1 Поги1бнетъ самарjа, ћкw сопроти1висz и3 бGу своемY: nрyжіемъ падyтъ сaми, и3 младeнцы и4хъ разбію1тсz, и3 во ўтр0бэ и3мyщыz и4хъ разсsдутсz.
2 Њбрати1сz, ї}лю, ко гDу бGу твоемY, занE и3знем0глъ є3си2 въ непрaвдахъ твои1хъ.
3 Возми1те съ соб0ю словесA и3 њбрати1тесz ко гDу бGу вaшему, рцhте є3мY: (м0жеши всsкъ tврещи2 грёхъ:) ћкw да не пріи1мете непрaвды, но да пріи1мете благ†z, и3 воздади1мъ пл0дъ ўстeнъ нaшихъ.
4 Ґссyръ не спасeтъ нaсъ, на к0ни не взhдемъ, ксемY не речeмъ:
5 б0зи нaши, дэлaмъ рyкъ нaшихъ: ћкw въ тебЁ поми1луетсz сиротA. И#зцэлю2 селє1ніz и4хъ, возлюблю2 | kвлeннw, ћкw tврати1сz гнёвъ м0й t ни1хъ.
6 Бyду ћкоже росA ї}лю, процвэтeтъ ћкw крjнъ и3 прострeтъ корeніе своE ћкоже лівaнъ.
7 П0йдутъ вBтви є3гw2, и3 бyдетъ ћкоже мaслина плодови1та, и3 њбонsніе є3гw2 ѓки лівaна:
8 њбратsтсz и3 сsдутъ под8 кр0вомъ є3гw2, поживyтъ и3 ўтвердsтсz пшени1цею, и3 процвэтeтъ ћкw віногрaдъ пaмzть є3гw2, ћкоже віно2 лівaново.
9 Е#фрeмови что2 є3мY є3щE и3 кумjрwмъ; ѓзъ смири1хъ є3го2, ѓзъ и3 ўкрэплю2 є3го2: ѓки смeрчіе ўчащeное, t менє2 њбрётесz пл0дъ тв0й.
10 Кто2 премyдръ и3 ўразумёетъ сі‰; и3 смhсленъ, и3 ўвёсть сі‰; ћкw пр†вы путіE гDни, и3 првdніи п0йдутъ въ ни1хъ, ґ нечести1віи и3знем0гутъ въ ни1хъ.