1 Сjи же р0дове и3с†vли, сeй є4сть є3дHмъ.
2 И#сavъ же поS себЁ жєны2 t дщeрей хананeйскихъ: ґдY, дщeрь є3лHма хеттeина, и3 nлівемY, дщeрь ґнaню сhна севегHна є3veина,
3 и3 васемafу, дщeрь їсмaилю, сестрY навеHfову.
4 Роди1 же ґдA и3сavу є3ліфaса, и3 васемafъ роди2 рагуи1ла,
5 и3 nлівемA роди2 їеyса и3 їегл0ма и3 корeа: сjи сhнове и3с†vли, и5же бhша є3мY въ земли2 ханаaнстэй.
6 Поs же и3сavъ жєны2 сво‰ и3 сhны сво‰ и3 дщє1ри сво‰, и3 вс‰ тэлесA д0му своегw2 и3 вс‰ и3мBніz сво‰ и3 вс‰ скоты2, и3 вс‰, є3ли6ка притzжA, и3 вс‰, є3ли6ка приwбрёте въ земли2 ханаaнстэй, и3 tи1де и3сavъ и3з8 земли2 ханаaнскіz t лицA їaкwва брaта своегw2:
7 бsху бо и3мBніz и4хъ мнHга, є4же жи1ти вкyпэ: и3 не можaше землS њбитaніz и4хъ вмэсти1ти и5хъ, t мн0жества и3мёній и4хъ.
8 Всели1сz же и3сavъ на горЁ сиjръ: и3сavъ т0й є4сть є3дHмъ.
9 Сjи же р0дове и3сavа, nтцA є3дHмлz, на горЁ сиjръ:
10 и3 сі‰ и3менA сынHвъ и3сavлихъ: є3ліфaсъ, сhнъ ґды2, жены2 и3сavли, и3 рагуи1лъ, сhнъ васемafы, жены2 и3сavли.
11 Бhша же є3ліфaсу сhнове: fемaнъ, њмaръ, сwфaръ, гоfHмъ и3 кенeзъ.
12 Fамнa же бsше нал0жница є3ліфaса, сhна и3сavлz, и3 роди2 є3ліфaсу ґмали1ка: сjи сhнове ґды2, жены2 и3сavли.
13 Сjи же сhнове рагуи1лwвы: нах0fъ, зарE, сомE и3 мозE: сjи бhша сhнове васемafы, жены2 и3сavли.
14 Сjи же сhнове nлівемы2 дщeре ґнaни сhна севегHнz, жены2 и3сavли: роди1 же и3сavу їеyса и3 їегл0ма и3 корeа.
15 Сjи старBйшины сhна и3сavлz, сhнове є3ліфaса, пeрвенца и3сavлz: старёйшина fемaнъ, старёйшина њмaръ, старёйшина сwфaръ, старёйшина кенeзъ,
16 старёйшина корeй, старёйшина гоfHмъ, старёйшина ґмали1къ: сjи старBйшины є3ліфaса въ земли2 їдумeйстэй, сjи сhнове ґди6ны.
17 И# сjи сhнове рагуи1ла, сhна и3сavлz: старёйшина нах0fъ, старёйшина зарE, старёйшина сомE, старёйшина мозE: сjи старBйшины рагуи1лwвы въ земли2 є3дHмстэй, сjи сhнове васемafы, жены2 и3сavли.
18 Сjи же сhнове nлівемы2, жены2 и3сavли: старёйшина їеyсъ, старёйшина їегл0мъ, старёйшина корeй: сjи старBйшины nлівемы2, дщeре ґнaни, жены2 и3сavли,
19 сjи сhнове и3с†vли и3 сjи старBйшины и4хъ, сjи сyть сhнове є3дw6мли.
20 Сjи же сhнове сиjра хоррeова жи1вшагw на земли2: лwтaнъ, сwвaлъ, севегHнъ, ґнA
21 и3 дисHнъ, и3 ґсaръ и3 рісHнъ: сjи старBйшины хоррeова сhна сиjра въ земли2 є3дHмстэй.
22 Бhша же сhнове лwт†ни: хоррJ и3 є3мaнъ, сестрa же лwтaнz fамнA.
23 Сjи же сhнове сwвaлwвы: гwлaмъ и3 манахafъ, и3 геви1лъ и3 сwфaръ и3 њмaръ.
24 И# сjи сhнове севегw6ни: ґіE и3 ґнA: сeй є4сть ґнA, и4же њбрёте їамjнь въ пустhни, є3гдA пасsше под8zрeмники [мски2] севегHна, nтцA своегw2.
25 Сjи же сhнове ґн†ни: дисHнъ и3 nлівемA, дщи2 ґнaнz.
26 Сjи же сhнове дисHнwвы: ґмадA и3 ґсвaнъ, и3 їfрaнъ и3 харрaнъ.
27 Сjи же сhнове ґсaрwвы: валаaмъ и3 зукaмъ, и3 ўкaмъ и3 ўкaнъ.
28 Сjи же сhнове рісHнwвы: w4съ и3 ґрaнъ.
29 Сjи же старBйшины хоррjwвы: старёйшина лwтaнъ, старёйшина сwвaлъ, старёйшина севегHнъ, старёйшина ґнA,
30 старёйшина дисHнъ, старёйшина ґсaръ, старёйшина рісHнъ: сjи старBйшины хоррjwвы во w4бластехъ и4хъ въ земли2 є3дHмли.
31 И# сjи цaріе цaрствовавшіи во є3дHмэ, прeжде цaрствованіz царeй во ї}ли:
32 и3 цaрствова во є3дHмэ валaкъ, сhнъ веHровъ: и4мz же грaду є3гw2 деннавA.
33 Ќмре же валaкъ, и3 цaрь бhсть по нeмъ їwвaвъ, сhнъ зaринъ t вос0рры.
34 Ќмре же їwвaвъ, и3 цaрь бhсть по нeмъ ґсHмъ t земли2 fеманHни.
35 Ќмре же ґсHмъ, и3 бhсть цaрь по нeмъ ґдaдъ сhнъ варaдовъ, и4же и3зсэчE мадіaма на п0ли мwaвли: и4мz же грaду є3гw2 гетfeмъ.
36 Ќмре же ґдaдъ, и3 цaрь бhсть по нeмъ самадA t массеккaса.
37 Ќмре же самадA, и3 цaрь бhсть по нeмъ саyлъ и3з8 роwвHfа, и4же є4сть бли1з8 рэки2.
38 Ќмре же саyлъ, и3 цaрь бhсть по нeмъ вааленнHнъ, сhнъ ґховHрь.
39 Ќмре же вааленнHнъ сhнъ ґховHрь, и3 цaрь бhсть по нeмъ ґрaдъ, сhнъ варaдовъ: и3 и4мz грaду є3гw2 фогHръ, и4мz же женЁ є3гw2 метевеи1ль, дщeрь матраjfа, сhна мезоHвлz.
40 Сі‰ и3менA старёйшинъ и3сavлихъ въ племенёхъ и4хъ, по мёсту и4хъ, во странaхъ и4хъ и3 въ kзhцэхъ и4хъ: старёйшина fамнA, старёйшина гwлA, старёйшина їеfeръ,
41 старёйшина nлівемA, старёйшина и3лA, старёйшина фінHнъ,
42 старёйшина кенeзъ, старёйшина fемaнъ, старёйшина мазaръ,
43 старёйшина магедіи1лъ, старёйшина зафHй: сjи старBйшины є3дw6мли, живyщіи въ земли2 притzжaніz и4хъ: сeй и3сavъ nтeцъ є3дHмль.