1 СіS кни1га бытіS человёча, въ џньже дeнь сотвори2 бGъ ґдaма, по w4бразу б9ію сотвори2 є3го2,
2 мyжа и3 женY сотвори2 и5хъ и3 блгcви2 и5хъ: и3 наречE и4мz є3мY ґдaмъ, въ џньже дeнь сотвори2 и5хъ.
3 Поживe же ґдaмъ лётъ двёстэ три1десzть и3 роди2 сhна по ви1ду своемY и3 по w4бразу своемY, и3 наречE и4мz є3мY си1fъ.
4 Бhша же днjе ґдaмwвы, ±же поживE, по є4же роди1ти є3мY си1fа, лётъ сeдмь сHтъ, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.
5 И# бhша вси2 днjе ґдaмwвы, ±же поживE, лётъ дeвzть сHтъ и3 три1десzть: и3 ќмре.
6 Поживe же си1fъ лётъ двёстэ пsть и3 роди2 є3нHса.
7 И# поживE си1fъ, по є4же роди1ти є3мY є3нHса, лётъ сeдмь сHтъ и3 сeдмь, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.
8 И# бhша вси2 днjе си1fwвы лётъ дeвzть сHтъ и3 дванaдесzть: и3 ќмре.
9 И# поживE є3нHсъ лётъ сто2 дeвzтьдесzтъ и3 роди2 каінaна.
10 И# поживE є3нHсъ, по є4же роди1ти є3мY каінaна, лётъ сeдмь сHтъ и3 пzтьнaдесzть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.
11 И# бhша вси2 днjе є3нHсwвы лётъ дeвzть сHтъ и3 пsть: и3 ќмре.
12 И# поживE каінaнъ лётъ сто2 сeдмьдесzтъ и3 роди2 малелеи1ла.
13 И# поживE каінaнъ, по є4же роди1ти є3мY малелеи1ла, лётъ сeдмь сHтъ и3 четhредесzть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.
14 И# бhша вси2 днjе каінaнwвы лётъ дeвzть сHтъ и3 дeсzть: и3 ќмре.
15 И# поживE малелеи1лъ лётъ сто2 шестьдесsтъ пsть и3 роди2 їaреда.
16 И# поживE малелеи1лъ, по є4же роди1ти є3мY їaреда, лётъ сeдмь сHтъ и3 три1десzть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.
17 И# бhша вси2 днjе малелеи1лwвы лётъ џсмь сHтъ и3 дeвzтьдесzтъ пsть: и3 ќмре.
18 И# поживE їaредъ лётъ сто2 шестьдесsтъ двA и3 роди2 є3нHха.
19 И# поживE їaредъ, по є4же роди1ти є3мY є3нHха, лётъ џсмь сHтъ, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.
20 И# бhша вси2 днjе їaредwвы лётъ дeвzть сHтъ и3 шестьдесsтъ двA: и3 ќмре.
21 И# поживE є3нHхъ лётъ сто2 шестьдесsтъ пsть и3 роди2 маfусaла.
22 Ўгоди1 же є3нHхъ бGу, и3 поживE є3нHхъ, по є4же роди1ти є3мY маfусaла, лётъ двёстэ, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.
23 И# бhша вси2 днjе є3нHхwвы лётъ три1ста шестьдесsтъ пsть.
24 И# ўгоди2 є3нHхъ бGу, и3 не њбрэтaшесz, занE преложи2 є3го2 бGъ.
25 И# поживE маfусaлъ лётъ сто2 џсмьдесzтъ сeдмь и3 роди2 ламeха.
26 И# поживE маfусaлъ, по є4же роди1ти є3мY ламeха, лётъ сeдмь сHтъ џсмьдесzтъ двA, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.
27 И# бhша вси2 днjе маfусaлwвы, ±же поживE, лётъ дeвzть сHтъ и3 шестьдесsтъ дeвzть: и3 ќмре.
28 И# поживE ламeхъ лётъ сто2 џсмьдесzтъ џсмь и3 роди2 сhна,
29 и3 наречE и4мz є3мY нHе, глаг0лz: сeй ўпок0итъ нaсъ t дёлъ нaшихъ и3 t печaли рyкъ нaшихъ, и3 t земли2, ю4же проклS гDь бGъ.
30 И# поживE ламeхъ, по є4же роди1ти є3мY нHа, лётъ пsть сHтъ и3 шестьдесsтъ пsть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри.
31 И# бhша вси2 днjе ламeхwвы лётъ сeдмь сHтъ и3 пzтьдесsтъ три2: и3 ќмре.
32 И# бЁ нHе лётъ пzти2 сHтъ, и3 роди2 сhны три2, си1ма, хaма, їaфеfа.