1 Своб0дою u5бо, є4юже хrт0съ нaсъ свободи2, ст0йте, и3 не пaки под8 и4гомъ раб0ты держи1тесz.
2 СE ѓзъ пavелъ глаг0лю вaмъ, ћкw ѓще њбрёзаетесz, хrт0съ вaсъ ничт0же п0льзуетъ.
3 Свидётелствую же пaки всsкому человёку њбрёзающемусz, ћкw д0лженъ є4сть вeсь зак0нъ твори1ти.
4 Ўпраздни1стесz t хrтA, и5же зак0номъ њправдaетесz, t блгdти tпад0сте:
5 мh бо дyхомъ t вёры ўповaніz прaвды ждeмъ.
6 Њ хrтё бо ї}сэ ни њбрёзаніе что2 м0жетъ, ни неwбрёзаніе, но вёра люб0вію поспёшествуема.
7 Течaсте д0брэ: кто2 вaмъ возбрани2 не покарsтисz и4стинэ;
8 Препрёніе не t призвaвшагw вы2.
9 Мaлъ квaсъ всE смэшeніе квaситъ.
10 Ѓзъ надёюсz њ вaсъ въ гDэ, ћкw ничт0же и4но разумёти бyдете: смущazй же вaсъ понесeтъ грёхъ, кт0 бы ни бhлъ.
11 (За? ©в7‹.) Ѓзъ же, брaтіе, ѓще њбрёзаніе є3щE проповёдую, почто2 є3щE гони1мь є4смь; u5бо ўпраздни1сz соблaзнъ кrтA.
12 Q, дaбы tсэчeни бhли развращaющіи вaсъ.
13 Вh бо на своб0ду звaни бhсте, брaтіе: т0чію да не своб0да вaша въ винY пл0ти, но люб0вію раб0тайте дрyгъ дрyгу.
14 И$бо вeсъ зак0нъ въ є3ди1нэмъ словеси2 и3сполнsетсz, во є4же: возлю1биши бли1жнzго твоего2 ћкоже себE.
15 Ѓще же дрyгъ дрyга ўгрызaете и3 снэдaете, блюди1тесz, да не дрyгъ t дрyга и3стреблeни бyдете.
16 Глаг0лю же: дyхомъ ходи1те, и3 п0хоти плотскjz не совершaйте:
17 пл0ть бо похотствyетъ на дyха, дyхъ же на пл0ть: сі‰ же дрyгъ дрyгу проти1вzтсz, да не ±же х0щете, сі‰ творитE.
18 Ѓще ли дyхомъ води1ми є3стE, нёсте под8 зак0номъ.
19 Kвлє1на же сyть дэлA плотск†z, ±же сyть прелюбодэsніе, блyдъ, нечистотA, студодэsніе,
20 їдwлослужeніе, чародэ‰ніz, вражды6, рвє1ніz, зави6ды, ћрwсти, разжжє1ніz, рaспри, соблaзны, є4рєси,
21 з†висти, ўб‡йства, пі‰нства, безчи1нни кли6чи и3 подHбнаz си6мъ: ±же предглаг0лю вaмъ, ћкоже и3 предрек0хъ, ћкw таковaz творsщіи цrтвіz б9іz не наслёдzтъ.
22 (За? ©G‹.) Пл0дъ же дух0вный є4сть любы2, рaдость, ми1ръ, долготерпёніе, блaгость, милосeрдіе, вёра,
23 кр0тость, воздержaніе: на таковhхъ нёсть зак0на.
24 Ґ и5же хrтHвы сyть, пл0ть распsша со страстьми2 и3 похотьми2.
25 Ѓще живeмъ дyхомъ, дyхомъ и3 да х0димъ.
26 Не бывaимъ тщеслaвни, дрyгъ дрyга раздражaюще, дрyгъ дрyгу зави1дzще.