1 Сі‰ же (сyть) быті‰ сынHвъ нHевыхъ, си1ма, хaма, їaфеfа. И# роди1шасz и5мъ сhнове по пот0пэ.
2 Сhнове їaфеfwвы: гамeръ и3 магHгъ, и3 мадaй и3 їwvaнъ, и3 є3лісA и3 fовeлъ, и3 мос0хъ и3 fjрасъ.
3 Сhнове же гамeрwвы: ґсханaсъ и3 ріфafъ и3 fоргамA.
4 Сhнове же їwv†ни: є3лісA и3 fарсjсъ, китjйстіи и3 родjйстіи.
5 T си1хъ раздэли1шасz џстрови kзhкwвъ (всёхъ) въ земли2 и4хъ: кjйждо по kзhку въ племенёхъ свои1хъ и3 въ нар0дэхъ свои1хъ.
6 Сhнове же хaмwвы: хyсъ и3 месраjнъ, фyдъ и3 ханаaнъ.
7 Сhнове хyсwвы: савA и3 є3vілA, и3 саваfA и3 регмA, и3 саваfакA. Сhнове же регмaнwвы: савA и3 дадaнъ.
8 Хyсъ же роди2 неврHда: сeй начaтъ бhти и3споли1нъ на земли2:
9 сeй бЁ и3споли1нъ ловeцъ пред8 гDемъ бGомъ: сегw2 рaди рекyтъ: ћкw неврHдъ и3споли1нъ ловeцъ пред8 гDемъ.
10 И# бhсть начaло цaрства є3гw2 вавmлHнъ и3 nрeхъ, и3 ґрхaдъ и3 халaнни на земли2 сеннаaръ.
11 T земли2 тоS и3зhде ґссyръ: и3 создA нінеvjю, и3 роwвHfъ грaдъ, и3 халaхъ.
12 И# дасeмъ междY нінеvjею и3 междY халaхомъ: сeй є4сть грaдъ вели1кій.
13 Месраjнъ же роди2 лудіи1ма и3 нефfалjма, и3 є3неметіи1ма и3 лавіи1ма,
14 и3 патросwніи1ма и3 хасмwніи1ма, tню1дуже и3зhде фmлістіи1мъ, и3 гафfоріи1ма.
15 Ханаaнъ же роди2 сідHна пeрвенца (своего2) и3 хеттeа,
16 и3 їевусeа и3 ґморрeа, и3 гергесeа
17 и3 є3veа, и3 ґрукeа и3 ґсеннeа,
18 и3 ґрaдіа и3 самарeа, и3 ґмаfjю. И# посeмъ разсёzшасz племенA хананє1йскаz:
19 и3 бhша предёлы хананeйстіи t сідHна дaже пріити2 до герaра и3 гaзы, и3дyще дaже до сод0ма и3 гом0рры, до ґдамы2 и3 севwjма, дaже до дaса.
20 Сjи сhнове хaмwвы въ племенёхъ свои1хъ, по kзhкwмъ свои6мъ, въ странaхъ свои1хъ и3 въ нар0дэхъ свои1хъ.
21 И# си1му роди1сz и3 томY, nтцY всёхъ сынHвъ є3вeровыхъ, брaту їaфеfа старёйшагw [въ грeческомъ перев0дэ їaфеfъ покaзанъ брaтъ си1му старёйшій.].
22 Сhнове си1мwвы: є3лaмъ и3 ґссyръ, и3 ґрфаxaдъ и3 лyдъ, и3 ґрaмъ и3 каінaнъ.
23 И# сhнове ґр†мли: w4съ и3 ќлъ, и3 гатeръ и3 мос0хъ.
24 И# ґрфаxaдъ роди2 каінaна, каінaнъ же роди2 салY, салa же роди2 є3вeра.
25 И# роди1стасz є3вeру двA сы6на: и4мz є3ди1ному фалeкъ: во дни6 бо є3гw2 раздэли1сz землS: и3 и4мz брaту є3гw2 їектaнъ.
26 Їектaнъ же роди2 є3лмwдaда и3 салeфа, и3 сармHfа и3 їарaха,
27 и3 nд0рра и3 є3ви1ла и3 деклA,
28 и3 є3vaла и3 ґвімаи1ла и3 совeва,
29 и3 ўфjра и3 є3vjла и3 їwвaва: вси2 сjи сhнове їектaнwвы.
30 И# бhсть селeніе и4хъ t мaси дaже пріити2 до сафи1ра, горы2 вост0чныz.
31 Сjи сhнове си1мwвы, въ племенёхъ свои1хъ, по kзhкwмъ и4хъ, въ странaхъ и4хъ и3 въ нар0дэхъ и4хъ.
32 Сі‰ племенA сынHвъ нHевыхъ по родHмъ и4хъ, по kзhкwмъ и4хъ: t си1хъ разсёzшасz џстрови kзhкwвъ на земли2 по пот0пэ.