHніz вєли1ка д0мъ ї}левъ твори1тъ здЁ, є4же ўдалsтисz t с™hнь мои1хъ: є4же њбрати1всz ќзриши бHлшаz беззакHніz.
7 И# введe мz ко предврaтію дворA, и3 ви1дэхъ, и3 сE, сквaжнz є3ди1на въ стэнЁ.
8 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, раскопaй стёну. И# раскопaхъ, и3 сE, двeрь є3ди1на.
9 И# речE ко мнЁ: вни1ди и3 ви1ждь беззакHніz ѕл†z, ±же творsтъ сjи здЁ.
10 И# внид0хъ и3 ви1дэхъ, и3 сE, всsкое под0біе гaда и3 скотA, сyєтнаz гнушє1ніz и3 всsцыи кумjры д0му ї}лева напи1сани бhша на стэнЁ всю1ду w4колw.
11 И# сeдмьдесzтъ мужeй t старёйшинъ д0му ї}лева, и3 їез0ніа сhнъ сафaновъ посредЁ и4хъ стоsше пред8 лицeмъ и4хъ, и3 кjйждо кади1лницу свою2 и3мёzше въ руцЁ своeй, и3 дhмъ кади1ла восхождaше.
12 И# речE ко мнЁ: ви1дэлъ ли є3си2, сhне человёчь, ±же стaрцы д0му ї}лева творsтъ здЁ, кjйждо и4хъ на л0жи тaйнэмъ своeмъ, занE рёша: не ви1дитъ гDь, њстaвилъ гDь зeмлю.
13 И# речE ко мнЁ: є3щE њбрати1сz, и3 ќзриши беззакHніz бHлшаz, ±же сjи творsтъ.
14 И# введe мz въ преддвeріе врaтъ д0му гDнz зрsщихъ на сёверъ: и3 сE, тaмw жєны2 сэдsщыz плaчущzсz њ fаммyзэ.
15 И# речE ко мнЁ: сhне человёчь, ви1дэлъ є3си2, и3 є3щE ќзриши мeрзwсти и4хъ б0лшыz си1хъ.
16 И# введe мz во дв0ръ д0му гDнz внyтренній, и3 въ преддвeріе хрaма гDнz, междY є3лaмомъ и3 междY жeртвенникомъ, ћкw двaдесzть и3 пsть мужeй, з†днzz сво‰ дaвшихъ ко хрaму гDню, и3 ли1ца и4хъ прsмw къ вост0ку: и3 сjи покланsютсz на вост0къ с0лнцу.
17 И# речE ко мнЁ: ви1дэлъ є3си2, сhне человёчь, є3дA мaлw д0му їyдину, є4же твори1ти беззакHніz, ±же сотвори1ша здЁ; понeже нап0лниша зeмлю беззак0ніz, и3 њбрати1шасz разгнёвати мS: и3 сE, сjи простирaютъ л0зу ѓки ругaющесz мнЁ:
18 и3 ѓзъ сотворю2 и5мъ съ ћростію: не пощади1тъ џко моE, и3 не поми1лую: и3 воззовyтъ во ќшы мои2 глaсомъ вели1кимъ, и3 не ўслhшу и4хъ.