1 И# сjи кнsзіе nтeчествъ и4хъ вождeве, и5же взыд0ша со мн0ю въ цaрство ґртаxeрxа царS вавmлHнска:
2 t сынHвъ фінеeсовыхъ гирсHнъ, t сынHвъ їfамaрихъ даніи1лъ, t сынHвъ давjдовыхъ ґттyсъ,
3 t сынHвъ саханjиныхъ, t сынHвъ фор0совыхъ захaріа, и3 съ ни1мъ мужeй сто2 пzтьдесsтъ,
4 t сынHвъ фаafъ-мwaва є3ліанA сhнъ сараjевъ, и3 съ ни1мъ двёсти мужeй,
5 и3 t сынHвъ заfои1совыхъ є3хенjа сhнъ ґзіи1левъ, и3 съ ни1мъ три1ста мужeй,
6 и3 t сынHвъ ґдjныхъ nви1нъ сhнъ їwнаfaновъ, и3 съ ни1мъ пzтьдесsтъ мужeй,
7 и3 t сынHвъ є3дaмлихъ и3сaіа сhнъ ґfелjинъ, и3 съ ни1мъ сeдмьдесzтъ мужeй,
8 и3 t сынHвъ сафатjевыхъ завдjа сhнъ міхаи1ловъ, и3 съ ни1мъ џсмьдесzтъ мужeй,
9 и3 t сынHвъ їwaвлихъ ґвдjа сhнъ їеіи1левъ и3 съ ни1мъ двёсти nсмьнaдесzть мужeй,
10 и3 t сынHвъ ваанjевыхъ селімyfъ сhнъ їwсефjевъ, и3 съ ни1мъ сто2 шестьдесsтъ мужeй,
11 и3 t сынHвъ вавjевыхъ захaріа сhнъ вавjевъ, и3 съ ни1мъ двaдесzть џсмь мужeй,
12 и3 t сынHвъ ґзгaдовыхъ їwнaнъ сhнъ їкатaновъ, и3 съ ни1мъ сто2 дeсzть мужeй,
13 и3 t сынHвъ ґдwнікaмлихъ послёдніи, и3 сі‰ и3менA и4хъ: є3діфалafъ, їеіи1лъ и3 самаjа, и3 съ ни1мъ шестьдесsтъ мужeй,
14 и3 t сынHвъ вагуaевыхъ ўfaй и3 завyдъ, и3 съ ни1ми сeдмьдесzтъ мужeй.
15 Собрaхъ же и5хъ къ рэцЁ текyщей ко є3vjи, и3 пребhхомъ тY три2 дни6: и3скaхъ же въ лю1дехъ и3 во свzщeнницэхъ, и3 t сынHвъ леvjиныхъ не њбрэт0хъ тaмw.
16 И# послaхъ ко є3леазaру, ґріи1лу, семеjю и3 къ маwнaну, и3 їерjву и3 є3лнаfaму, и3 наfaну и3 захaріи и3 месоллaму, и3 ко їwарjму и3 є3лнаfaну, премyдрыхъ,
17 и3 и3звед0хъ и5хъ ко ґдaю начaлнику на мёстэ кaсфіа и3 вложи1хъ во ўстA и4хъ словесA глаг0лати ко ґдaю и3 брaтіи є3гw2 ґfінjмwмъ на мёстэ кaсфіи, привести2 нaмъ пою1щихъ въ д0мъ бGа нaшегw.
18 И# пріид0ша къ нaмъ, понeже рукA бGа нaшегw бЁ бlгA на нaсъ, мyжъ сахHнъ t сынHвъ моолjевыхъ сhна леvjина, сhна ї}лева, и3 саравjа, и3 сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 nсмьнaдесzть:
19 и3 ґсевjа, и3 и3сaіа t сынHвъ мерaріныхъ и3 брaтіz є3гw2 и3 сhнове є3гw2 двaдесzть:
20 и3 t наfінjмwвъ, и5хже дадE давjдъ и3 кнsзіе ко слyжбэ леvjтwмъ, наfінjмwвъ двёсти двaдесzть, вси2 собрaшасz по и3менHмъ.
