1 Віногрaдъ благол0зенъ ї}ль, пл0дъ nби1ленъ є3гw2: по мн0жеству плодHвъ є3гw2 ўмн0жи трє1бища, по благотaмъ земли2 є3гw2 возгради2 к†пища.
2 Раздэли1ша сердцA сво‰, нн7э поги1бнутъ: сaмъ раскопaетъ трє1бища и4хъ, сокрушaтсz кумjры и4хъ.
3 Тёмже нн7э рекyтъ: нёсть царS въ нaсъ, ћкw не боsхомсz гDа: цaрь же что2 сотвори1тъ нaмъ;
4 Глаг0лzй словесA и3звинeніz лHжнаz завэщaетъ завётъ: прозsбнетъ сyдъ ѓки тр0скотъ на лzди1нэ сeлнэй.
5 Ў телцA д0му w4нова воз8wбитaютъ живyщіи въ самарjи, ћкw плaкашасz лю1діе є3гw2 њ нeмъ: и3 ћкоже разгнёваша є3го2, порaдуютсz њ слaвэ є3гw2, ћкw пресели1сz t ни1хъ.
6 И# свzзaвше є3го2, во ґссmрjю tвед0ша въ дaръ царю2 їарjму: въ дaръ є3фрeмъ пріи1метсz, и3 ўсрами1тсz ї}ль њ совётэ своeмъ.
7 Tвeрже самарjа царS своего2, ѓки хврaстіе на лицы2 воды2.
8 И#звeргутсz трє1бища w4нwва согрэшє1ніz ї}лєва, тeрніе и3 волчeцъ возни1кнутъ на трeбищихъ и4хъ: и3 рекyтъ къ горaмъ: покрhйте ны2: и3 холмHмъ: пади1те на ны2.
9 Tнeлэже х0лми, согрэши2 ї}ль: тaмw стaша: не пости1гнетъ и4хъ на холмЁ рaть, на ч†да непрaвды.
10 Пріи1де наказaти и5хъ по желaнію моемY: и3 соберyтсz лю1діе на нS, внегдA наказaтисz и5мъ во двою2 непрaвдахъ свои1хъ.
11 Е#фрeмъ ю4ница научeнаz, є4же люби1ти прёніе: ѓзъ же найдY на добр0ту вhи є3S, наступлю2 на є3фрeма, ўмолчY њ їyдэ, ўкрэпи1тсz себЁ їaкwвъ.
12 Сёйте себЁ въ прaвду, собери1те пл0дъ животA, просвэти1те себЁ свётъ вёдэніz, д0ндеже врeмz, взыщи1те гDа, д0ндеже пріи1дутъ вaмъ жи6та прaвды.
13 Вскyю премолчaсте нечeстіе, и3 непр†вды є3гw2 њб8имaсте, и3з8zд0сте пл0дъ лжи1въ; ћкw ўповaлъ є3си2 на nрyжіе твоE, во мн0жествэ си1лы твоеS.
14 И# востaнетъ пaгуба въ лю1дехъ твои1хъ, и3 вс‰ њгр†ды тво‰ поги1бнутъ, ћкоже (поги1бе) кнsзь саламaнъ t д0му їеровоaмлz, во дни6 р†тны мaтерь њ ч†да разби1ша:
15 тaкw сотворю2 вaмъ, д0ме ї}левъ, t лицA непрaвды ѕл0бъ вaшихъ.