1 Бhсть же ґврaму лётъ дeвzтьдесzтъ дeвzть: и3 kви1сz гDь ґврaму и3 речE є3мY: ѓзъ є4смь бGъ тв0й, благоугождaй предо мн0ю и3 бyди непор0ченъ:
2 и3 положY завётъ м0й междY мн0ю и3 междY тоб0ю: и3 ўмн0жу тS ѕэлw2.
3 И# падE ґврaмъ на лицы2 своeмъ, и3 речE є3мY бGъ, гlz:
4 и3 ѓзъ сE, завётъ м0й съ тоб0ю, и3 бyдеши nтeцъ мн0жества kзhкwвъ:
5 и3 не наречeтсz ктомY и4мz твоE ґврaмъ, но бyдетъ и4мz твоE ґвраaмъ: ћкw nтцA мн0гихъ kзhкwвъ положи1хъ тS:
6 и3 возращy тz ѕэлw2 ѕэлw2, и3 положy тz въ нар0ды, и3 цaріе и3з8 тебє2 и3зhдутъ:
7 и3 постaвлю завётъ м0й междY мн0ю и3 междY тоб0ю, и3 междY сёменемъ твои1мъ по тебЁ въ р0ды и4хъ, въ завётъ вёченъ, да бyду тебЁ бGъ и3 сёмени твоемY по тебЁ:
8 и3 дaмъ тебЁ и3 сёмени твоемY по тебЁ зeмлю, въ нeйже њбитaеши, всю2 зeмлю ханаaню во њдержaніе вёчное, и3 бyду и5мъ бGъ.
9 И# речE бGъ ко ґвраaму: тh же завётъ м0й соблюдeши, ты2 и3 сёмz твоE по тебЁ въ р0ды и4хъ.
10 И# сeй завётъ, є3г0же соблюдeши междY мн0ю и3 вaми, и3 междY сёменемъ твои1мъ по тебЁ въ р0ды и4хъ: њбрёжетсz t вaсъ всsкъ мyжескъ п0лъ,
11 и3 њбрёжете пл0ть крaйнюю вaшу, и3 бyдетъ въ знaменіе завёта междY мн0ю и3 вaми.
12 И# младeнецъ nсми2 днjй њбрёжетсz вaмъ, всsкъ мyжескій п0лъ въ родёхъ вaшихъ: и3 домочaдецъ, и3 кyпленый t всsкагw сhна чуждaгw, и4же нёсть t сёмене твоегw2: њбрёзаніемъ њбрёжетсz домочaдецъ д0му твоегw2 и3 кyпленый.
13 И# бyдетъ завётъ м0й на пл0ти вaшей въ завётъ вёченъ.
14 Неwбрёзаный же мyжескій п0лъ, и4же не њбрёжетъ пл0ти крaйніz своеS въ дeнь nсмhй, погуби1тсz душA тA t р0да своегw2: ћкw завётъ м0й разори2.
15 И# речE бGъ ґвраaму: сaра женA твоS не наречeтсz и4мz є3S сaра, но сaрра бyдетъ и4мz є4й:
16 блгcвлю1 же ю5 и3 дaмъ тебЁ t неS чaдо: и3 блгcвлю2 є5, и3 бyдетъ въ kзhки, и3 цaріе kзhкwвъ и3з8 негw2 бyдутъ.
17 И# падE ґвраaмъ на лицE своE, и3 посмэsсz, и3 речE въ мhсли своeй, глаг0лz: є3дA столётному (мyжу) роди1тсz сhнъ; є3дA и3 сaрра девzти1десzти лётъ (сyщи) роди1тъ;
18 Речe же ґвраaмъ къ бGу: їсмaилъ сeй да живeтъ пред8 тоб0ю.
19 Речe же бGъ ко ґвраaму: вои1стинну, сE, сaрра женA твоS роди1тъ тебЁ сhна, и3 наречeши и4мz є3мY їсаaкъ: и3 постaвлю завётъ м0й съ ни1мъ въ завётъ вёченъ, да бyду є3мY въ бGа и3 сёмени є3гw2 по нeмъ.
20 Њ їсмaилэ же сE послyшахъ тебE: и3 сE блгcви1хъ є3го2, и3 возращY є3го2, и3 ўмн0жу є3го2 ѕэлw2: дванaдесzть kзhки роди1тъ: и3 дaмъ є3го2 въ kзhкъ вeлій.
21 Завётъ же м0й постaвлю со їсаaкомъ, є3г0же роди1тъ тебЁ сaрра, во врeмz сіE, въ лёто втор0е.
22 Скончa же (бGъ) гlz къ немY, и3 взhде бGъ t ґвраaма.
23 И# поS ґвраaмъ їсмaила сhна своего2, и3 вс‰ домочaдцы сво‰ и3 вс‰ кyплєныz, и3 вeсь мyжескъ п0лъ мужeй, и5же въ домY ґвраaмли, и3 њбрёза пл0ть крaйнюю и4хъ во врeмz днE тогw2, ћкоже гlа є3мY бGъ.
24 Ґвраaмъ же девzти1десzти девzти2 лётъ бsше, є3гдA њбрёза пл0ть крaйнюю свою2.
25 Їсмaилъ же сhнъ є3гw2 бsше лётъ трехнaдесzти, є3гдA њбрёза пл0ть крaйнюю свою2.
26 Во врeмz (же) днE џнагw њбрёзасz ґвраaмъ и3 їсмaилъ сhнъ є3гw2,
27 и3 вси2 мyжіе д0му є3гw2, и3 домочaдцы (є3гw2) и3 кyпленіи t и3нор0дныхъ kзhкwвъ, и3 њбрёза |.