1 Въ начaлэ сотвори2 бGъ нeбо и3 зeмлю.
2 Землs же бЁ неви1дима и3 неустр0ена, и3 тмA верхY бeздны, и3 д¦ъ б9ій ношaшесz верхY воды2.
3 И# речE бGъ: да бyдетъ свётъ. И# бhсть свётъ.
4 И# ви1дэ бGъ свётъ, ћкw добро2, и3 разлучи2 бGъ междY свётомъ и3 междY тм0ю.
5 И# наречE бGъ свётъ дeнь, ґ тмY наречE н0щь. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь є3ди1нъ.
6 И# речE бGъ: да бyдетъ твeрдь посредЁ воды2, и3 да бyдетъ разлучaющи посредЁ воды2 и3 воды2. И# бhсть тaкw.
7 И# сотвори2 бGъ твeрдь, и3 разлучи2 бGъ междY вод0ю, ћже бЁ под8 твeрдію, и3 междY вод0ю, ћже бЁ над8 твeрдію.
8 И# наречE бGъ твeрдь нeбо. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь вторhй.
9 И# речE бGъ: да соберeтсz водA, ћже под8 небесeмъ, въ собрaніе є3ди1но, и3 да kви1тсz сyша. И# бhсть тaкw. И# собрaсz водA, ћже под8 небесeмъ, въ собр†ніz сво‰, и3 kви1сz сyша.
10 И# наречE бGъ сyшу зeмлю, и3 собр†ніz в0дъ наречE морS. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2.
11 И# речE бGъ: да прорасти1тъ землS бhліе травн0е, сёющее сёмz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое творsщее пл0дъ, є3мyже сёмz є3гw2 въ нeмъ, по р0ду на земли2. И# бhсть тaкw.
12 И# и3знесE землS бhліе травн0е, сёющее сёмz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое творsщее пл0дъ, є3мyже сёмz є3гw2 въ нeмъ, по р0ду на земли2. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2.
13 И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь трeтій.
14 И# речE бGъ: да бyдутъ свэти6ла на твeрди небeснэй, њсвэщaти зeмлю и3 разлучaти междY днeмъ и3 междY н0щію: и3 да бyдутъ въ знaмєніz и3 во временA, и3 во дни6 и3 въ лBта,
15 и3 да бyдутъ въ просвэщeніе на твeрди небeснэй, ћкw свэти1ти по земли2. И# бhсть тaкw.
16 И# сотвори2 бGъ двA свэти6ла вели6каz: свэти1ло вели1кое въ нач†ла днE, и3 свэти1ло мeншее въ нач†ла н0щи, и3 ѕвёзды:
17 и3 положи2 | бGъ на твeрди небeснэй, ћкw свэти1ти на зeмлю,
18 и3 владёти днeмъ и3 н0щію, и3 разлучaти междY свётомъ и3 междY тм0ю. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2.
19 И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь четвeртый.
20 И# речE бGъ: да и3зведyтъ в0ды гaды дyшъ живhхъ, и3 пти6цы летaющыz по земли2, по твeрди небeснэй. И# бhсть тaкw.
21 И# сотвори2 бGъ ки1ты вели6кіz, и3 всsку дyшу жив0тныхъ гадHвъ, ±же и3звед0ша в0ды по родHмъ и4хъ, и3 всsку пти1цу пернaту по р0ду. И# ви1дэ бGъ, ћкw дwбрA.
22 И# блгcви2 | бGъ, гlz: расти1тесz и3 мн0житесz, и3 нап0лните в0ды, ±же въ морsхъ, и3 пти6цы да ўмн0жатсz на земли2.
23 И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь пsтый.
24 И# речE бGъ: да и3зведeтъ землS дyшу жи1ву по р0ду, четверонHгаz и3 гaды, и3 ѕвBри земли2 по р0ду. И# бhсть тaкw.
25 И# сотвори2 бGъ ѕвBри земли2 по р0ду, и3 скоты2 по р0ду и4хъ, и3 вс‰ гaды земли2 по р0ду и4хъ. И# ви1дэ бGъ, ћкw дwбрA.
26 И# речE бGъ: сотвори1мъ человёка по w4бразу нaшему и3 по под0бію, и3 да њбладaетъ рhбами морски1ми, и3 пти1цами небeсными, (и3 ѕвэрьми2) и3 скотaми, и3 всeю землeю, и3 всёми г†ды пресмыкaющимисz по земли2.
27 И# сотвори2 бGъ человёка, по w4бразу б9ію сотвори2 є3го2: мyжа и3 женY сотвори2 и5хъ.
28 И# блгcви2 и5хъ бGъ, гlz: расти1тесz и3 мн0житесz, и3 нап0лните зeмлю, и3 госп0дствуйте є4ю, и3 њбладaйте рhбами морски1ми, (и3 ѕвэрьми2) и3 пти1цами небeсными, и3 всёми скотaми, и3 всeю землeю, и3 всёми гaдами пресмыкaющимисz по земли2.
29 И# речE бGъ: сE, дaхъ вaмъ всsкую травY сёменную сёющую сёмz, є4же є4сть верхY земли2 всеS: и3 всsкое дрeво, є4же и4мать въ себЁ пл0дъ сёмене сёменнагw, вaмъ бyдетъ въ снёдь:
30 и3 всBмъ ѕвэрє1мъ зємнhмъ, и3 всBмъ пти1цамъ небє1снымъ, и3 всsкому гaду пресмыкaющемусz по земли2, и4же и4мать въ себЁ дyшу животA, и3 всsку травY зелeну въ снёдь. И# бhсть тaкw.
31 И# ви1дэ бGъ вс‰, є3ли6ка сотвори2: и3 сE дwбрA ѕэлw2. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь шестhй.