1 Послю2 ѓки гaды на зeмлю: є3дA кaмень пyстъ є4сть горA дщeре сіHни [посли1те ѓгнцы владyщему землeю t кaмене пустhни къ горЁ дщeре сіHни];
2 Бyдеши бо ѓки пти1цы парsщіz птенeцъ tsтый, дщи2 мwaвлz, пот0мъ же ґрнHнъ [Е#вр.: въ прохождeніи ґрнHна.] мн0жайше совэщавaй.
3 Сотвори1те покр0въ плaча є3S пrнw: въ полyденнэй тмЁ бэгyтъ, ўжаснyшасz: да не tведeшисz,
4 њбитaти бyдутъ въ тебЁ бэглецы2 мw†вли: бyдутъ въ покровeніе вaмъ t лицA гонsщагw, ћкw tsсz п0мощь твоS, и3 кнsзь поги1бе попирazй t земли2.
5 И# и3спрaвитсz съ ми1лостію прест0лъ, и3 сsдетъ на нeмъ со и4стиною во ски1ніи давjдовэ, судS и3 взыскaz сyдъ и3 ўскорsz прaвду.
6 Слhшахомъ ўкори1зну мwaвлю, ўкори1тель (бhсть) ѕэлw2, гордhню tsхъ: не тaкw волхвовaніе твоE, не тaкw.
7 Восплaчетсz мwaвъ, въ мwавjтідэ бо вси2 восплaчутсz: живyщымъ же въ сefэ помышлє1ніz, и3 не ўсрами1шисz.
8 ПолS є3севw6нz возрыдaютъ, віногрaдъ севамaнь: пожирaющіи kзhкwвъ, попери1те віногрaды є3гw2, дaже до їази1ра: не совокупи1тесz, њбходи1те пустhню, п0сланніи њстaшасz, проид0ша бо м0ре.
9 Сегw2 рaди восплaчусz ћкw плaчемъ їази1ровымъ њ віногрaдэ севамaни: древA тво‰ посэчE є3севHнъ и3 є3ліалA, ћкw на жaтву твою2 и3 на њб8имaніе вінA поперY, и3 вс‰ падyтсz.
10 И# tи1метсz рaдость и3 весeліе t віногрaдwвъ, и3 въ віногрaдэхъ твои1хъ не возрaдуютсz, и3 не и3згнетyтъ вінA въ точи1лэхъ, престaло бо є4сть:
11 сегw2 рaди чрeво моE на мwaва ѓки гyсли возгласи1тъ, и3 внyтрєннzz мо‰ ѓки стёну њбнови1лъ є3си2.
12 И# бyдетъ въ посрамлeніе тебЁ, ћкw ўтруди1сz мwaвъ њ трeбищихъ, и3 вни1детъ въ рукотворє1ннаz сво‰, да пом0литсz, и3 не возм0гутъ и3збaвити є3го2.
13 СіE сл0во є4же гlа гDь на мwaва, є3гдA возгlа.
14 И# нн7э глаг0лю: въ тріeхъ лётэхъ лётъ наeмника њбезчeститсz слaва мwaвлz во всeмъ богaтствэ мн0зэ, и3 њстaвитсz ўмaленъ и3 нечeстенъ.