1 Kви1сz же є3мY бGъ ў дyба мамврjйска, сэдsщу є3мY пред8 двeрьми сёни своеS въ полyдни.
2 Воззрёвъ же nчи1ма свои1ма, ви1дэ, и3 сE, тріE мyжіе стоsху над8 ни1мъ: и3 ви1дэвъ притечE въ срётеніе и5мъ t двeрій сёни своеS: и3 поклони1сz до земли2
3 и3 речE: гDи, ѓще u5бо њбрэт0хъ блгdть пред8 тоб0ю, не мини2 рабA твоегw2:
4 да принесeтсz водA и3 њмhютсz н0ги вaши, и3 прохладитeсz под8 дрeвомъ:
5 и3 принесY хлёбъ, да ћсте, и3 посeмъ п0йдете въ пyть св0й, є3гHже рaди ўклони1стесz къ рабY вaшему. И# рек0ша: тaкw сотвори2, ћкоже глаг0лалъ є3си2.
6 И# потщaсz ґвраaмъ въ сёнь къ сaррэ и3 речE є4й: ўскори2 и3 смэси2 три2 мBры муки2 чи1сты, и3 сотвори2 потрeбники.
7 И# течE ґвраaмъ ко крaвамъ, и3 взS телцA млaда и3 добрA, и3 дадE рабY, и3 ўскори2 пригот0вити є5.
8 И# взS мaсло, и3 млеко2, и3 телцA, є3г0же пригот0ва: и3 предложи2 и5мъ, и3 kд0ша: сaмъ же стоsше пред8 ни1ми под8 дрeвомъ.
9 Речe же къ немY: гдЁ сaрра женA твоS; Џнъ же tвэщaвъ, речE: сE, въ сёни.
10 Речe же: (сE) возвращazсz пріидY къ тебЁ во врeмz сіE въ часы2, и3 роди1тъ сhна сaрра женA твоS. Сaрра же ўслhша пред8 двeрьми сёни сyщи за ни1мъ.
11 Ґвраaмъ же и3 сaрра ст†ра (бёста,) заматерBвшаz во днeхъ: и3 престaша сaррэ бывaти жє1нскаz.
12 Разсмэsсz же сaрра въ себЁ, глаг0лющи: не u5 бhло ми2 ќбw досeлэ, господи1нъ же м0й стaръ.
13 И# речE гDь ко ґвраaму: что2 ћкw разсмэsсz сaрра въ себЁ, глаг0лющи: є3дA и4стиннw рождY; ѓзъ же состарёхсz.
14 Е#дA и3знем0жетъ ў бGа сл0во; въ сіE врeмz возвращyсz къ тебЁ въ часы2, и3 бyдетъ сaррэ сhнъ.
15 Tречeсz же сaрра, глаг0лющи: не разсмэsхсz: ўбоsсz бо. И# речE є4й: ни2, но разсмэsласz є3си2.
16 Востaвше же tтyду мyжіе, воззрёша на лицE сод0ма и3 гом0рра: ґвраaмъ же и3дsше съ ни1ми, провождaz и5хъ.
17 ГDь же речE: є3дA ўтаю2 ѓзъ t ґвраaма рабA моегw2, ±же ѓзъ творю2;
18 Ґвраaмъ же бывaz бyдетъ въ kзhкъ вели1къ и3 мн0гъ, и3 блгcвsтсz њ нeмъ вси2 kзhцы земнjи:
19 вёмъ бо, ћкw заповёсть сынHмъ свои6мъ и3 д0му своемY по себЁ, и3 сохранsтъ пути6 гDни твори1ти прaвду и3 сyдъ, ћкw да наведeтъ гDь на ґвраaма вс‰, є3ли6ка гlа къ немY.
20 Речe же гDь: в0пль сод0мскій и3 гом0ррскій ўмн0жисz ко мнЁ, и3 грэси2 и4хъ вели1цы ѕэлw2:
21 сошeдъ u5бо ўзрю2, ѓще по в0плю и4хъ грzдyщему ко мнЁ совершaютсz: ѓще же ни2, да разумёю.
22 И# њбрати1вшесz tтyду мyжіе, пріид0ша въ сод0мъ: ґвраaмъ же є3щE бsше стоsй пред8 гDемъ.
23 И# прибли1живсz ґвраaмъ, речE: погуби1ши ли првdнаго съ нечести1вымъ, и3 бyдетъ првdникъ ћкw нечести1вый;
24 ѓще бyдутъ пzтьдесsтъ првdницы во грaдэ, погуби1ши ли |; не пощади1ши ли всегw2 мёста пzти1десzти рaди првdныхъ, ѓще бyдутъ въ нeмъ;
25 никaкоже ты2 сотвори1ши по глаг0лу семY, є4же ўби1ти првdника съ нечести1вымъ, и3 бyдетъ првdникъ ћкw нечести1вый: никaкоже, судsй всeй земли2, не сотвори1ши ли судA;
26 Речe же гDь: ѓще бyдутъ въ сод0мэхъ пzтьдесsтъ првdницы во грaдэ, њстaвлю вeсь грaдъ и3 всE мёсто и4хъ рaди.
27 И# tвэщaвъ ґвраaмъ, речE: нн7э начaхъ глаг0лати ко гDу моемY, ѓзъ же є4смь землS и3 пeпелъ:
28 ѓще же ўмaлzтсz пzтьдесsтъ првdницы въ четhредесzть пsть, погуби1ши ли четhредесzти пzти1хъ рaди вeсь грaдъ; И# речE: не погублю2, ѓще њбрsщу тaмw четhредесzть пsть.
29 И# приложи2 є3щE глаг0лати къ немY, и3 речE: ѓще же њбрsщутсz тaмw четhредесzть; И# речE: не погублю2 рaди четhредесzти.
30 И# речE: что2, гDи, ѓще возглаг0лю; ѓще же њбрsщетсz тaмw три1десzть; И# речE: не погублю2 три1десzтихъ рaди.
31 И# речE: понeже и4мамъ глаг0лати ко гDу: ѓще же њбрsщутсz тaмw двaдесzть; И# речE: не погублю2, ѓще њбрsщутсz тaмw двaдесzть.
32 И# речE: что2, гDи, ѓще возглаг0лю є3щE є3ди1ною; ѓще же њбрsщутсz тaмw дeсzть; И# речE: не погублю2 десzти1хъ рaди.
33 Tи1де же гDь, ћкw престA гlz ко ґвраaму: и3 ґвраaмъ возврати1сz на мёсто своE.