1 По си1хъ же словесёхъ, въ цaрство ґртаxeрxа царS пeрсскагw, взhде є4здра сhнъ сарeа, сhна ґзарjева, сhна хелкjева,
2 сhна селлyмлz, сhна саддyкова, сhна ґхітHвлz,
3 сhна самарjева, сhна є3срjева, сhна мареHfова,
4 сhна зараjева, сhна є3зеjева, сhна воккjева,
5 сhна ґвісyева, сhна фінеeсова, сhна є3леазaрова, сhна ґарHна свzщeнника пeрвагw:
6 сeй є4здра взhде t вавmлHна и3 сeй писeцъ ск0ръ въ зак0нэ мwmсeовэ, є3г0же дадE гDь бGъ ї}лю. И# дадE є3мY цaрь, ћкw рукA гDа бGа є3гw2 на нeмъ бЁ во всёхъ, ±же и3скaше џнъ.
7 И# взыд0ша t сынHвъ ї}левыхъ и3 t свzщeнникwвъ и3 t леvjтwвъ, и3 пэвцы2 и3 придвє1рницы и3 наfінjми во їеrли1мъ, въ лёто седм0е ґртаxeрxа царS,
8 и3 пріид0ша во їеrли1мъ мцcа пsтагw: сіE є4сть лёто седм0е царeво:
9 занE въ пeрвый дeнь мцcа пeрвагw т0й начA восходи1ти t вавmлHна, и3 въ пeрвый дeнь мцcа пsтагw пріид0ша во їеrли1мъ, ћкw рукA бGа є3гw2 бlгA на нeмъ бЁ:
10 є4здра бо ўгот0ва сeрдце своE, да взhщетъ зак0на (гDнz) и3 да тв0ритъ и3 ўчи1тъ во ї}ли повелёніємъ и3 судбaмъ.
11 И# сіE є4сть сказaніе послaніz є4же дадE цaрь ґртаxeрxъ є4здрэ свzщeннику, писцY кни1ги словeсъ зaповэдій гDнихъ и3 повелёній є3гw2 во ї}ли:
12 ґртаxeрxъ цaрь царeй є4здрэ свzщeннику, писцY зак0на гDа бGа нбcнагw: да соверши1тсz сл0во и3 tвётъ:
13 t менє2 повелёно є3сть, да кjйждо, и4же и4мать ўсeрдіе блaго во цaрствэ моeмъ t людjй ї}левыхъ и3 t свzщeнникwвъ и3 t леvjтwвъ поити2 во їеrли1мъ, съ тоб0ю да и4детъ:
14 t лицA царeва и3 седми2 совётникwвъ є3гw2 п0сланъ є3си2, да посэти1ши їудeю и3 їеrли1мъ въ зак0нэ бGа и4хъ, сyщемъ въ рукY твоє1ю,
15 и3 да tнесeши въ д0мъ гDень сребро2 и3 злaто, є4же цaрь и3 совBтницы є3гw2 со ўсeрдіемъ дaша бGу ї}леву, и4же во їеrли1мэ њбитaетъ,
16 и3 всE злaто и3 сребро2, є4же ѓще њбрsщеши во всeй w4бласти вавmлHнстэй, съ добров0льнымъ даsніемъ людски1мъ и3 свzщeнникwвъ, в0лею приносsщихъ въ д0мъ б9ій, и4же во їеrли1мэ:
17 и3 всsкій дох0дъ т0й ўсeрднw впиши2 въ кни1гу сію2: телцы2, nвны2, ѓгнцы, и3 жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ: и3 принеси2 т† на nлтaрь д0му бGа вaшегw, и4же є4сть во їеrли1мэ:
18 и3 ѓще что2 тебЁ и3 брaтіи твоeй блaго возмни1тсz t њстaвшагwсz сребрA и3 злaта сотвори1ти, ћкоже ўг0дно бGу вaшему, сотвори1те:
19 и3 сосyды, и5же даны2 тебЁ въ слyжбу д0му б9іz, вдaждь пред8 бGомъ во їеrли1мэ:
20 и3 пр0чыz потрє1бы д0му бGа твоегw2, є4же ѓще возмни1тсz тебЁ дaти, да дaси и3з8 домHвъ сокр0вища царeва
21 и3 t менє2 ѓзъ ґртаxeрxъ цaрь ўстaвихъ повелёніе всBмъ храни1телємъ сокр0вищъ, и5же сyть за рэк0ю, да всE, є4же ѓще воспр0ситъ t вaсъ є4здра свzщeнникъ и3 писeцъ зак0на бGа нбcнагw, гот0во да бyдетъ:
22 сребрA дaже до стA тал†нтъ, и3 пшени1цы дaже до стA мёръ, и3 вінA дaже до стA б0чекъ, и3 є3лeа дaже до стA чвaнwвъ, ґ с0ли без8 записaніz:
23 всE, є4же є4сть по в0ли бGа нбcнагw, да бyдетъ въ домY бGа нбcнагw: вонми1те, да не кто2 прострeтъ рyку на д0мъ бGа нбcнагw, да не когдA бyдетъ гнёвъ на цaрство царeво и3 сынHвъ є3гw2:
24 и3 вaмъ знaемо твори1мъ сіE, t всёхъ свzщeнникwвъ и3 леvjтwвъ, пэвцє1въ, двeрникwвъ, наfінjмwвъ и3 слyгъ домY б9іz дaнь да не бyдетъ тебЁ, нижE и3мёйте влaсти порабощaти и5хъ:
25 тh же, є4здра, по премdрости бGа твоегw2, ћже въ руцЁ твоeй, постaви кни1жники и3 судіи6, да сyдzтъ вс‰ лю1ди, и5же сyть за рэк0ю, всBмъ знaющымъ зак0нъ бGа твоегw2, и3 не вёдающему вёдати сотвори1те:
26 и3 всsкъ, и4же не сотвори1тъ зак0на бGа твоегw2 и3 зак0на царeва ўсeрднw, сyдъ да бyдетъ сотворeнъ на него2, ѓще въ смeрть, и3ли2 въ наказaніе, и3ли2 во њтщетёніе животA, и3ли2 въ темни1цу.
27 Блгcвeнъ гDь бGъ nтє1цъ нaшихъ, и4же дадE си1це въ сeрдце царeво, да прослaвитъ д0мъ гDень, и4же во їеrли1мэ,
28 и3 на мS ўклони2 милосeрдіе пред8 nчи1ма царS и3 совётникwвъ є3гw2 и3 всёхъ кнzзeй царeвыхъ си1льныхъ: и3 ѓзъ ўкрэплeнъ бhхъ, ћкw рукA б9іz бlгaz на мнЁ, и3 собрaхъ t ї}лz кнzзeй взhти со мн0ю.