1 И# є3гдA молsшесz є4здра и3 є3гдA и3сповёдашесz плaчущь и3 молsсz пред8 д0момъ б9іимъ, собрaшасz къ немY t ї}лz собрaніе вeліе ѕэлw2, мyжіе и3 жєны2 и3 џтроцы ћкw плaкахусz лю1діе и3 вознес0ша плaчь.
2 И# tвэщA сехенjа сhнъ їеи1левъ t сынHвъ и3лaмлихъ и3 речE є4здрэ: мы2 преступи1хомъ пред8 бGомъ нaшимъ и3 поsхомъ жєны2 чужд‡z t людjй земли2, и3 нн7э є4сть ўповaніе ї}лю њ сeмъ:
3 и3 нн7э завэщaемъ завётъ бGу нaшему, да tвeржемъ вс‰ жєны2 и3 рождeныхъ t ни1хъ, ћкоже х0щетъ: востaни и3 ўстраши2 и5хъ зaповэдьми бGа нaшегw, и3 по зак0ну да бyдетъ:
4 востaни, понeже на тебЁ є4сть глаг0лъ, и3 мы2 съ тоб0ю: ўкрэпи1сz и3 сотвори2.
5 И# востA є4здра, и3 заклS кн‰зи, свzщeнники и3 леvjты и3 всего2 ї}лz, да сотворsтъ по словеси2 семY. И# клsшасz.
6 И# востA є4здра t лицA д0му б9іz и3 и4де въ сокр0вищный д0мъ їwнaна сhна є3лісyвова и3 сёде тaмw: хлёба не kдE и3 воды2 не пи2, плaкаше бо њ преступлeніи пришeдшихъ t плэнeніz.
7 И# п0слано бhсть сл0во во їудeю и3 во їеrли1мъ всBмъ сыновHмъ преселeніz, да соберyтсz во їеrли1мъ:
8 всsкъ, и4же ѓще не пріи1детъ въ три2 дни6, по совёту кнzзeй и3 старёйшинъ, в0зметсz всE и3мёніе є3гw2, и3 т0й tлучeнъ бyдетъ t с0нмища преселeніz.
9 И# собрaшасz вси2 мyжіе ї{дины и3 веніам‡ни во їеrли1мъ трeми дeнми: сeй є4сть мцcъ девsтый: въ двадесsтый дeнь мцcа сэд0ша вси2 лю1діе пред8 д0момъ б9іимъ трепeщуще њ словеси2 и3 t зимы2.
10 И# востA є4здра свzщeнникъ и3 речE къ ни6мъ: вы2 преступи1сте и3 взsсте жєны2 и3ноплемє1ннически, є4же приложи1ти ко грэхY ї}леву:
11 и3 нн7э дади1те хвалY гDу бGу nтє1цъ нaшихъ, и3 сотвори1те ўг0дное пред8 ни1мъ, и3 tлучи1тесz t людjй земли2 и3 t жeнъ и3ноплемeнническихъ.
12 И# tвэщaша всE мн0жество глaсомъ вели1кимъ и3 рёша: по словеси2 твоемY къ нaмъ сотвори1мъ:
13 nбaче лю1діе мн0зи сyть, и3 врeмz зи1мнее, и3 нёсть м0щно стоsти внЁ: и3 дёло нёсть днE є3ди1нагw и3ли2 двyхъ, ѕэлw2 бо мн0гw согрэши1хомъ во словеси2 сeмъ:
14 да постaвzтсz кнsзіе нaши во всeмъ мн0жествэ и3 во всёхъ градёхъ нaшихъ, и5же поsша жєны2 и3ноплемє1нничи, да пріи1дутъ во временA повєлённаz, и3 съ ни1ми старBйшины t всsкагw грaда и3 судіи6, є4же tврати1ти гнёвъ ћрости бGа нaшегw t нaсъ словесE рaди сегw2.
