1 Приложи1въ же ґвраaмъ, поS женY, є4йже и4мz хеттyра:
2 роди1 же є3мY зомврaна и3 їезaна, и3 мадaла и3 мадіaма, и3 їесв0ка и3 сwіeна.
3 Їезaнъ же роди2 савaна и3 fамaна и3 дедaна. Сhнове же дед†ни бhша: рагуи1лъ и3 навдеи1лъ, и3 ґсуріи1мъ и3 латусіи1мъ и3 лаwмjмъ.
4 Сhнове же маді†мли: є3фaръ и3 ґфи1ръ, и3 є3нHхъ и3 ґвідA и3 є3лдагA. Вси2 сjи бhша сhнове хетт{рины.
5 Дадe же ґвраaмъ вс‰ сво‰ и3мBніz їсаaку сhну своемY:
6 сынHмъ же нал0жницъ свои1хъ дадE ґвраaмъ дaры и3 tпусти2 | t їсаaка сhна своегw2, є3щE жи1въ сhй, къ вост0ку на зeмлю вост0чную.
7 Сі‰ же лBта днjй житіS ґвраaмлz, є3ли6ка поживE, лётъ сто2 сeдмьдесzтъ пsть:
8 и3 њслабёвъ ќмре ґвраaмъ въ стaрости д0брэй, стaрецъ и3сп0лненъ днjй, и3 приложи1сz къ лю1демъ свои6мъ.
9 И# погреб0ша є3го2 їсаaкъ и3 їсмaилъ двA сhнове є3гw2 въ пещeрэ сугyбэй, на селЁ є3фрHновэ сhна саaрова хеттeанина, є4же є4сть прsмw мамврjи,
10 на селЁ и3 въ пещeрэ, ю4же притzжA ґвраaмъ t сынHвъ хеттeовыхъ: тaмw погреб0ша ґвраaма и3 сaрру женY є3гw2.
11 Бhсть же по ўмeртвіи ґвраaмли, блгcви2 бGъ їсаaка сhна є3гw2: и3 всели1сz їсаaкъ ў клaдzзz видёніz.
12 Сі‰ же быті‰ їсмaила сhна ґвраaмлz, є3г0же роди2 ѓгарь є3гЂптzнынz, рабA сaррина, ґвраaму:
13 и3 сі‰ и3менA сынHвъ їсмaилихъ, по и3менHмъ родHвъ є3гw2: пeрвенецъ їсмaиловъ наваіHfъ, и3 кидaръ и3 навдеи1лъ, и3 массaмъ
14 и3 масмA, и3 думA и3 масси2,
15 и3 ходдaнъ и3 fемaнъ, и3 їетyръ и3 нафeсъ и3 кедмA.
16 Сjи сyть сhнове їсм†или: и3 сі‰ и3менA и4хъ въ ски1ніzхъ и4хъ и3 въ сeлэхъ и4хъ: дванaдесzть кн‰зи въ kзhцэхъ и4хъ.
17 И# сі‰ лBта житіS їсмaилова, сто2 три1десzть сeдмь лётъ: и3 њслабёвъ ќмре, и3 приложи1сz къ р0ду своемY.
18 Всели1сz же t є3vілaта дaже до сyра, и4же є4сть въ лицE є3гЂпту, дaже доити2 ко ґссmрjwмъ: пред8 лицeмъ всёхъ брaтій свои1хъ всели1сz.
19 И# сі‰ быті‰ їсаaка сhна ґвраaмлz: ґвраaмъ роди2 їсаaка.
20 Бsше же їсаaкъ лётъ четhредесzти, є3гдA поS ревeкку дщeрь ваfуи1ла сЂріна t месопотaміи сЂрскіz, сестрY лавaна сЂріна, себЁ въ женY.
21 Молsшесz же їсаaкъ гDеви њ ревeкцэ женЁ своeй, ћкw непл0ды бsше: послyша же є3го2 бGъ, и3 зачaтъ во ўтр0бэ ревeкка женA є3гw2.
22 И#грaста же младє1нца въ нeй, и3 речE: ѓще тaкw ми2 х0щетъ бhти, почт0 ми сіE; И# и4де вопрошaти гDа.
23 И# речE є4й гDь: двA kзы6ка во ўтр0бэ твоeй сyть, и3 дв0и лю1діе t ўтр0бы твоеS разлучaтсz: и3 лю1діе людjй превзhдутъ, и3 б0лшій пораб0таетъ мeншему.
24 И# и3сп0лнишасz днjе роди1ти є4й, и3 бsху сeй близнsта во ўтр0бэ є3S:
25 и3зhде же сhнъ пeрвенецъ чeрменъ, вeсь, ћкw к0жа, космaтъ: и3 наречE и4мz є3мY и3сavъ:
26 и3 посeмъ и3зhде брaтъ є3гw2, рукa же є3гw2 придержaсz пzтЁ и3сavовэ: и3 наречE и4мz є3мY їaкwвъ. Їсаaку же бЁ шестьдесsтъ лётъ, є3гдA роди2 и5хъ ревeкка.
27 Возраст0ша же ю4нwши: и3 бhсть и3сavъ человёкъ вёдый лови1ти, сeлный: їaкwвъ же бhсть человёкъ нелукaвъ, живhй въ домY.
28 И# возлюби2 їсаaкъ и3сavа, ћкw лови1тва є3гw2 бsше брaшно є3мY: ревeкка же люблsше їaкwва.
29 Свари1 же їaкwвъ варeніе: и3 пріи1де и3сavъ съ п0лz и3знем0гъ,
30 и3 речE и3сavъ їaкwву: напитaй мS варeніемъ с0чива сегw2, ћкw и3знемогaю. Сегw2 рaди прозвaсz и4мz є3мY є3дHмъ.
31 И# речE їaкwвъ и3сavу: tдaждь ми2 днeсь пeрвенство своE.
32 Речe же и3сavъ: сE, ѓзъ и3дY ўмрeти, и3 вскyю ми2 пeрвенство сіE;
33 И# речE їaкwвъ є3мY: клени1сz ми2 днeсь. И# клsсz є3мY, и3 tдадE и3сavъ їaкwву пeрвенство своE.
34 Їaкwвъ же дадE и3сavу хлёбъ и3 варeніе с0чевно: kдe же и3 пи2, и3 востaвъ tи1де: и3 нивочт0же вмэни2 себЁ и3сavъ пeрвенство.