1 И# возопи2 во ќшы мои2 глaсомъ вели1кимъ, гlz: прибли1жисz tмщeніе грaда: и3 кjйждо и3мёzше сосyды и3стреблeніz въ руцЁ своeй.
2 И# сE, шeсть мужeй и3д0ша t пути2 врaтъ выс0кихъ зрsщихъ на сёверъ, и3 коемyждо сэки1ра (погублeніz) въ руцЁ є3гw2: и3 мyжъ є3ди1нъ посредЁ и4хъ њблечeнъ въ поди1ръ, и3 п0zсъ t сапфjра њ чрeслэхъ є3гw2: и3 внид0ша и3 стaша бли1з8 жeртвенника мёдzнагw.
3 И# слaва бGа ї}лева взhде t херувjмwвъ сyщаz на ни1хъ въ непокровeнное д0му: и3 призвA мyжа њболчeна въ поди1ръ, и4же и3мёzше на чрeслэхъ свои1хъ п0zсъ.
4 И# речE гDь къ немY: пройди2 средЁ грaда їеrли1ма и3 дaждь знaмєніz на ли1ца мужeй стенsщихъ и3 болёзнующихъ њ всёхъ беззак0ніихъ бывaющихъ средЁ и4хъ.
5 И# си6мъ речE, слhшащу мнЁ: и3ди1те во грaдъ в8слёдъ є3гw2, и3зсэцhте и3 не пощади1те nчи1ма вaшима и3 не поми1луйте:
6 стaрца и3 ю4ношу и3 дёву, и3 младeнцы и3 жєны2 и3збjйте въ потреблeніе: ґ ко всBмъ, на ни1хже є4сть знaменіе, не прикасaйтесz: t њсвzщeнныхъ мои1хъ начни1те. И# начaша t мужeй стaрыхъ, и5же бёша внyтрь въ домY.
7 И# речE къ ни6мъ: њскверни1те д0мъ, и3 нап0лните пути6 мертвецє1въ и3сходsще, и3 и3зсэцhте (сyщихъ во грaдэ).
8 И# бhсть внегдA сэчaху и5хъ, њстaхъ ѓзъ и3 пад0хъ ни1цъ, и3 возопи1хъ и3 рёхъ: г0ре, (г0ре,) q, лю1тэ мнЁ, ґдwнаю2 гDи! є3дA потреблsеши ты2 њстaнки ї}лєвы, є3гдA разливaеши ћрость твою2 на їеrли1мъ;
9 И# речE ко мнЁ: непрaвда д0му ї}лева и3 їyдина возвели1чисz ѕэлw2 ѕэлw2, ћкw нап0лнисz землS людjй мн0гихъ, и3 грaдъ нап0лнисz непрaвдъ и3 нечист0тъ, ћкw рёша: њстaвилъ є4сть гDь зeмлю и3 не ви1дитъ гDь.
10 И# ѓзъ є4смь, и3 не пощади1тъ џко моE, ни поми1лую, пути6 и4хъ на главы6 и4хъ дaхъ.
11 И# сE, мyжъ, њболчeный въ поди1ръ и3 препоsсанъ п0zсомъ њ чрeслэхъ свои1хъ, tвэщавaше, глаг0лz: сотвори1хъ, ћкоже заповёдалъ ми2 є3си2.