1 Видёніе на є3гЂпта. СE, гDь сэди1тъ на w4блацэ лeгцэ и3 пріи1детъ во є3гЂпетъ, и3 потрzсyтсz рукотворє1ннаz є3гЂпєтскаz t лицA є3гw2, и3 сердцA и4хъ разслaбнутъ въ ни1хъ.
2 И# востaнутъ є3гЂптzне на є3гЂптzны, и3 воoружи1тсz человёкъ на брaта своего2, и3 всsкъ на бли1жнzго своего2, востaнетъ грaдъ на грaдъ и3 зак0нъ на зак0нъ.
3 И# возмzтeтсz дyхъ є3гЂптzнъ въ ни1хъ, и3 совётъ и4хъ разсhплю, и3 вопр0сzтъ богHвъ свои1хъ и3 кумjрwвъ свои1хъ, и3 гласsщихъ t земли2 и3 чревоволшeбникwвъ.
4 И# предaмъ є3гЂпетъ въ рyцэ человёкwвъ влaстелей жeстокихъ, и3 цaріе жeстоцы њбладaти бyдутъ и4ми: сі‰ гlетъ гDь саваHfъ.
5 И# и3спію1тъ є3гЂптzне в0ду, ћже при м0ри, ґ рэкA њскудёетъ и3 и4зсхнетъ.
6 И# њскудёютъ рёки и3 ровє1нницы рёчніи: и3 и4зсхнетъ вeсь с0нмъ воднhй, и3 во всsцэмъ лyзэ тр0стнэмъ и3 си1тнэмъ,
7 и3 ѕлaкъ зелeный вeсь и4же w4крестъ рэки2, и3 всE сёемое при рэцЁ п0схнетъ вётромъ растлённо.
8 И# возстенsтъ рhбаріе, и3 возстенsтъ вси2 мeщущіи ќдицу въ рэкY, и3 мeщущіи нeводы и3 мeщущіи сBти возрыдaютъ.
9 И# стyдъ пріи1метъ дёлающихъ лeнъ расчeсаный и3 дёлающихъ вmсс0нъ, и3 бyдутъ дёлающіи | въ болёзни,
10 и3 вси2 творsщіи сікeру њпечaлzтсz и3 поболsтъ душaми.
11 И# ю3р0диви бyдутъ кн‰зи танeсwвы: мyдріи царє1вы совBтницы, совётъ и4хъ њб8юр0дэетъ. Кaкw речeте царю2: сhнове смhсленыхъ мы2, сhнове царeй дрeвнихъ;
12 ГдЁ сyть нн7э мyдріи твои2, и3 да возвэстsтъ тебЁ и3 рекyтъ: что2 совэщA гDь саваHfъ на є3гЂпетъ;
13 Њскудёша кн‰зи танeсwвы, и3 вознес0шасz кн‰зи мемфjтстіи, и3 прельстsтъ є3гЂпта по племенHмъ.
14 ГDь бо раствори2 и5мъ дyхъ прельщeніz, и3 прельсти1ша є3гЂпта всёми дэлесы2 свои1ми, ћкоже прельщaетсz піsный и3 кyпнw блю1ющь.
15 И# не бyдетъ є3гЂптzнwмъ дёла, є4же бы сотвори1ло главY и3 w4шибъ, и3 начaло и3 конeцъ.
16 Въ т0й дeнь бyдутъ є3гЂптzне ѓки жєны2 во стрaсэ и3 трeпете t лицA руки2 гDа саваHfа, ю4же т0й возложи1тъ на нS.
17 И# бyдетъ странA їудeйска во стрaхъ є3гЂптzнwмъ: всsкъ, и4же ѓще воспомzнeтъ ю5 и5мъ, ўбоsтсz совёта рaди, є3г0же совэщA гDь саваHfъ нaнь.
18 Въ т0й дeнь бyдетъ пsть градHвъ во є3гЂптэ, глаг0лющихъ љзhкомъ ханаанjтскимъ и3 кленyщихсz и4менемъ гDа саваHfа: грaдъ ґседeкъ прозовeтсz є3ди1нъ грaдъ.
19 Въ т0й дeнь бyдетъ жeртвенникъ гDеви въ земли2 є3гЂпетстэй и3 ст0лпъ въ предёлэхъ є3гw2 гDеви.
20 И# бyдетъ въ знaменіе во вёкъ гDеви въ земли2 є3гЂпетстэй: ћкw возопію1тъ ко гDу на њскорблsющыz и5хъ, и3 п0слетъ и5мъ гDь человёка, и4же спасeтъ |, судsй спасeтъ |.
21 И# познaнъ бyдетъ гDь є3гЂптzнwмъ: и3 ўвёдzтъ є3гЂптzне гDа въ т0й дeнь и3 сотворsтъ жє1ртвы и3 дaры, и3 њбэщaютъ њбёты гDеви и3 воздадsтъ.
22 И# порази1тъ гDь є3гЂптzнъ ћзвою вели1кою и3 и3сцэли1тъ и5хъ цэльб0ю, и3 њбратsтсz ко гDеви, и3 ўслhшитъ и5хъ и3 и3сцэли1тъ и5хъ цэльб0ю.
23 Въ т0й дeнь бyдетъ пyть t є3гЂпта ко ґссmрjанwмъ, и3 вни1дутъ ґссmрjане во є3гЂпетъ, и3 є3гЂптzне п0йдутъ ко ґссmрjанwмъ, и3 пораб0таютъ є3гЂптzне ґссmрjанwмъ.
24 Въ т0й дeнь бyдетъ ї}ль трeтій во є3гЂптzнэхъ и3 во ґссmрjанэхъ, благословeнъ на земли2,
25 ю4же блгcви2 гDь саваHfъ, гlz: блгcвeни лю1діе мои2, и5же во є3гЂптэ и3 и5же во ґссmрjахъ, и3 наслёдіе моE ї}ль.