21 И# проповёдахъ тaмw п0стъ бли1з8 рёки ґуи2, є4же смири1тисz пред8 гDемъ бGомъ нaшимъ, проси1ти t негw2 пути2 прaвагw нaмъ и3 чaдwмъ нaшымъ и3 всемY стzжaнію нaшему:
22 ўстыдёхсz бо и3спроси1ти t царS си1лы и3 кHнникъ защи1тити нaсъ t врагA на пути2, понeже рёхомъ царю2 глаг0люще: рукA бGа нaшегw є4сть на всёхъ и4щущихъ є3го2 во благ0е и3 крёпость є3гw2, ћрость же є3гw2 на всёхъ њставлsющихъ є3го2.
23 Пости1хомсz же и3 моли1хомсz бGу нaшему њ сeмъ, и3 ўслhша нaсъ.
24 И# tлучи1хъ t кнzзeй свzщeнническихъ дванaдесzть, сараjю, ґсавjю и3 съ ни1ми t брaтіи и4хъ дeсzть:
25 возвёснхъ же и5мъ сребро2 и3 злaто и3 сосyды начaткwвъ д0му бGа нaшегw, ±же вознесE цaрь и3 совBтницы є3гw2 и3 кнsзіе є3гw2, и3 вeсь ї}ль њбрэтazйсz,
26 и3 дaхъ вёсомъ въ рyки и4хъ сребрA талaнтwвъ шeсть сHтъ пzтьдесsтъ, и3 сосyдwвъ срeбрzныхъ сто2, и3 злaта сто2 тал†нтъ,
27 и3 чaшъ златhхъ двaдесzть, дрaхмъ тhсzщу, и3 сосyды мёди свётлыz д0брыz разли6чныz, драгоцBнныz ћкw злaто,
28 и3 рек0хъ и5мъ: вы2 свsти гDу бGу, и3 сосyди свsти и3 сребро2 и3 злaто, є4же в0лею вдано2 є4сть гDу бGу nтє1цъ нaшихъ:
29 бди1те и3 стреги1те, д0ндеже вёсомъ tдадитE пред8 кн‰зи свzщeнникwвъ и3 леvjтwвъ и3 пред8 кн‰зи nтeчествъ ї}левыхъ во їеrли1мэ, во ски1ніихъ д0му гDнz.
30 И# пріsша свzщeнницы и3 леvjти вёсъ сребрA и3 злaта и3 сосyдwвъ, да вознесyтъ во їеrли1мъ въ д0мъ бGа нaшегw.
31 И# воздвиг0хомсz t рёки ґуи2 во вторыйнaдесzть дeнь мцcа пeрвагw, да и4демъ во їеrли1мъ: и3 рукA бGа нaшегw бЁ на нaсъ и3 и3збaви нaсъ t рyкъ врaжіихъ и3 рaтникwвъ на пути2,
32 и3 пріид0хомъ во їеrли1мъ и3 пребhхомъ тY три2 дни6.
33 И# бhсть въ дeнь четвeртый, tдaхомъ вёсомъ сребро2 и3 злaто и3 сосyды въ домY бGа нaшегw под8 рyку марімHfа сhна ўрjи свzщeнника, и3 съ ни1мъ є3леазaръ сhнъ фінеeсовъ, и3 съ ни1ми їwзавaдъ сhнъ їисyсовъ и3 нwадjа сhнъ ванаjевъ леvjти,
34 по числY и3 вёсу вс‰: и3 напи1санъ бhсть вeсь вёсъ.
35 Во врeмz то2, и5же пріид0ша t плэнeніz сhнове преселeніz, принес0ша всесожжє1ніz бGу ї}леву, телцє1въ дванaдесzть за всего2 ї}лz, nвнHвъ дeвzтьдесzтъ шeсть, ѓгнцєвъ сeдмьдесzтъ сeдмь, козлHвъ за грэхи2 дванaдесzть, вс‰ во всесожжeніе гDу.
36 И# дaша повелёніе царeво прави1телємъ ц†рскимъ и3 кнzзє1мъ, и5же за рэк0ю: и3 прослaвиша людjй и3 д0мъ б9ій.