15 Nбaче їwнаfaнъ сhнъ ґсаи1левъ и3 їaсса сhнъ fекyевъ со мн0ю њ сeмъ, и3 месоллaмъ и3 саваfaй леvjтинъ помагazй и5мъ.
16 И# сотвори1ша тaкw сhнове преселeніz: и3 разыд0шасz є4здра свzщeнникъ и3 мyжіе кнsзіе nтeчествъ въ д0мы, и3 вси2 по и3менHмъ, ћкw њбрати1шасz въ дeнь пeрвый мцcа десsтагw, да взhщутъ глаг0ла:
17 и3 соверши1ша во всёхъ мужeхъ, и5же поsша жєны2 и3ноплемє1нничи, дaже до днE пeрвагw мцcа пeрвагw.
18 И# њбрётени сyть t сынHвъ свzщeнническихъ и5же введ0ша жєны2 и3ноплемє1нничи, t сынHвъ їисyса сhна їwседeкова и3 брaтіz є3гw2 маасjа и3 є3ліезeръ, и3 їари1мъ и3 гадалjа:
19 и3 дaша рyки сво‰ и3згони1ти жєны2 сво‰, и3 согрэши1вшіи принес0ша t nвeцъ њ преступлeніи своeмъ nвнA:
20 и3 t сынHвъ є3мми1ровыхъ ґнанjй и3 завдjа:
21 и3 t сынHвъ и3рaмлихъ маасjа и3 є3ллjа, и3 самjа и3 їеіи1лъ и3 nзjа:
22 и3 t сынHвъ фассyровыхъ є3ліwинaй, маасjа и3 їсмaилъ, и3 наfанaель и3 їwзавaдъ и3 и3ласA:
23 и3 t леvjтwвъ їwзавaдъ и3 fамyй и3 кwлjа, т0йже и3 кwлjтъ, и3 феfеjа, и3 їyда и3 є3ліeзеръ:
24 и3 t пэвцє1въ є3лісaвъ: и3 t двє1рникъ солми1нъ и3 телми1нъ и3 nдyа:
25 и3 t ї}лz, t сынHвъ фор0совыхъ рамjа и3 ґзjа, и3 мелхjа и3 мелми1нъ, и3 є3ліазaръ и3 ґсавjа и3 ванeа:
26 и3 t сынHвъ и3лaмовыхъ матfанjа и3 захaріа, и3 їаіи1лъ и3 ґвдjй, и3 їерімHfъ и3 и3лjа:
27 и3 t сынHвъ заfyевыхъ є3ліwнaй, є3лісyвъ, маfанaй и3 ґрмHfъ, и3 завaдъ и3 nзізA:
28 и3 t сынHвъ вавeиныхъ їwнaнъ, ґнанjа и3 завyй и3 fалJ:
29 и3 t сынHвъ ванyевыхъ мосоллaмъ, маллyхъ, ґдаjа, їасyвъ и3 саaлъ и3 римHfъ:
30 и3 t сынHвъ фаafъ-мwaвлихъ є3днeа и3 хали1лъ и3 ванаjа, маасjа, матfанjа, веселеи1лъ и3 ванyй и3 манассjи:
31 и3 t сынHвъ и3рaмовыхъ є3ліезeръ, їесjа, мелхjа, самаjа, семеHнъ,
32 веніамjнъ, малyхъ, самарjа:
33 и3 t сынHвъ ґси1мовыхъ метfанaіа, маfаfA, завaдъ, є3ліфалeтъ, їерамJ манассjй, семeй:
34 и3 t сынHвъ ванjиныхъ моодjа, ґмрaмъ и3 ўи1лъ,
35 ванаjа, вадаjа, хелjа,
36 ўанjа, марімHfъ и3 є3ліасjвъ,
37 матfанjа маfанaй.
38 И# сотвори1ша сhнове вануjєвы и3 сhнове семє1ины,
39 и3 салемjа и3 наfaнъ и3 ґдаjа,
40 махнадA, ґвусесeй,
41 ґруесріи1лъ и3 самарjа,
42 селлyмъ, ґмарjа, їHсифъ:
43 t сынHвъ навyиныхъ їеіи1лъ, маfаfjа, завaдъ, зевенaй, їадaй и3 їwи1ль и3 ванeа.
44 Вси2 тjи поsша жєны2 и3ноплемє1ннически, и3 роди1ша t ни1хъ сhны.