1 Востaвъ же ї}ль сaмъ и3 вс‰ с{щаz є3гw2, пріи1де ко клaдzзю клsтвенному и3 пожрE жeртву бGу nтцA своегw2 їсаaка.
2 Речe же бGъ ко ї}лю въ видёніи н0щію, гlz: їaкwве, їaкwве. Џнъ же речE: чт0 є3сть;
3 Џнъ же речE є3мY: ѓзъ є4смь бGъ nтцє1въ твои1хъ, не ўб0йсz и3зhти во є3гЂпетъ: въ kзhкъ бо вeлій сотворю1 тz тaмw:
4 и3 ѓзъ сни1ду съ тоб0ю во є3гЂпетъ, и3 ѓзъ возведy тz до концA: и3 їHсифъ возложи1тъ рyки сво‰ на џчи твои2.
5 Востa же їaкwвъ t клaдzзz клsтвеннагw, и3 взsша сhнове ї}лz nтцA своего2, и3 стzжaніе, и3 жєны2 сво‰ на колесни6цы, ±же послA їHсифъ, взsти є3го2:
6 и3 взeмше и3мBніz сво‰ и3 всE стzжaніе, є4же стzжaша въ земли2 ханаaнстэй, внид0ша во є3гЂпетъ їaкwвъ и3 всE сёмz є3гw2 съ ни1мъ:
7 сhнове и3 сhнове сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ, дщє1ри и3 дщє1ри дщeрей є3гw2, и3 всE сёмz своE введE во є3гЂпетъ.
8 Сі‰ же и3менA сынHвъ ї}левыхъ вшeдшихъ во є3гЂпетъ кyпнw со їaкwвомъ nтцeмъ свои1мъ: їaкwвъ и3 сhнове є3гw2: пeрвенецъ їaкwвль руви1мъ.
9 Сhнове же руви6мли: є3нHхъ и3 фалл0съ, ґсрHнъ и3 хармJ.
10 Сhнове же сmмеw6ни: їемуи1лъ и3 їамjнъ, и3 ґHдъ и3 ґхjнъ, и3 саaръ и3 саyлъ, сhнъ хананjтідинъ.
11 Сhнове же леv‡ини: гирсHнъ, каafъ и3 мерaрій.
12 Сhнове же ї{дины: и4ръ и3 ґvнaнъ, и3 силHмъ и3 фарeсъ и3 зaра: ўмр0ша же и4ръ и3 ґvнaнъ въ земли2 ханаaни. Бhша же сhнове фарeсу: є3срHмъ и3 їемуи1лъ.
13 Сhнове же їссахaрwвы: fwлA и3 фуA, и3 ґсyмъ и3 самврaнъ.
14 Сhнове же завулw6ни: серeдъ и3 ґллHнъ и3 ґхои1лъ.
15 Сjи сhнове лjини, и5хже роди2 їaкwву въ месопотaміи сЂрстэй, и3 дjну дщeрь є3гw2: всёхъ дyшъ сынHвъ и3 дщeрей три1десzть три2.
16 Сhнове же гaдwвы: сафHнъ и3 ґнгjсъ, и3 саннjсъ и3 fасовaнъ, и3 ґидjсъ и3 ґроидjсъ и3 ґреилjсъ.
17 Сhнове же ґси1рwвы: їемнA и3 є3ссуA, и3 їеyлъ и3 варіA, и3 сaра сестрA и4хъ. Сhнове же варіины6: хов0ръ и3 мелхjилъ.
18 Сjи сhнове зє1лфины, ю4же дадE лавaнъ лjи, дщeри своeй, ћже роди2 си1хъ їaкwву, шестьнaдесzть дyшъ.
19 Сhнове же рахи1ли, жены2 їaкwвли: їHсифъ и3 веніамjнъ.
20 Бhша же сhнове їHсифу въ земли2 є3гЂпетстэй, и5хже роди2 є3мY ґсенefа, дщи2 петефрjа жрецA и3ліоп0льска, манассjю и3 є3фрeма. Бhша же сhнове манасс‡ины, и5хже роди2 є3мY нал0жница сЂра, махjра. Махjръ же роди2 галаaда. Сhнове же є3фраjма, брaта манассjина: суталаaмъ и3 таaмъ. Сhнове же сутала†мли, є3дHмъ.
21 Сhнове же веніам‡ни: валA и3 хов0ръ и3 ґсфи1лъ. Бhша же сhнове вaлwвы: гирA и3 ноемaнъ, и3 ґнхjсъ и3 рHсъ, и3 мамфjмъ и3 nфімjмъ. Гирa же роди2 ґрaда.
22 Сjи сhнове рахи6лины, и5хже роди2 їaкwву, всёхъ дyшъ nсмьнaдесzть.
23 Сhнове же дaнwвы: ґс0мъ.
24 Сhнове же нефfал‡мли: ґсіи1лъ и3 гwнJ, и3 їссаaръ и3 селли1мъ.
25 Сjи сhнове в†ллины, ю4же дадE лавaнъ рахи1ли дщeри своeй, ћже роди2 си1хъ їaкwву: всёхъ дyшъ сeдмь.
26 Всёхъ же дyшъ вшeдшихъ со їaкwвомъ во є3гЂпетъ, ±же и3зыд0ша и3з8 чрeслъ є3гw2, кромЁ жeнъ сынHвъ їaкwвлихъ, всёхъ дyшъ шестьдесsтъ шeсть.
27 Сhнове же їHсифwвы, и5же бhша є3мY въ земли2 є3гЂпетстэй, дyшъ дeвzть: всёхъ дyшъ д0му їaкwвлz, ±же пріид0ша со їaкwвомъ во є3гЂпетъ, дyшъ сeдмьдесzтъ пsть.
28 Їyду же послA пред8 соб0ю ко їHсифу срёсти є3го2 ў и3рHйска грaда въ земли2 рамессjйстэй.
29 Впрsгъ же їHсифъ колєсни1цы сво‰, и3зhде во срётеніе ї}лю, nтцY своемY, ко и3рwHну грaду: и3 kви1всz є3мY, нападE на вhю є3гw2 и3 плaкасz плaчемъ вели1кимъ.
30 И# речE ї}ль ко їHсифу: да ўмрY tнн7э, понeже ви1дэхъ лицE твоE: є3щe бо ты2 є3си2 жи1въ.
31 Речe же їHсифъ ко брaтіи своeй: шeдъ повёмъ фараHну и3 рекY є3мY: брaтіz мо‰ и3 д0мъ nтцA моегw2, и5же бhша въ земли2 ханаaни, пріид0ша ко мнЁ:
32 nни1 же сyть мyжіе пастуси2, мyжіе бо скотопитaтеліе бhша: и3 скоты2, и3 волы2, и3 вс‰ сво‰ привед0ша:
33 ѓще ќбw призовeтъ вaсъ фараHнъ и3 речeтъ вaмъ: что2 дёло вaше є4сть;
34 рцhте: мyжіе скотопитaтеліе є3смы2, раби2 твои2, и3здётска дaже до нн7э, и3 мы2 и3 nтцы2 нaши: да вселитeсz въ земли2 гесeмъ ґравjйстэй: мeрзость бо є4сть є3гЂптzнwмъ всsкъ пастyхъ џвчій.