1 И# и3зhдетъ жeзлъ и3з8 к0рене їессeова, и3 цвётъ t к0рене є3гw2 взhдетъ:
2 и3 почjетъ на нeмъ д¦ъ б9ій, д¦ъ премdрости и3 рaзума, д¦ъ совёта и3 крёпости, д¦ъ вёдэніz и3 бlгочeстіz:
3 и3сп0лнитъ є3го2 д¦ъ стрaха б9іz: не бо слaвэ суди1ти и4мать, нижE по глаг0ланію њбличи1тъ,
4 но сyдитъ прaвдою смирeнному сyдъ и3 њбличи1тъ прaвостію смирє1нныz земли2, и3 порази1тъ зeмлю сл0вомъ ќстъ свои1хъ и3 д¦омъ ўстeнъ ўбіeтъ нечести1ваго:
5 и3 бyдетъ препоsсанъ прaвдою њ чрeслэхъ свои1хъ и3 и4стиною њбви1тъ по рeбрамъ свои6мъ:
6 и3 пасти1сz бyдутъ вкyпэ в0лкъ со ѓгнцемъ, и3 рhсь почjетъ со к0злищемъ, и3 телeцъ и3 ю3нeцъ и3 лeвъ вкyпэ пасти1сz бyдутъ, и3 nтрочA мaло поведeтъ |:
7 и3 в0лъ и3 медвёдь вкyпэ пасти1сz бyдутъ, и3 вкyпэ дёти и4хъ бyдутъ, и3 лeвъ ѓки в0лъ ћсти бyдетъ плє1вы:
8 и3 nтрочA млaдо на пещє1ры ѓспідwвъ и3 на л0же и3счaдій ѓспідскихъ рyку возложи1тъ:
9 и3 не сотворsтъ ѕлA, ни возм0гутъ погуби1ти ни ког0же на горЁ с™ёй моeй: ћкw нап0лнисz всS землS вёдэніz гDнz, ѓки водA мн0га покры2 м0ре.
10 И# бyдетъ въ дeнь џный к0рень їессeовъ, и3 востаsй владёти kзы6ки, на того2 kзhцы ўповaти бyдутъ: и3 бyдетъ пок0й є3гw2 чeсть.
11 И# бyдетъ въ дeнь џный, приложи1тъ гDь показaти рyку свою2, є4же возревновaти по њстaнку пр0чему людjй, и4же ѓще њстaнетъ t ґссmрjwвъ и3 t є3гЂпта, и3 вавmлHна и3 t є3fі0піи, и3 t є3ламjтwвъ и3 t вост0кwвъ с0лнца, и3 t ґравjи и3 t nстровHвъ морски1хъ.
12 И# воздви1гнетъ знaменіе въ kзhки, и3 соберeтъ поги1бшыz ї}лєвы, и3 расточє1нныz ї{дины соберeтъ t четhрехъ кри1лъ земли2.
13 И# tи1метсz рeвность є3фрeмова, и3 врази2 ї{дины поги1бнутъ: є3фрeмъ не возревнyетъ їyдэ, и3 їyда не њскорби1тъ є3фрeма.
14 И# полетsтъ въ кораблeхъ и3ноплемeнничихъ, м0ре кyпнw плэнsтъ, и3 сyщихъ t востHкъ с0лнца, и3 їдумeю: и3 на мwaва пeрвэе рyки возложaтъ, сhнове же ґммw6ни пeрвіи покорsтсz.
15 И# њпустоши1тъ гDь м0ре є3гЂпетское и3 возложи1тъ рyку свою2 на рэкY дyхомъ преси1льнымъ: и3 порази1тъ на сeдмь дeбрій, ћкоже преходи1ти ю5 во њбувeніи:
16 и3 бyдетъ прошeствіе лю1демъ мои6мъ њстaвшымъ во є3гЂптэ, и3 бyдетъ ї}лю, ћкоже въ дeнь, є3гдA и3зhде t земли2 є3гЂпетскіz.