1 Бhсть же по словесёхъ си1хъ, согрэши2 старёйшина вінaрскъ царS є3гЂпетска и3 старёйшина житaрскъ господи1ну своемY царю2 є3гЂпетскому.
2 И# разгнёвасz фараHнъ на џба є3vнyхи сво‰, на старёйшину вінaрска и3 на старёйшину житaрска,
3 и3 ввeрже и5хъ въ темни1цу во ўзи1лище, въ мёсто, и3дёже їHсифъ ввeрженъ бsше.
4 И# вручи2 и5хъ старёйшина темни1цы їHсифу, и3 предстA и5мъ: и3 бёста дни6 (нBкіz) въ темни1цэ,
5 и3 ви1дэста џба с0нъ во є3ди1ну н0щь: видёніе же с0нное старёйшины вінaрска и3 старёйшины житaрска, и5же бёста царS є3гЂпетска, сyще въ темни1цэ, бsше сіE.
6 Вни1де же къ ни6мъ їHсифъ заyтра и3 ви1дэ и5хъ, и3 бsху смущeни:
7 и3 вопрошaше є3vнyхwвъ фараHнихъ, и5же бhша съ ни1мъ въ темни1цэ, ў господи1на своегw2, глаг0лz: что2, ћкw ли1ца в†ша ўны6ла днeсь;
8 Nни1 же рёша є3мY: с0нъ ви1дэхомъ, и3 разсуждazй є3го2 нёсть. Речe же и5мъ їHсифъ: є3дA не бGомъ и3з8zвлeніе и4хъ є4сть; повёдите u5бо мнЁ.
9 И# повёда старёйшина вінaрскъ с0нъ св0й їHсифу и3 речE: во снЁ моeмъ бsше віногрaдъ предо мн0ю:
10 въ віногрaдэ же три2 лBторасли, и3 т0й цвэтyщь произнесE t1расли, зрBлы гр0зды лHзныz:
11 и3 чaша фараHнова въ руцЁ моeй: и3 взsхъ грeзнъ, и3 и3зжaхъ џный въ чaшу, и3 дaхъ чaшу въ рyку фараHню.
12 И# речE є3мY їHсифъ: сіE разсуждeніе семY: три2 лBторасли три2 дни6 сyть:
13 є3щE три2 дни6, и3 помzнeтъ фараHнъ сaнъ тв0й, и3 пaки постaвитъ тS въ старёйшинство твоE вінaрско, и3 подaси чaшу фараHну въ рyку є3гw2 по сaну твоемY пeрвому, ћкоже бhлъ є3си2 віночeрпчій:
14 но помzни1 мz тоб0ю, є3гдA блaго ти2 бyдетъ, и3 сотвори1ши надо мн0ю ми1лость, и3 да помzнeши њ мнЁ фараHну, и3 и3зведeши мS t твердhни сеS:
15 ћкw татьб0ю ўкрaденъ бhхъ и3з8 земли2 є3врeйскіz, и3 здЁ ничто2 ѕло2 сотвори1хъ, но вверг0ша мS въ р0въ сeй.
16 И# ви1дэ старёйшина житaрскъ, ћкw прsмw разсуди2, и3 речE їHсифу: и3 ѓзъ ви1дэхъ с0нъ, и3 мнsхсz три2 кHшницы хлёбwвъ держaти на главЁ моeй:
17 въ к0шницэ же вeрхней t всёхъ родHвъ, ±же фараHнъ ћстъ, дёло хлёбенное, и3 пти6цы небє1сныz kдsху т†z t к0шницы, ћже на главЁ моeй.
18 Tвэщaвъ же їHсифъ, речE є3мY: сіE разсуждeніе є3гw2: три2 кHшницы три2 днjе сyть:
19 є3щE три2 днjе, и3 tи1метъ фараHнъ главY твою2 t тебє2 и3 повёситъ тS на дрeвэ, и3 и3з8zдsтъ пти6цы небє1сныz пл0ть твою2 t тебє2.
20 Бhсть же въ дeнь трeтій, дeнь рождeніz бsше фараHнz, и3 творsше пи1ръ всBмъ nтрокHмъ свои6мъ: и3 помzнY старёйшинство старёйшины вінaрска и3 старёйшинство старёйшины житaрска, посредЁ џтрwкъ свои1хъ:
21 и3 постaви старёйшину вінaрска въ старёйшинство є3гw2: и3 подадE чaшу въ рyку фараHню:
22 старёйшину же житaрска повёси (на дрeвэ), ћкоже сказA и4ма їHсифъ.
23 И# не помzнY старёйшина вінaрскъ їHсифа, но забы2 є3го2.