1 Брaтіе, ѓще и3 впадeтъ человёкъ въ нёкое прегрэшeніе, вы2 дух0вніи и3справлsйте таковaго дyхомъ кр0тости: блюдhй себE, да не и3 ты2 и3скушeнъ бyдеши.
2 (За? ©д7‹.) Дрyгъ дрyга тzгwты2 носи1те, и3 тaкw и3сп0лните зак0нъ хrт0въ.
3 Ѓще бо кто2 мни1тъ себE бhти что2, ничт0же сhй, ўм0мъ льсти1тъ себE.
4 Дёло же своE да и3скушaетъ кjйждо, и3 тогдA въ себЁ т0чію хвалeніе да и4мать, ґ не во и3нёмъ:
5 кjйждо бо своE брeмz понесeтъ.
6 Да њбщaетсz же ўчsйсz словеси2 ўчaщему во всёхъ благи1хъ.
7 Не льсти1тесz: бGъ поругaемь не бывaетъ. Е$же бо ѓще сёетъ человёкъ, т0жде и3 п0жнетъ:
8 ћкw сёzй въ пл0ть свою2, t пл0ти п0жнетъ и3стлёніе: ґ сёzй въ дyхъ, t дyха п0жнетъ жив0тъ вёчный.
9 Д0брое же творsще, да не стужaемъ си2: во врeмz бо своE п0жнемъ, не њслабёюще.
10 Тёмже u5бо, д0ндеже врeмz и4мамы, да дёлаимъ благ0е ко всBмъ, пaче же къ пrнымъ въ вёрэ.
11 (За? ©е7‹.) Ви1дите, коли1цэми кни1гами писaхъ вaмъ моeю рук0ю.
12 Е#ли1цы хотsтъ хвали1тисz по пл0ти, сjи нyдzтъ вы2 њбрёзатисz, т0чію да не кrтA рaди хrт0ва гони1ми бyдутъ:
13 ни бо2 њбрёзающіисz сaми зак0нъ хранsтъ, но хотsтъ вaмъ њбрёзоватисz, да въ вaшей пл0ти похвaлzтсz:
14 (За?.) мнё же да не бyдетъ хвали1тисz, т0кмw њ кrтЁ гDа нaшегw ї}са хrтA, и4мже мнЁ мjръ распsтсz, и3 ѓзъ мjру.
15 Њ хrтё бо ї}сэ ни њбрёзаніе что2 м0жетъ, ни неwбрёзаніе, но н0ва твaрь.
16 И# є3ли1цы прaвиломъ си1мъ жи1телствуютъ, ми1ръ на ни1хъ и3 млcть, и3 на ї}ли б9іи.
17 Пр0чее, труды2 да никт0же ми2 даeтъ: ѓзъ бо ћзвы гDа ї}са на тёлэ моeмъ ношY.
18 Блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA со дyхомъ вaшимъ, брaтіе. Ґми1нь.
19